Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA169 444194 456216 382237 033
Rzeczowe aktywa trwałe93 50299 634100 291110 765
Nieruchomości inwestycyjne8 350
Wartości niematerialne i prawne9 61216 95918 87226 143
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 6359 4629 46211 383
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Zapasy25 97831 19336 27536 242
Należności handlowe12 08222 26322 25712 794
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9331 1783 038775
Pozostałe aktywa7023 1546 0015 178
Pozostałe aktywa długoterminowe668676972953
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana8 7658 789
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania8 9829 93710 44924 011
Aktywa trwałe129 749136 668140 046173 255
Aktywa obrotowe39 69557 78867 57154 989
Amortyzacja (noty)3 8522 8724 9444 466
Przepływy operacyjne2 503-17 648-24 255-9 427
Wynik finansowy-11 0633 79712 616-9 101
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 8522 8724 9444 466
Różnice kursowe z działalności operacyjnej8-8
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 151-13 509-20 001896
Podatek dochodowy zapłacony3 852-3 888-114
Zmiana stanu rezerw-658-6794
Zmiana stanu zapasów5 2155 083-34-3 119
Zmiana stanu należności-13 64420 058-8 2097 722
Zmiana stanu zobowiązań16 651-31 730-7 703-5 744
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 748902-2 288-2 024
Pozostałe przepływy operacyjne-4 299-1 241-2 779-2 527
Przepływy inwestycyjne1 51118 73118 278-2 159
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 86319 64217 145
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 2891 133-2 159
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych1 937-911
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-4 259-2 9438 23911 161
Zaciągnięte kredyty i pożyczki0018 000
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu-23-212 310-2 451
Odsetki z działalności finansowej-229-652635-928
Pozostałe przepływy finansowe-4 007-2 2705 294-3 460
Przepływy pieniężne netto-245-1 8602 262-425
Środki pieniężne na początek okresu1 1783 0387751 200
Środki pieniężne na koniec okresu9331 1783 037775
Całkowite dochody ogółem-11 3573 77511 352-9 123
Koszt sprzedanych produktów i usług-119 090
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-29 225
Koszty sprzedaży-3 199-3 900-4 956-3 349
Koszty ogólnego zarządu-2 626-3 473-4 924-3 707
Koszt własny sprzedaży-29 494-49 723-42 650-26 448
PASYWA169 444194 456216 382237 033
Kapitał podstawowy500500500500
Kapitał zapasowy90 133111 961111 961134 668
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały10 00010 00010 00010 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty7 948845-2 931-36 990
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 0475 6325 6326 311
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 36673 873
Pozostałe zobowiązania6 48117 73023 54922 845
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 0611 0601 1791 179
Świadczenia pracownicze4 808315315266
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze236386386428
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)46318 306
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)72727272
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)923940959977
Zobowiązania handlowe31 54134 70149 58654 027
Zobowiązania z tytułu leasingu2 9743 6524 0087 267
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 3546 6556 83017 177
Przychody ze sprzedaży28 41950 02747 85925 430
Przychody ze sprzedaży produktów i usług119 491
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów32 244
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego108 581123 306119 530108 178
Zobowiązania długoterminowe13 62114 67314 98626 072
Zobowiązania krótkoterminowe47 24256 47781 866102 783
Zysk/strata ze sprzedaży-6 900-7 069-4 671-8 074
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-1 0753045 209-1 018
EBITDA-9 2156 87918 521-3 194
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0046318 306
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0046318 306
Zysk/strata brutto-11 0633 79712 616-9 101
Przychody finansowe4 9261851336
Koszty finansowe-6 877-395-974-1 477
Różnice kursowe66
Wynik na inwestycjach3 889
Zysk/strata netto-11 3573 77511 352-9 123
Podatek dochodowy-294-22-1 264-22
Zysk/strata z działalności operacyjnej-13 0674 00713 577-7 660
Pozostałe przychody operacyjne-26 38611 29721 130598
Pozostałe koszty operacyjne-6 858-221-2 882-184
Wynik na aktywach niefinansowych27 077
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-11 3573 77511 352-9 123
Koszty według rodzaju-146 793
Amortyzacja (koszt)-16 134
Zużycie materiałów i energii-78 265
Usługi obce-17 515
Podatki i opłaty-3 714
Wynagrodzenia-27 859
Pozostałe koszty rodzajowe-3 306
Naliczone odsetki-9 601
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-11 3573 77511 352-9 123
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA169 444244 586323 755332 544
Rzeczowe aktywa trwałe93 502120 080162 049166 694
Nieruchomości inwestycyjne8 35015 54115 75616 790
Wartości niematerialne i prawne9 6129 54825 92726 335
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 63511 3838 7215 974
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Zapasy25 97833 12338 75047 989
Należności handlowe12 08221 67331 21227 036
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9331 2002 4934 942
Pozostałe aktywa7024 0174 8956 146
Pozostałe aktywa długoterminowe66895875234
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania8 98227 06333 87730 404
Aktywa trwałe129 749184 573246 405246 431
Aktywa obrotowe39 69560 01377 35086 113
Amortyzacja (noty)16 13421 89822 41619 208
Przepływy operacyjne-48 82714 35117 76829 563
Wynik finansowy-3 752-10 122-15 756-1 264
Amortyzacja (przepływy operacyjne)16 13421 89822 41619 208
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej-33 765-24 4622 7954 507
Podatek dochodowy zapłacony-150
Zmiana stanu rezerw-1 333-174245104
Zmiana stanu zapasów7 1455 6279 240-6 959
Zmiana stanu należności5 9279 534-2 766-877
Zmiana stanu zobowiązań-28 52610 1753 68014 908
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3381 875-2 086-64
Pozostałe przepływy operacyjne-10 845
Przepływy inwestycyjne36 36260 228-9 327-9 980
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych38 65166 434487
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 289-6 206-9 327-10 467
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe12 198-75 872-10 891-14 876
Zaciągnięte kredyty i pożyczki18 000
Spłacone kredyty i pożyczki-59 122-3 056-3 802
Płatności z tytułu leasingu-185-8 601-8 203-7 227
Odsetki z działalności finansowej-1 174-5 132-3 195-4 301
Pozostałe przepływy finansowe-4 443-3 0173 563454
Przepływy pieniężne netto-267-1 293-2 4504 707
Środki pieniężne na początek okresu1 2002 4934 942235
Środki pieniężne na koniec okresu9331 2002 4924 942
Całkowite dochody ogółem-5 353-9 990-13 423-1 637
Koszt sprzedanych produktów i usług-119 090-196 056-209 740-177 479
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-29 225-37 835-38 709-29 252
Koszty sprzedaży-15 404-22 017-27 406-21 428
Koszty ogólnego zarządu-14 730-16 340-15 827-17 051
Koszt własny sprzedaży-148 315-233 891-248 449-206 731
PASYWA169 444244 586323 755332 544
Kapitał podstawowy500500500500
Kapitał zapasowy90 133134 668136 687127 518
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały10 00010 00010 00010 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty7 948-27 867-19 8962 697
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 0476 3117 9177 895
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 3667 5452 2173 043
Pozostałe zobowiązania6 48111 74517 35711 836
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 0611 1781 4141 414
Świadczenia pracownicze4 8087 8368 8859 514
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze236401433381
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)59 23062 377
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)722 078352 035
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9239951 1631 249
Zobowiązania handlowe31 54161 60262 94559 554
Zobowiązania z tytułu leasingu2 9747 8748 9578 114
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 35419 72025 91124 417
Przychody ze sprzedaży151 735257 049284 475250 178
Przychody ze sprzedaży produktów i usług119 491213 522241 024217 393
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów32 24443 52743 45132 785
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego108 581117 301127 291140 715
Zobowiązania długoterminowe13 62128 60536 83835 356
Zobowiązania krótkoterminowe47 24298 680159 626156 473
Zysk/strata ze sprzedaży-26 714-15 199-7 2074 968
Zysk/strata brutto ze sprzedaży3 42023 15836 02643 447
EBITDA12 99020 51411 86624 577
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0059 23062 377
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0059 23062 377
Zysk/strata brutto-3 752-10 122-15 756-1 264
Przychody finansowe5 1602611075
Koszty finansowe-9 723-8 553-5 180-6 493
Różnice kursowe66-211-136-215
Wynik na inwestycjach3 889
Zysk/strata netto-5 353-9 990-13 423-1 637
Podatek dochodowy-1 6011322 333-373
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 144-1 384-10 5505 369
Pozostałe przychody operacyjne4 2805 0897101 202
Pozostałe koszty operacyjne-7 787-19 015-4 365-662
Wynik na aktywach niefinansowych27 07727 741312-139
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-5 353-9 990-13 423-1 637
Koszty według rodzaju-146 793-236 360-217 791-217 792
Amortyzacja (koszt)-16 134-21 898-19 208-19 208
Zużycie materiałów i energii-78 265-135 838-129 417-129 417
Usługi obce-17 515-33 046-26 521-26 521
Podatki i opłaty-3 714-4 313-3 885-3 885
Wynagrodzenia-27 859-37 987-35 340-35 340
Pozostałe koszty rodzajowe-3 306-3 278-3 420-3 421
Naliczone odsetki-9 601-4 311-2 816-4 162
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-5 353-9 990-13 423-1 637
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport