Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2013Q22013Q12012Q42011Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów875341450
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto634-276-3460
Zysk (strata) netto693-276-2920
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem1 9791 7811 053788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8845951 060708
Zobowiązania długoterminowe0310129
Zobowiązania krótkoterminowe8845641 060579
Kapitał własny1 0951 186-9481
Kapitał zakładowy002 9331 714
Liczba akcji (tys. szt.)8 500,008 500,007 332,234 285,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,14-0,010,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,08-0,03-0,040,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20122011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 072205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 028-2 178
Zysk (strata) brutto-2 176-2 145
Zysk (strata) netto-2 068-2 148
Przepływy netto-15-799
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 169-2 025
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-94-435
Przepływy netto z działalności finansowej2 2481 661
Aktywa razem1 053788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 060708
Zobowiązania długoterminowe0129
Zobowiązania krótkoterminowe1 060579
Kapitał własny-9481
Kapitał zakładowy2 9331 714
Liczba akcji (tys. szt.)7 332,234 285,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,010,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,28-0,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)