Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.

Zarząd SAULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna [Spółka, Emitent] z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284645, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAULE TECHNOLOGIES S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 10.00, w siedzibie spółki - ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław [sala konferencyjna].
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zabezpieczeń przez Spółkę. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki https://sauletech.com/walne-zgromadzenia/ .

Załączniki

Inne komunikaty