Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2013Q4
AKTYWA1 114,78
Rzeczowe aktywa trwałe355,80
Wartości niematerialne i prawne33,15
Aktywa z tytułu bieżącego podatku0,26
Aktywa finansowe-0,00
Zapasy57,15
Należności handlowe12,61
Rozliczenia międzyokresowe34,19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty616,25
Pozostałe aktywa5,37
Aktywa trwałe388,95
Aktywa obrotowe725,84
Amortyzacja (noty)7,18
Przepływy operacyjne-155,79
Wynik finansowy-53,43
Pozostałe przepływy operacyjne-102,36
Przepływy inwestycyjne-4,51
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4,51
Przepływy pieniężne netto-160,30
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-160,30
Środki pieniężne na początek okresu616,25
Środki pieniężne na koniec okresu616,25
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-163,48
PASYWA1 114,78
Kapitał podstawowy165
Kapitał zapasowy647,53
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-159,58
Pozostałe zobowiązania42,79
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)417,74
Zobowiązania handlowe1,30
Przychody ze sprzedaży18,42
Przychody ze sprzedaży produktów i usług16,31
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2,10
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego652,96
Zobowiązania krótkoterminowe461,83
Zysk/strata ze sprzedaży-145,06
EBITDA-48,28
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0
Długoterminowe zobowiązania finansowe0
Zobowiązania finansowe0
Zysk/strata brutto-53,43
Przychody finansowe2,27
Koszty finansowe-0,00
Różnice kursowe-0,23
Zysk/strata netto-53,43
Zysk/strata z działalności operacyjnej-55,46
Pozostałe przychody operacyjne89,60
Pozostałe koszty operacyjne-0,00
Amortyzacja (koszt)-7,18
Zużycie materiałów i energii-7,31
Usługi obce-29,48
Podatki i opłaty-3,04
Wynagrodzenia-106,89
Ubezpieczenia społeczne i inne-2,56
Pozostałe koszty rodzajowe-5,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1,99
Naliczone odsetki-0,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-53,43
zobacz raport

Raporty roczne

2013
AKTYWA1 114,78
Rzeczowe aktywa trwałe355,80
Wartości niematerialne i prawne33,15
Aktywa z tytułu bieżącego podatku0,26
Aktywa finansowe-0,00
Zapasy57,15
Należności handlowe12,61
Rozliczenia międzyokresowe34,19
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty616,25
Pozostałe aktywa5,37
Aktywa trwałe388,95
Aktywa obrotowe725,84
Amortyzacja (noty)23,38
Przepływy operacyjne265,37
Wynik finansowy-112,89
Amortyzacja (przepływy operacyjne)23,38
Zmiana stanu zapasów-57,15
Zmiana stanu należności-2,67
Zmiana stanu zobowiązań30,69
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych384,02
Pozostałe przepływy operacyjne0,00
Przepływy inwestycyjne-360,75
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-360,75
Przepływy finansowe700,03
Emisja akcji własnych700,03
Zaciągnięte kredyty i pożyczki0
Przepływy pieniężne netto604,66
Środki pieniężne na początek okresu11,59
Środki pieniężne na koniec okresu616,25
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-230,49
PASYWA1 114,78
Kapitał podstawowy165
Kapitał zapasowy647,53
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-159,58
Pozostałe zobowiązania42,79
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)417,74
Zobowiązania handlowe1,30
Przychody ze sprzedaży89,04
Przychody ze sprzedaży produktów i usług86,93
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2,10
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego652,96
Zobowiązania krótkoterminowe461,83
Zysk/strata ze sprzedaży-141,45
EBITDA-97,18
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0
Długoterminowe zobowiązania finansowe0
Zobowiązania finansowe0
Zysk/strata brutto-112,89
Przychody finansowe9,69
Koszty finansowe-0,01
Różnice kursowe-2,02
Zysk/strata netto-112,89
Zysk/strata z działalności operacyjnej-120,56
Pozostałe przychody operacyjne20,90
Pozostałe koszty operacyjne-0,00
Amortyzacja (koszt)-23,38
Zużycie materiałów i energii-24,63
Usługi obce-96,02
Podatki i opłaty-4,87
Wynagrodzenia-54,98
Ubezpieczenia społeczne i inne-6,86
Pozostałe koszty rodzajowe-17,76
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1,99
Naliczone odsetki-0,01
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-112,89
zobacz raport