Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22020Q32020Q2
AKTYWA13 12214 5405 2196 417
Rzeczowe aktywa trwałe442364
Nieruchomości inwestycyjne2 237
Wartości niematerialne i prawne213166
Wartość firmy1 7341 734
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego745127128
Aktywa z tytułu bieżącego podatku587105
Aktywa finansowe2 6172 518
Długoterminowe aktywa finansowe781 2461 2391 239
Zapasy2 350
Należności handlowe2 6145 3931613
Długoterminowe pożyczki i należności1
Rozliczenia międzyokresowe4 8122 4721844
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1729621391
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe88
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 055
Pożyczki i pozostałe należności211365368862
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania308469
Aktywa trwałe4 8813 8261 5791 534
Aktywa obrotowe8 24110 7143 6403 828
Amortyzacja (noty)-388-3
Przepływy operacyjne2 285-993-447
Wynik finansowy-1 8661 107-160
Amortyzacja (przepływy operacyjne)-388-3
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej136-1880
Wynik na działalności inwestycyjnej1 281-1 053-810
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw3-101-4
Zmiana stanu zapasów2 115
Zmiana stanu należności2 51062116
Zmiana stanu zobowiązań88-405-352
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 349
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów224551
Pozostałe przepływy operacyjne405-647215
Przepływy inwestycyjne-2 5481 225920
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-441-55-12
Zbycie nieruchomości-2 115
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1 224931
Nabycie aktywów finansowych0-530
Zwrot udzielonych pożyczek-192
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej01
Pozostałe przepływy inwestycyjne2001090
Przepływy finansowe251-2-120
Emisja akcji własnych0
Wyemitowane papiery dłużne210
Wykup papierów dłużnych-25
Zaciągnięte kredyty i pożyczki41-2-1
Spłacone kredyty i pożyczki-85
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-9
Pozostałe przepływy finansowe000
Przepływy pieniężne netto-12460706
Środki pieniężne na początek okresu2939138
Środki pieniężne na koniec okresu17621391
Całkowite dochody ogółem-2 695
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-431-535
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-2 732
Koszt własny sprzedaży-1-1
PASYWA13 12214 5405 2196 417
Kapitał podstawowy4 7084 7082 23522 353
Kapitał zapasowy4813 643
Wyceny i różnice kursowe9499
Pozostałe kapitały24 74636 032
Zyski zatrzymane / niepokryte straty1 3333 928-24 395-60 067
Udziały niekontrolujące11
Rezerwy76
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego858223200301
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku561298
Pozostałe zobowiązania274700362577
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 7561 5675612 271
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)57351 039
Zobowiązania handlowe2 9832 307200169
Zobowiązania z tytułu leasingu266266
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu375531
Przychody ze sprzedaży2 18716-24
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 187
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego6 0418 6363 1612 060
Zobowiązania długoterminowe1 233754200301
Zobowiązania krótkoterminowe5 8475 1491 8584 056
Zysk/strata ze sprzedaży-545-416-560
Zysk/strata brutto ze sprzedaży15-25
EBITDA-527114-641
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 7561 5675612 271
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe1 7561 5675612 271
Zysk/strata brutto-1 8661 108-107
Przychody finansowe7361576
Koszty finansowe-1 384-41-45
Wynik na inwestycjach6820
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-2 6951 107-126
Podatek dochodowy-829-1-19
Zysk/strata z działalności operacyjnej-489106-638
Pozostałe przychody operacyjne18352222
Pozostałe koszty operacyjne-127-100
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-2 695
Koszty według rodzaju-1 056
Amortyzacja (koszt)38-81
Zużycie materiałów i energii-37-17
Usługi obce-2 296-401
Podatki i opłaty-15-35
Wynagrodzenia-365-575
Ubezpieczenia społeczne i inne-6
Pozostałe koszty rodzajowe-57-20
Naliczone odsetki-8
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 6951 107-126
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących0
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
AKTYWA6 49914 22815 03234 820
Rzeczowe aktywa trwałe26739
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1652504601 855
Aktywa finansowe3 8229 65980905
Długoterminowe aktywa finansowe1 2391 80914 14030 717
Należności handlowe8257
Długoterminowe pożyczki i należności6363434
Rozliczenia międzyokresowe16717115067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty628380340
Pozostałe aktywa
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana351733
Pożyczki i pozostałe należności6772 2147973
Aktywa trwałe1 4122 10114 64132 645
Aktywa obrotowe4 73612 1273911 442
Amortyzacja (noty)4133129
Przepływy operacyjne-683-1 541-1 948-1 713
Wynik finansowy-5 285-2-17 836-3 747
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4133129
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej25-493204
Wynik na działalności inwestycyjnej5 9359589 887-354
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw-71742-1 305502
Zmiana stanu należności-561-956417
Zmiana stanu zobowiązań-700-2 563-409833
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów6166923522
Pozostałe przepływy operacyjne7 390381
Przepływy inwestycyjne2 394153851-1 004
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-10-6-5
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych2 2421741867
Nabycie aktywów finansowych-30-18-65-1 865
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2
Pozostałe przepływy inwestycyjne182180181-3
Przepływy finansowe-1 7321 3918372 350
Emisja akcji własnych1 32518
Wykup papierów dłużnych-2 846-936-1 983
Zaciągnięte kredyty i pożyczki17531
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-179-53-1-17
Pozostałe przepływy finansowe-331 6278204 349
Przepływy pieniężne netto-426-520-734
Środki pieniężne na początek okresu8380340707
Środki pieniężne na koniec okresu628380340
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-2 265-2 508-2 167-2 473
Koszt własny sprzedaży-75-83-91-77
PASYWA6 49914 22815 03234 820
Kapitał podstawowy22 35322 35322 35322 353
Kapitał zapasowy3 6433 6433 6433 643
Wyceny i różnice kursowe-3-4963-387
Pozostałe kapitały36 03236 03236 03236 032
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-59 549-54 371-54 354-36 038
Udziały niekontrolujące35411
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3059901 0642 842
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
Pozostałe zobowiązania630342332869
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 2925 0435 7894 314
Długoterminowe kredyty i pożyczki500
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5775128620
Zobowiązania handlowe1841908171
Przychody ze sprzedaży638507329197
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego2 4767 6087 73725 603
Zobowiązania długoterminowe3059901 0643 342
Zobowiązania krótkoterminowe3 6835 6266 2305 874
Zysk/strata ze sprzedaży-1 702-2 084-1 929-2 353
Zysk/strata brutto ze sprzedaży563424238120
EBITDA-2 635-2 744-1 906-2 332
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2 2925 0435 7894 314
Długoterminowe zobowiązania finansowe000500
Zobowiązania finansowe2 2925 0435 7894 814
Zysk/strata brutto-5 915134-17 966-3 237
Przychody finansowe2 9477 1361772 689
Koszty finansowe-5 584-4 245-16 206-3 565
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-639
Zysk/strata netto-5 285-2-17 836-3 747
Podatek dochodowy630-136130-510
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 639-2 757-1 937-2 361
Pozostałe przychody operacyjne5032914
Pozostałe koszty operacyjne-987-1 002-22-8
Koszty według rodzaju-2 265-2 508-2 167-2 473
Amortyzacja (koszt)-8-26-62-28
Zużycie materiałów i energii-40-38-19-25
Usługi obce-877-1 162-883-1 081
Podatki i opłaty-34-126-81-84
Wynagrodzenia-1 260-1 103-1 085-1 167
Ubezpieczenia społeczne i inne-15-16-22-16
Pozostałe koszty rodzajowe-35-50-46-72
Naliczone odsetki-253-221-176-201
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-5 316-5-17 836-3 747
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących313
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport