Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA758 312696 415686 436681 838
Instrumenty pochodne5 4505 359
Długoterminowe instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe16 76317 31916 69116 808
Nieruchomości inwestycyjne10 90911 44911 14211 136
Wartości niematerialne i prawne7 0067 4347 5868 110
Wartość firmy7 0227 0227 7737 773
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego676
Aktywa z tytułu bieżącego podatku290185101515
Aktywa finansowe1 1181 118388369
Długoterminowe aktywa finansowe6477051 497
Zapasy
Należności handlowe8 9339 4008 6148 220
Długoterminowe pożyczki i należności466464525910
Rozliczenia międzyokresowe1 8621 8001 8301 521
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty59 39745 64054 22457 785
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności643 899593 908571 407561 835
Aktywa trwałe42 81344 36444 42246 234
Aktywa obrotowe715 499652 051642 014635 604
Amortyzacja (noty)2 1242 0071 9561 759
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 598846-6 101678
Różnice kursowe-1 598887-5 1831 350
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-49-1 134-829
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów8216157
Przepływy operacyjne55 14946 81633 27743 606
Wynik finansowy9 6355 8882064 207
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 1242 0071 9561 759
Różnice kursowe z działalności operacyjnej3 417909-4 5215 248
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej9 7549 50910 1385 735
Wynik na działalności inwestycyjnej66
Podatek dochodowy zapłacony-635-980-1 455-2 629
Zmiana stanu rezerw2513 7882 615-7 180
Zmiana stanu należności-340-8084031 368
Zmiana stanu zobowiązań-1 0572 164-1 2982 704
Pozostałe przepływy operacyjne32 00024 33925 23332 328
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-48 872-57 108-24 785-28 930
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych52000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-986-1 017-882-897
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości5312 282287711
Nabycie nieruchomości0131-23
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych04880
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6826271 49456
Pozostałe przepływy inwestycyjne-49 151-59 000-26 303-28 777
Przepływy finansowe9 4923 663-15 451-13 395
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne15 0000015 679
Wykup papierów dłużnych-2 787-2 788-2 787-8 978
Zaciągnięte kredyty i pożyczki15 00025 0003 0007 155
Spłacone kredyty i pożyczki-10 523-9 273-9 123-8 764
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-10727-760
Płatności z tytułu leasingu-1 044-1 394-1 364-1 375
Odsetki z działalności finansowej-6 154-13 226-5 203-11 578
Pozostałe przepływy finansowe5 451-1-4 774
Przepływy pieniężne netto15 769-6 629-6 9591 281
Różnice kursowe-2 012-1 9553 398-5 744
Środki pieniężne na początek okresu45 64054 22457 78562 248
Środki pieniężne na koniec okresu59 39745 64054 22457 785
Całkowite dochody ogółem7 0538 152-5 4901 286
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-28 839-28 677-27 023-25 261
Koszt własny sprzedaży
PASYWA758 312696 415686 436681 838
Kapitał podstawowy12 89712 89712 89712 897
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy95 06392 15791 72591 470
Wyceny i różnice kursowe-3 735-2 137-2 9833 118
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty224 710219 514212 603213 734
Udziały niekontrolujące455606752676
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy11 92911 3575 5954 904
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5291 7145 9185 524
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 2902 861433696
Pozostałe zobowiązania2 259
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)45 13534 30337 15236 540
Długoterminowe kredyty i pożyczki98 841105 18086 65193 326
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 4935 2455 4904 295
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe54 95115 62632 65618 379
Zobowiązania z tytułu obligacji29 16727 01623 51421 149
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji166 458153 259162 911164 069
Zobowiązania z tytułu leasingu3 0733 0722 7312 679
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu11 05611 4728 3918 382
Przychody ze sprzedaży62 60965 01950 54846 628
Przychody ze sprzedaży produktów i usług62 60965 01950 54846 628
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego328 935322 431314 242321 219
Zobowiązania długoterminowe277 884271 625263 871271 301
Zobowiązania krótkoterminowe151 038101 739107 57188 642
Zysk/strata ze sprzedaży33 77036 34223 52521 367
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
EBITDA24 93018 31312 06812 660
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe74 30261 31960 66657 689
Długoterminowe zobowiązania finansowe265 299258 439249 562257 395
Zobowiązania finansowe339 601319 758310 228315 084
Zysk/strata brutto9 6355 8882064 207
Przychody finansowe6827083 3253 273
Koszty finansowe-10 435-10 217-11 484-10 987
Różnice kursowe-3 418-909-1 7471 020
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto8 6517 306611608
Podatek dochodowy-9841 418405-3 599
Zysk/strata z działalności operacyjnej22 80616 30610 11210 901
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne-10 964-20 036-13 413-10 466
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej6 5048 190-5 5191 075
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących549-3829211
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)-2 124-2 007-1 956-1 759
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce-12 167-11 837-10 996-10 473
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia-14 548-14 833-14 071-13 029
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki-10 404-10 122-9 953-9 284
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej8 1027 344582397
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących549-3829211
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA696 415733 978764 596768 538
Długoterminowe instrumenty pochodne2 902
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe17 31914 30916 26916 818
Nieruchomości inwestycyjne11 44913 02911 98715 490
Wartości niematerialne i prawne7 4348 7877 3288 736
Wartość firmy7 0227 77310 62310 623
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego67668413 371
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1851 2602 205399
Aktywa finansowe1 118587460351
Długoterminowe aktywa finansowe1 6002 7563 848
Zapasy
Należności handlowe9 4007 9368 77722 793
Długoterminowe pożyczki i należności464656441269
Rozliczenia międzyokresowe1 8009161 065873
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty45 64098 22374 04131 433
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności593 908575 316628 644643 534
Aktywa trwałe44 36449 74049 40469 155
Aktywa obrotowe652 051684 238715 192699 383
Amortyzacja (noty)7 6426 9716 4576 770
Pozostałe całkowite dochody, netto1 4956 7664 708
Różnice kursowe2 963-2 4301 133
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-1 81111 3534 413
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów343-2 157-838
Przepływy operacyjne166 825165 634120 177143 708
Wynik finansowy25 80739 60255 646-39 192
Udział w wyniku jednostek powiązanych-4 642
Amortyzacja (przepływy operacyjne)7 6426 9716 4576 770
Różnice kursowe z działalności operacyjnej677-579-75-2 733
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej32 10023 46530 76842 555
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 3722 7952 231
Podatek dochodowy zapłacony-6 228-3 458-4 027
Zmiana stanu rezerw-779-21711 469-14 511
Zmiana stanu należności-1961 60012 0396 812
Zmiana stanu zobowiązań2 1975 248-24 8495 560
Pozostałe przepływy operacyjne105 60594 37429 954140 858
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-129 786-28 231-15 003-31 634
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych160
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 523-6 345-5 463-3 721
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-2 078-2 300
Zbycie nieruchomości3 2805 0202 671
Nabycie nieruchomości-176-2 882-1 964-1 574
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych8008448441 200
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 179492052 434
Pozostałe przepływy inwestycyjne-132 506-22 839-11 296-27 673
Przepływy finansowe-91 065-112 664-62 566-135 167
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne32 68920 452241 566
Wykup papierów dłużnych-93 109-92 337-8 346-367 957
Zaciągnięte kredyty i pożyczki46 15027 172145 78092 580
Spłacone kredyty i pożyczki-34 617-28 182-163 998-64 931
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-840-862-1 428-1 082
Płatności z tytułu leasingu-4 968-2 553-3 413-4 040
Odsetki z działalności finansowej-37 046-24 406-23 960-31 330
Pozostałe przepływy finansowe676-11 948-7 20127
Przepływy pieniężne netto-54 02624 73942 608-23 093
Różnice kursowe1 443-557
Środki pieniężne na początek okresu98 22374 04131 43354 526
Środki pieniężne na koniec okresu45 64098 22374 04131 433
Całkowite dochody ogółem24 73037 44950 168
Koszty sprzedaży-66 420
Koszty ogólnego zarządu-60 503
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-106 322-95 277-85 024
Koszt własny sprzedaży
PASYWA696 415733 978764 596768 538
Kapitał podstawowy12 89712 89712 89712 897
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy92 157105 691114 363151 496
Wyceny i różnice kursowe-2 137-3 632-10 398-15 106
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty219 514183 396145 51763 301
Udziały niekontrolujące6067041 0032 110
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych3 65924 82228 187
Rezerwy11 3578 4724 784915
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7148 0981 477
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 8613 8881 7256 000
Pozostałe zobowiązania2 2593 3182 984
Pozostałe zobowiązania długoterminowe494
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)34 30395 26427 204176 301
Długoterminowe kredyty i pożyczki105 18095 264101 641297 364
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 2453 9663 0923 146
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9
Zobowiązania handlowe15 62623 4507 78630 890
Zobowiązania z tytułu obligacji27 016147 44695 838
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji153 259147 446222 048
Zobowiązania z tytułu leasingu3 0722 4793 3973 284
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu11 4726 1364 4167 744
Przychody ze sprzedaży218 742198 117200 301129 400
Przychody ze sprzedaży produktów i usług218 742198 117200 301
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego322 431298 352262 379212 588
Zobowiązania długoterminowe271 625257 438329 582305 117
Zobowiązania krótkoterminowe101 739291 942171 632248 723
Zysk/strata ze sprzedaży112 420102 840115 2772 477
Zysk/strata brutto ze sprzedaży129 400
EBITDA66 22669 45992 8714 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe61 319242 710123 042176 301
Długoterminowe zobowiązania finansowe258 439242 710323 689297 364
Zobowiązania finansowe319 758485 420446 731473 665
Zysk/strata brutto25 80739 60255 646-39 192
Przychody finansowe8 6589 7402 0202 612
Koszty finansowe-40 758-33 205-32 651-44 276
Różnice kursowe-677579-137
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć4 642
Zysk/strata netto23 23530 68345 460-35 861
Podatek dochodowy-2 572-8 919-10 1863 331
Zysk/strata z działalności operacyjnej58 58462 48886 414-2 170
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne-53 836-40 352-28 863-4 647
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej24 00736 69949 791
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących723750377
Koszty według rodzaju-126 923
Amortyzacja (koszt)-7 642-6 971-6 457-6 770
Zużycie materiałów i energii-2 151
Usługi obce-44 274-40 200-37 344-46 050
Podatki i opłaty-25 923
Wynagrodzenia-54 406-48 106-41 223-43 024
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-3 005
Naliczone odsetki-37 429-33 205-32 454-38 694
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 51229 93345 083-36 539
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących723750377678
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport