Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CPR QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  COMPREMUM S.A. Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  60 - 192 Poznań  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Gryfińska 1  
  (ulica) (numer)  
  538550394    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@compremum.pl www.compremum.pl/  
  (e-mail)  (www)  
  7772668150 634378466  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe01.01.-31.03.202401.01.-31.03.202301.01.-31.03.202401.01.-31.03.2023 
 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej i zaniechanej42 86073 9459 91915 731 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej i zaniechanej4 58811 5121 0612 449 
 Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej i zaniechanej2 9197 5926751 615 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej2 2055 7105101 215 
 - z działalności kontynuowanej (tys. zł)2 2057 2675101 546 
 - z działalności zaniechanej (tys. zł)--1 557--331 
 Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym---- 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe2024-03-312023-12-312024-03-312023-12-31 
 
 Aktywa razem500 524537 144116 377123 538 
 Rzeczowe aktywa trwałe31 99431 8447 4397 324 
 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania5 9176 2831 3761 445 
 Należności krótkoterminowe54 69261 43012 71614 128 
 Należności długoterminowe8 6528 6422 0121 988 
 Zobowiązania krótkoterminowe174 221219 46440 50850 475 
 Zobowiązania długoterminowe68 68962 27115 97113 278 
 Kapitał własny257 614255 40959 89854 459 
 Kapitał zakładowy44 83744 83710 42510 312 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe01.01.-31.03.202401.01.-31.03.202301.01.-31.03.202401.01.-31.03.2023 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-26 113-8 782-6 044-1 868 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 396-771-554-164 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 1303 907-2 807831 
 Zmiana stanu środków pieniężnych-40 639-5 646-9 405-1 201 
 Liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Średnioważona liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)0,050,130,010,03 
 - z działalności kontynuowanej (PLN)0,050,160,010,03 
 - z działalności zaniechanej (PLN)0,00-0,030,00-0,00 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR)0,050,130,010,03 
 - z działalności kontynuowanej (PLN)0,050,160,010,03 
 - z działalności zaniechanej (PLN)0,00-0,030,00-0,00 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe2024-03-312023-12-312024-03-312023-12-31 
 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,755,701,341,22 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,755,701,341,22 
 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Wybrane dane finansowe01.01.-31.03.202401.01.-31.03.202301.01.-31.03.202401.01.-31.03.2023 
 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 99123 5085 5525 002 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej631 79115381 
 Zysk (strata) brutto-204358-4776 
 Zysk (strata) netto-162278-3759 
 Wybrane dane finansowe31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
  PLNPLNEUREUR 
 Aktywa razem254 033281 38959 06564 717 
 Rzeczowe aktywa trwałe624599145138 
 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania2 8603 021665695 
 Należności krótkoterminowe68 72872 20715 98016 607 
 Należności długoterminowe4 5724 5721 0631 052 
 Zobowiązania krótkoterminowe100 237126 56723 30629 109 
 Zobowiązania długoterminowe14 91915 7823 4693 630 
 Kapitał własny138 878139 03932 29031 978 
 Kapitał zakładowy44 83744 83710 42510 312 
 Wybrane dane finansowe01.01.-31.03.202401.01.-31.03.202301.01.-31.03.202401.01.-31.03.2023 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 326-4 355-1 696-927 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 652-384-1 308-82 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 3775 752-2 4021 224 
 Zmiana stanu środków pieniężnych-23 3561 013-5 405215 
 Liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Średnioważona liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)44 836 76944 836 76944 836 76944 836 769 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)-0,0040,01-0,000,00 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą     
 ( w PLN/EUR)-0,0040,01-0,000,00 
 Wybrane dane finansowe01.01.-31.03.202401.01.-31.12.202301.01.-31.03.202401.01.-31.12.2023 
 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)3,103,100,720,71 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję     
 (w PLN/EUR)3,103,100,720,71 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="inherit" face="Times New Roman"><span>Pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich dziennych kurs&#243;w okre&#347;lonych przez Narodowy Bank Polski w okresie sprawozdawczym odpowiednio: dla okresu 01.01.2024 - 31.03.2024 1 EUR = 4,3211 dla okresu 01.01.2023 - 31.03.2023 1 EUR = 4,7005.</span></font><font face="Times New Roman"><br></font><font size="inherit" face="Times New Roman"><span>Pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug &#347;redniego kursu okre&#347;lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie&#324; sprawozdawczy odpowiednio: a dzie&#324; 31.03.2024 1 EUR = 4,3009, na dzie&#324; 31.12.2023 1 EUR = 4,3480</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_COMPREMUM_RQ1_2024-sig-sig-sig-sig.pdfSkrócony skonsolidowany raport GK COMPREMUM za I kwartał 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Bogusław BartczakPrezes ZarząduBogusław Bartczak 
 2024-05-24Łukasz FojtPrzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do p.o. Wiceprezesa ZarząduŁukasz Fojt 
 2024-05-24Agnieszka GrzmilWiceprezes ZarząduAgnieszka Grzmil 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty