Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów306538518446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-106-84-94-127
Zysk (strata) brutto-110-90-98-152
Zysk (strata) netto-54-78-129-195
Przepływy netto-316158-12247
Przepływy netto z działalności operacyjnej-40662-32473
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-35
Przepływy netto z działalności finansowej909620210
Aktywa razem1 1231 2411 2541 126
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 6211 6221 5401 315
Zobowiązania długoterminowe3323
Zobowiązania krótkoterminowe1 6181 6191 5371 312
Kapitał własny-849-795-717-587
Kapitał zakładowy1 3821 3821 3821 382
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,4923 030,4923 030,4923 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,04-0,03-0,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 48032119912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-413-1 118-2 056-1 162
Zysk (strata) brutto-1 921-1 032-22 146-801
Zysk (strata) netto-2 099-918-21 974-970
Przepływy netto73-47-392861
Przepływy netto z działalności operacyjnej-204-628-1 419-700
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1032821 153302
Przepływy netto z działalności finansowej380298-1261 260
Aktywa razem1 1262 4753 05924 891
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 315758327454
Zobowiązania długoterminowe322111210
Zobowiązania krótkoterminowe1 312736217244
Kapitał własny-5871 5192 46424 437
Kapitał zakładowy1 3821 38213 81813 815
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,4923 030,4923 030,4923 025,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,030,070,111,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,04-0,95-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport