Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA544 639,50495 947,37473 529,43464 681,12
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe24 416,9424 521,7624 820,2324 936,91
Nieruchomości inwestycyjne165 162,30168 071,42166 330,78169 866,08
Wartości niematerialne i prawne13 053,0013 304,6613 570,1013 851,94
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego582,62551,72686,29922,36
Aktywa z tytułu bieżącego podatku144,06771,99127,215 840,41
Aktywa finansowe32 007,0819 864,8933 641,7932 298,05
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy158 914,11136 881,14115 063,2799 437,49
Należności handlowe93 540,2551 741,8554 343,3252 837,78
Długoterminowe pożyczki i należności6 020,935 205,145 017,424 902,95
Rozliczenia międzyokresowe26 399,3143 829,1836 697,6324 957,05
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe245,33
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 312,6211 949,284 038,815 800,00
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana218,71218,71231,95192,25
Pożyczki i pozostałe należności10 036,93
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania18 867,5719 035,6218 960,6318 555,58
Aktywa trwałe228 103,34230 690,33229 385,45233 281,15
Aktywa obrotowe316 317,44265 038,32243 912,03231 207,72
Amortyzacja (noty)1 429,081 437,401 470,381 421,63
Pozostałe całkowite dochody, netto279,24-327,71-24,324 433,22
Różnice kursowe279,24-327,71-24,32-284,93
Wynik z aktualizacji wycen5 824,87
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-1 106,73
Przepływy operacyjne20 724,51-3 829,99-1 490,60-106,98
Wynik finansowy6 190,921 530,675 698,2320 213,18
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 429,081 437,401 470,381 421,63
Różnice kursowe z działalności operacyjnej276,42-210,22-42,3027,02
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-118,09-116,19-228,23-447,70
Wynik na działalności inwestycyjnej0,6389,52-14,42-231,83
Podatek dochodowy zapłacony441,33-2 453,49-1 515,123 593,75
Zmiana stanu rezerw-1 849,54-1 614,23-714,653 113,92
Zmiana stanu zapasów-17 453,92-21 817,87-12 018,9818 009,88
Zmiana stanu należności-48 263,138 525,7011 169,57-3 072,13
Zmiana stanu zobowiązań61 557,7118 643,088 046,37-27 527,93
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych18 186,84-7 487,07-13 253,27-10 095,15
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne326,27-357,27-88,18-5 111,62
Przepływy inwestycyjne-13 830,4012 195,99-1 297,09-3 547,54
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych58326,35
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-582,04-309,50-478,55-566,42
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych1 662
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości-1 669,92-1 740,65-71,50-26 011,28
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych30 203,4543 506,5042 139,7157 734,27
Nabycie aktywów finansowych-42 320,18-29 818,74-43 469,03-37 466,11
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej480,28558,38582,27773,64
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-13 411,78-369,86984,206 725,83
Zaciągnięte kredyty i pożyczki89,012 719,293 111,595 151,88
Spłacone kredyty i pożyczki-1 628,00-1 989,74-1 244,182 348,88
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego185,60-185,600
Płatności z tytułu leasingu-627,64-516,91-574,44-527,96
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-316,91-396,91-308,77-246,98
Pozostałe przepływy finansowe-11 113,850
Przepływy pieniężne netto-6 517,677 996,14-1 803,493 071,30
Różnice kursowe-118,98-85,6742,30-27,02
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu11 949,284 038,815 800,002 755,72
Środki pieniężne na koniec okresu5 312,6211 949,284 038,815 800,00
Całkowite dochody ogółem6 470,161 202,965 673,9024 646,39
Koszt sprzedanych produktów i usług-320 678,96
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-904,27
Koszty sprzedaży-4 846,57-4 745,22-4 314,26-5 089,57
Koszty ogólnego zarządu-9 670,92-6 879,44-6 979,89-7 194,18
Koszt własny sprzedaży-81 324,50-71 403,15-80 766,65-111 010,23
PASYWA544 639,50495 947,37473 529,43464 681,12
Kapitał podstawowy7 285,507 285,507 285,507 285,50
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy10 080,1510 080,1510 080,15233 193,21
Wyceny i różnice kursowe24 386,25
Pozostałe kapitały20 985,66
Zyski zatrzymane / niepokryte straty297 195,41290 962,93300 811,0426 919,00
Udziały niekontrolujące10 617,5910 358,3710 421,1510 154,32
Rezerwy4 600,983 908,824 418,335 396,89
Długoterminowe rezerwy1 331,031 155,911 248,771 281,08
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 530,936 708,186 746,386 443,29
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 905,0711 673,34
Pozostałe zobowiązania153,43
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze5 095,327 822,358 834,718 547,89
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze560,07549,86549,37539,97
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 705,2316 086,7815 653,1213 794,41
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 959,641 202,671 558,1925 151,54
Zobowiązania handlowe161 113,62116 402,8380 686,6244 998,96
Długoterminowe zobowiązania handlowe6 072,305 757,285 745,596 598,78
Zobowiązania z tytułu leasingu1 796,681 820,221 902,191 801,43
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu15 695,0415 845,5215 683,2315 376,17
Przychody ze sprzedaży104 317,8484 714,7299 160,30143 629,12
Przychody ze sprzedaży produktów i usług145 103316 469,81
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów4011 179,51
Pozostałe przychody z działalności podstawowej38 371,0279 911,12
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego314 561,06308 328,58318 176,69312 769,62
Zobowiązania długoterminowe30 189,3830 016,7529 973,3530 239,29
Zobowiązania krótkoterminowe189 271,47147 243,67114 958,24111 517,88
Zysk/strata ze sprzedaży8 475,861 686,917 099,5020 335,14
Zysk/strata brutto ze sprzedaży22 993,3513 311,5818 393,6532 618,89
EBITDA9 639,502 981,738 409,3625 521,37
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe14 705,2316 086,7815 653,1213 794,41
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe14 705,2316 086,7815 653,1213 794,41
Zysk/strata brutto7 707,032 112,217 237,1625 423,95
Przychody finansowe30,521 123,81652,42571,11
Koszty finansowe-533,91-555,94-354,2431,10
Różnice kursowe722,01
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto6 190,921 530,675 698,2320 213,18
Podatek dochodowy-1 516,11-581,54-1 538,94-5 210,77
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej8 210,421 544,336 938,9824 099,73
Pozostałe przychody operacyjne823,64504,11408,876 634,51
Pozostałe koszty operacyjne-1 089,07-646,69-569,39-2 475,87
Wynik na aktywach niefinansowych-394,05
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej6 215,491 080,145 407,0723 778,51
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących254,67122,81266,83867,89
Koszty według rodzaju-379 834,46
Amortyzacja (koszt)-5 982,71
Zużycie materiałów i energii-114 681,99
Usługi obce-137 180,90
Podatki i opłaty-3 537,88
Wynagrodzenia-89 491,75
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 223,66
Pozostałe koszty rodzajowe-9 735,57
Naliczone odsetki-171,37-166,02-162,79-1 310,03
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 946,361 398,765 430,2219 336,62
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących244,56131,91268,01876,56
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA464 681,12438 395,04404 118,30409 563,63
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe24 936,9125 952,9429 442,9431 221,59
Nieruchomości inwestycyjne169 866,08125 276,5496 995,2283 198,81
Wartości niematerialne i prawne13 851,9414 406,5313 186,6112 567,02
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego922,361 286,201 529,661 200,39
Aktywa z tytułu bieżącego podatku5 840,412 580,613 752,16501,87
Aktywa finansowe32 298,0563 493,3967 276,5132 272,19
Długoterminowe aktywa finansowe476,41476,41476,41
Zapasy99 437,4981 024,4983 648,61110 729,04
Należności handlowe52 837,7845 807,6739 295,5081 272,46
Długoterminowe pożyczki i należności4 902,955 634,486 674,337 491,16
Rozliczenia międzyokresowe24 957,0514 371,6914 258,1516 003,97
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe245,33457,76
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 800,0030 015,7826 429,4612 984,77
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana192,25253,08
Pożyczki i pozostałe należności10 036,932 627,45950,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania18 555,5824 730,0120 201,8519 643,96
Aktywa trwałe233 281,15198 220,87168 507,03155 799,34
Aktywa obrotowe231 207,72239 921,09235 611,28253 764,30
Amortyzacja (noty)5 982,716 353,306 323,344 923,76
Pozostałe całkowite dochody, netto4 070,8612 083,11-22,29
Różnice kursowe-647,294,64-93,11
Wynik z aktualizacji wycen5 824,8714 911,6987,43
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-1 106,73-2 833,22-16,61
Przepływy operacyjne-2 389,4027 713,9479 955,9837 494,29
Wynik finansowy30 433,5727 662,2523 888,5125 007,44
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)5 982,716 353,306 323,344 923,76
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-40,38-33,53-13,07-16,01
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-722,99841,50179,72-227,78
Wynik na działalności inwestycyjnej-562,44-171,95234,37259,32
Podatek dochodowy zapłacony4 458,391 049,70-1 969,541 377,25
Zmiana stanu rezerw1 986,47-469,16-1 526,492 512,13
Zmiana stanu zapasów-12 795,875 786,7728 186,6510 860,41
Zmiana stanu należności-25 440,92-6 817,8738 717,486 844,90
Zmiana stanu zobowiązań12 429,36-864,42-11 280,94-12 259,80
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-12 655,89-1 196,704 963,76-1 700,21
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-5 461,40-4 425,96-7 747,80-87,12
Przepływy inwestycyjne-7 345,48-7 962,50-43 446,26-23 182,57
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych604,79616,80164,48134,86
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 258,14-3 509,08-2 839,71-8 834,15
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych78,20
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości-39 282,33-8 841,69-6 895,36-9 777,07
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych214 217,50159 457,8387 351,3779 730,30
Nabycie aktywów finansowych-182 730,89-155 859,21-122 399,13-86 519,95
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 025,39173,76592,96888,83
Pozostałe przepływy inwestycyjne-0,91579,121 194,61
Przepływy finansowe-14 521,27-16 197,26-23 082,80-20 288,62
Zaciągnięte kredyty i pożyczki5 994,875 264,78467,17
Spłacone kredyty i pożyczki-2 375,95-3 656,03-5 244,72-4 684,96
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-14 676,55-14 636,74-14 672,57-12 596,45
Płatności z tytułu leasingu-2 492,72-2 447,72-2 373,92-2 812,25
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-992,31-722,36-791,59-662,13
Pozostałe przepływy finansowe21,380,80
Przepływy pieniężne netto-24 256,153 554,1713 426,93-5 976,90
Różnice kursowe40,3832,1417,7717,09
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu30 015,7826 429,4612 984,7718 944,58
Środki pieniężne na koniec okresu5 800,0030 015,7826 429,4612 984,77
Całkowite dochody ogółem34 504,4239 745,3623 866,22
Koszt sprzedanych produktów i usług-320 678,96-306 706,28-345 140,96
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-904,27-1 289,71-618,36
Koszty sprzedaży-17 738,46-15 906,97-14 290,43-16 064,23
Koszty ogólnego zarządu-28 712,10-26 521,13-23 918,28-20 004,31
Koszt własny sprzedaży-321 583,23-307 995,99-345 759,32-364 317,61
PASYWA464 681,12438 395,04404 118,30409 563,63
Kapitał podstawowy7 285,507 285,507 285,507 285,50
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy233 193,21221 263,46212 326,6010 080,15
Wyceny i różnice kursowe24 386,2520 647,778 774,27
Pozostałe kapitały20 985,6623 646,9022 988,09
Zyski zatrzymane / niepokryte straty26 919,0021 446,4018 488,03243 914,08
Udziały niekontrolujące10 154,328 944,358 257,427 639,82
Rezerwy5 396,894 266,417 023,277 328,28
Długoterminowe rezerwy1 281,082 440,881 138,23677,02
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 443,294 528,06483,28
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku11 673,347 212,507 521,491 968,32
Pozostałe zobowiązania153,43584,64153,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze8 547,897 988,266 904,708 555,64
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze539,97693,08791,60823,34
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)13 794,418 981,956 805,0511 417,91
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 198,431 687,732 347,32
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)25 151,5414 424,2624 762,593 510,11
Zobowiązania handlowe44 998,9651 527,6542 621,7780 629,26
Długoterminowe zobowiązania handlowe6 598,788 483,579 116,537 328,50
Zobowiązania z tytułu leasingu1 801,432 303,982 312,391 762,08
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu15 376,1720 527,0114 676,6214 296,31
Przychody ze sprzedaży397 560,44380 466,54411 431,86441 543,93
Przychody ze sprzedaży produktów i usług316 469,81280 129,83298 136,77
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 179,511 654,82732,95
Pozostałe przychody z działalności podstawowej79 911,1298 681,88112 562,15
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego312 769,62294 290,02269 862,49261 279,73
Zobowiązania długoterminowe30 239,2937 871,0227 893,9925 472,49
Zobowiązania krótkoterminowe111 517,8897 289,6598 104,40115 171,59
Zysk/strata ze sprzedaży29 526,6630 042,4627 463,8441 157,78
Zysk/strata brutto ze sprzedaży75 977,2172 470,5565 672,5577 226,32
EBITDA42 203,0743 110,4537 306,8538 175,85
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe13 794,418 981,956 805,0511 417,91
Długoterminowe zobowiązania finansowe01 198,431 687,732 347,32
Zobowiązania finansowe13 794,4110 180,388 492,7813 765,23
Zysk/strata brutto38 759,4935 334,1131 283,1133 096,49
Przychody finansowe3 312,03429,93605,04986,94
Koszty finansowe-1 494,91-1 460,25-1 167,65-1 142,54
Różnice kursowe722,01-170,55909,43
Wynik na inwestycjach-222,16-47,22
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto30 433,5727 662,2523 888,5125 007,44
Podatek dochodowy-8 325,92-7 671,86-7 394,59-8 089,04
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej36 220,3636 757,1530 983,5133 252,09
Pozostałe przychody operacyjne12 133,339 207,9515 378,504 940,02
Pozostałe koszty operacyjne-5 045,56-2 416,17-10 986,13-12 845,71
Wynik na aktywach niefinansowych-394,05-77,09-872,70
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej33 050,6038 992,7923 148,46
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 453,82752,58717,76
Koszty według rodzaju-379 834,46-341 184,32-361 868,96-407 028,64
Amortyzacja (koszt)-5 982,71-6 353,30-6 317,24-6 939,37
Zużycie materiałów i energii-114 681,99-94 264,48-90 699,96-90 602,79
Usługi obce-137 180,90-119 474,62-143 371,52-179 472,92
Podatki i opłaty-3 537,88-3 818,83-3 828,42-3 223,99
Wynagrodzenia-89 491,75-88 004,05-88 973,17-95 128,77
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 223,66-18 812,59-17 906,44-18 521,21
Pozostałe koszty rodzajowe-9 735,57-10 456,45-10 772,21-13 139,60
Naliczone odsetki-1 310,03-1 316,46-797,59
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej28 981,5826 904,6123 187,5823 949,01
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 451,99757,65700,931 058,43
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport