Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RYVU: strona spółki
14.06.2024, 9:15

RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Ryvu") informuje, że w dniu 14 czerwca 2014 r. Spółka przedstawiła dane kliniczne oraz przedkliniczne dla programu RVU120, podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), odbywającego się w tym roku w Madrycie.
Szczegóły prezentacji posterowych: Tytuł posteru: RVU120, a first-in-class CDK8 inhibitor for the treatment of relapsed/refractory AML and high-risk MDS: preliminary results from two ongoing studies. Numer posteru: P600 Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej). Na posterze prezentowane są zaktualizowane dane z badania fazy I, dla 30 pacjentów, którzy mogli zostać ocenieni, spośród łącznie 38 pacjentów, którym podano związek. - W badaniu pierwszej fazy CLI120-001 (RIVER-51) u pacjentów z nawrotową i lekooporną chorobą AML i HR-MDS zaobserwowano kliniczne korzyści podania RVU120. Dowody na skuteczność związku obserwowano szczególnie wśród chorych na AML z mutacjami NPM1, DNMT3A (w tym 1 CR) oraz w HR- MDS (w tym 3 przypadki mCR). Zaobserwowano również przypadki poprawy hematologicznej oraz dodatkowe przypadki znaczącej redukcji blastów. - Zaraportowano rekrutację pierwszych pacjentów z r/r AML oraz HR-MDS w badaniu fazy II RIVER-52. W momencie składania posteru, dane dotyczące efektywności terapeutycznej nie były jeszcze dostępne. - Dodatkowi pacjenci włączeni do badań RIVER-51 oraz RIVER-52 potwierdzają korzystny profil bezpieczeństwa dla rekomendowanej dawki RVU120 250mg, podawanej co drugi dzień. Najczęstsze działania niepożądane to objawy ze strony układu pokarmowego łagodne i o średnim nasileniu. Tytuł posteru: Synergistic potential of RVU120, a first-in-class CDK8/CDK19 inhibitor, with venetoclax in AML: preclinical and initial clinical insights. Numer posteru: P525 Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej). - Zaprezentowano wyniki pokazujące mechanizm synergistycznego działania RVU120 z wenetoklaksem. - RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem prowadzi do zależnej od kaspaz degradacji anty-apoptotycznego białka MCL-1. Dodatkowo obserwowano zahamowanie ekspresji genów prozapalnych oraz onkogennych ścieżek sygnałowych w AML. - Synergistyczne działanie RVU120 i wenetoklaksu wywołuje cytotoksyczne i różnicujące efekty na białaczkowe komórki macierzyste w modelach odzwierciedlających hierarchiczną strukturę choroby. - Mechanizm działania oparty na obniżaniu poziomu MCL-1 oraz zwalczanie komórek macierzystych może być skuteczną strategią terapeutyczną w pierwszej linii leczenia AML, jak również w chorobie nawrotowej i lekoopornej. - Wstępne dane z toczącego się badania klinicznego RIVER-81 wskazują, że na początkowym poziomie dawki kombinacja RVU120 oraz wenetoklaksu jest dobrze tolerowana u pacjentów z r/r AML. Obecnie trwa rekrutacja pacjentów do kohorty 2. Tytuł posteru: CDK8/19 Inhibition: A Promising Therapeutic Strategy in Myeloproliferative Neoplasms. Numer posteru: P1018 Dostępność: Piątek, 14 czerwca (9:00 CET – dostępny na platformie EHA online, 18:00 CET – rozpoczęcie sesji posterowej). - Zaobserwowano bardzo skuteczną redukcję objawów związanych z zespołami mieloproliferacyjnymi po zastosowaniu RVU120 jako monoterapii, jak również w skojarzeniu z ruksolitynibem (RUX), w mysich modelach choroby. - Wykazano silne synergistyczne działanie RVU120 w połączniu z inhibitorami kinazy JAK jako klasą oraz inhibitorem BET – pelabresybem. Odkrycia te otwierają nowe możliwości terapeutycznego zastosowania RVU120 w leczeniu zespołów mieloproliferacyjnych, w tym w mielofibrozy (MF). - Mechanizm synergistycznego działania RVU120 związany jest z hamowaniem ekspresji genów ścieżki sygnałowej JAK/STAT oraz genów prozapalnych. - Na podstawie przekonujących wyników przedklinicznych, Ryvu uruchamia nowe badanie kliniczne POTAMI-61 (NCT06397313), którego celem jest ocena skuteczności terapeutycznej RVU120 u pacjentów ze MF, zarówno jako monoterapii, jak również w kojarzeniu z RUX. Webinar poświęcony projektom realizowanym w ramach programu RVU120 Spółka zaprasza na webinar, w którym omówione zostaną najnowsze dane programu RVU120. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 9:30. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://ryvu.clickmeeting.com/ryvu-eha-2024-results

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42