Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA482 260466 482468 524558 727
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe192 771194 719195 799198 045
Nieruchomości inwestycyjne26 60427 06727 07726 388
Wartości niematerialne i prawne34 00234 45234 60335 030
Wartość firmy11 94112 54512 58413 067
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7361 2631 7341 261
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 8421 0308271 084
Aktywa finansowe3906057851 245
Długoterminowe aktywa finansowe18 88615 98215 98212 110
Zapasy83 65891 34587 92597 098
Należności handlowe65 18060 88365 52372 021
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe3 8953 6352 6613 169
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty38 71922 17921 88610 469
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana86 949
Pożyczki i pozostałe należności6367771 138791
Aktywa trwałe285 940286 028287 779285 901
Aktywa obrotowe196 320180 454180 745185 877
Amortyzacja (noty)3 7283 7994 0164 730
Pozostałe całkowite dochody, netto197-1341 514198
Różnice kursowe-2 155-134-1 6401 766
Wynik z aktualizacji wycen2 3523 138-1 568
Zyski/straty aktuarialne16
Przepływy operacyjne9 24512 826-2 6274 665
Wynik finansowy6 47214 30325 7717 018
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 7283 7994 0164 730
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-387136-11353
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej4043721981 087
Wynik na działalności inwestycyjnej-12157-27 181-138
Podatek dochodowy zapłacony-701-444-7 217-590
Zmiana stanu rezerw-192960-218-601
Zmiana stanu zapasów7 296-3 4514 560-640
Zmiana stanu należności-5 1124 71527 270-18 285
Zmiana stanu zobowiązań-2 2512 348-28 87712 031
Pozostałe przepływy operacyjne0-10 069-836
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-1 569-1 29793 292-3 160
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych14023849674
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 901-1 655-2 324-3 923
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych95 503
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych104
Nabycie aktywów finansowych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej881206489
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe8 647-11 107-80 069-3 624
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych0-32 531-22 420
Zaciągnięte kredyty i pożyczki8 64414 810-8 0454 073
Spłacone kredyty i pożyczki-49 013
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu1 076-2 943-509-264
Inne wypłaty z zysku9-15-1-6 257
Odsetki z działalności finansowej-1 073-492-81-1 176
Pozostałe przepływy finansowe-910 064
Przepływy pieniężne netto16 32342210 596-2 119
Różnice kursowe217-12921 789168
Środki pieniężne na początek okresu22 17921 88611 38713 338
Środki pieniężne na koniec okresu38 71922 17911 387
Całkowite dochody ogółem5 50111 06020 4005 650
Koszty sprzedaży-6 345-6 656-7 326-7 419
Koszty ogólnego zarządu-9 149-9 336-8 866-9 457
Koszt własny sprzedaży-70 937-65 377-82 734-83 745
PASYWA482 260466 482468 524558 727
Kapitał podstawowy16 40016 40016 40017 630
Akcje/udziały własne-42 769-42 769-10 237-25 398
Kapitał zapasowy79 52579 525208 02267 641
Wyceny i różnice kursowe1 5232 1752632 710
Pozostałe kapitały40 646
Zyski zatrzymane / niepokryte straty192 283183 8804 904199 780
Udziały niekontrolujące116 999119 957120 641120 296
Rezerwy4 9975 2044 2454 621
Długoterminowe rezerwy1 0431 0431 043915
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 77219 43519 51218 400
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 1703 4852 3493 567
Świadczenia pracownicze2 334
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)25 07216 874859 781
Długoterminowe kredyty i pożyczki18 48917 86618 675
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)11 8147 6204 8487 454
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe32 94235 78731 91846 516
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną16 139
Zobowiązania z tytułu leasingu2 859
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu18 769
Przychody ze sprzedaży94 67886 307100 033106 901
Przychody ze sprzedaży produktów i usług84 74998 132
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 5581 901
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego246 962239 211259 998262 363
Zobowiązania długoterminowe40 30438 34439 32437 990
Zobowiązania krótkoterminowe77 99568 97048 561121 939
Zysk/strata ze sprzedaży8 2474 9381 1076 280
Zysk/strata brutto ze sprzedaży23 74120 93017 29923 156
EBITDA11 98618 9506 06411 403
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe25 07216 874859 781
Długoterminowe zobowiązania finansowe18 48917 866018 675
Zobowiązania finansowe43 56134 740878 456
Zysk/strata brutto6 47214 303-4175 502
Przychody finansowe107146178262
Koszty finansowe-1 893-516-331-1 433
Różnice kursowe-298-1 852
Wynik na inwestycjach-180-460
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto5 30411 19418 8865 452
Podatek dochodowy-1 168-3 109-191-1 293
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej19 4941 243
Zysk/strata z działalności operacyjnej8 25815 1512 0486 673
Pozostałe przychody operacyjne2 49011 9224 357598
Pozostałe koszty operacyjne-2 479-1 778-2 211-205
Wynik na aktywach niefinansowych69-1 205
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej4 26111 74420 0563 886
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 240-6843441 764
Koszty według rodzaju-88 317-98 926
Amortyzacja (koszt)-3 799-4 017
Zużycie materiałów i energii-58 957-65 623
Usługi obce-9 758-10 452
Podatki i opłaty-1 199-1 577
Wynagrodzenia-13 106-12 765
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-679-3 321
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-819-1 171
Naliczone odsetki-309-151
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej4 20211 78419 5813 861
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 102-590-6951 591
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA468 524555 612486 570500 183
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe195 799234 827214 871210 677
Nieruchomości inwestycyjne27 07726 43426 09225 976
Wartości niematerialne i prawne34 60334 08934 15333 114
Wartość firmy12 58412 34112 38311 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7341 2611 2711 820
Aktywa z tytułu bieżącego podatku8278133 208445
Aktywa finansowe7851 6852 5401 841
Długoterminowe aktywa finansowe15 98218 01520 17913
Zapasy87 92598 41981 09281 575
Należności handlowe65 52364 41451 17452 159
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe2 6613 44913 6621 960
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty21 88658 05821 63063 288
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności1 1381 8074 31515 889
Aktywa trwałe287 779326 967308 949283 026
Aktywa obrotowe180 745228 645177 621217 157
Amortyzacja (noty)17 60817 64417 22021 443
Pozostałe całkowite dochody, netto-829-4 6575 565-506
Różnice kursowe800-1663 210-367
Wynik z aktualizacji wycen-1 645-4 6272 509
Zyski/straty aktuarialne16136-154-139
Przepływy operacyjne85436 46256 94261 551
Wynik finansowy52 21952 47154 94121 394
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17 60817 64417 22021 443
Różnice kursowe z działalności operacyjnej36-15-1 27290
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 7951 1051 1732 053
Wynik na działalności inwestycyjnej-28 069-451-1 43913 373
Podatek dochodowy zapłacony-15 719-10 297-12 556-7 962
Zmiana stanu rezerw409781-1 054-2 261
Zmiana stanu zapasów-26 587-16 56183839 286
Zmiana stanu należności-16 883-12 489-3 18129 774
Zmiana stanu zobowiązań15 8874 7593 303-9 221
Pozostałe przepływy operacyjne-842-485-1 031-46 418
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne80 4103 143-37 61947 320
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 4041 737284963
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-17 661-24 113-35 659-14 079
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych95 50326 08614 11760 385
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-192
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych3 309
Nabycie aktywów finansowych-3 651-17 066
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej164922255
Pozostałe przepływy inwestycyjne-234683-12
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe-117 438-3 217-61 583-70 234
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-60 000-14-51 427
Zaciągnięte kredyty i pożyczki6 00443 0171 05248 115
Spłacone kredyty i pożyczki-52 463-30 039-10 664-55 876
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-13 192-43 973
Płatności z tytułu leasingu-1 918-2 086-2 625-3 255
Inne wypłaty z zysku-6 278-1 821-8 342-5 381
Odsetki z działalności finansowej-2 783-908-1 023-1 997
Pozostałe przepływy finansowe1 8263 992-413
Przepływy pieniężne netto-36 17436 388-42 26038 637
Różnice kursowe21 88858 09822 232-82
Środki pieniężne na początek okresu58 05821 63063 28824 741
Środki pieniężne na koniec okresu63 288
Całkowite dochody ogółem39 17335 86948 9123 693
Koszty sprzedaży-27 418-20 523-23 356-24 737
Koszty ogólnego zarządu-33 596-31 376-38 245-35 568
Koszt własny sprzedaży-321 157-237 699-258 204-233 312
PASYWA468 524555 612486 570500 183
Kapitał podstawowy16 40019 03019 03020 032
Akcje/udziały własne-10 237-25 713-25 713-51 427
Kapitał zapasowy208 022229 944184 797211 011
Wyceny i różnice kursowe2634954 4581 395
Pozostałe kapitały40 64650 44750 44741 402
Zyski zatrzymane / niepokryte straty4 90412 35846 81166 652
Udziały niekontrolujące120 641121 20180 60676 409
Rezerwy4 2453 2613 2904 328
Długoterminowe rezerwy1 0431 9491 3141 076
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 51221 41921 79420 784
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 3495 3416 6078 458
Świadczenia pracownicze2 3342 7152 6622 175
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)846 46530 07527 559
Długoterminowe kredyty i pożyczki3 45015 600
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 84810 8427 1235 994
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe31 91832 72025 78624 888
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu2 8592 7532 6042 411
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu18 76920 38521 42921 436
Przychody ze sprzedaży405 922333 980372 354320 840
Przychody ze sprzedaży produktów i usług398 262321 186362 695314 665
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 66012 7949 6596 175
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego259 998286 561279 830289 065
Zobowiązania długoterminowe39 32443 75347 98758 896
Zobowiązania krótkoterminowe48 561104 09778 14775 813
Zysk/strata ze sprzedaży23 75144 38252 54927 223
Zysk/strata brutto ze sprzedaży84 76596 281114 15087 528
EBITDA44 24663 43469 73649 935
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe846 46530 07527 559
Długoterminowe zobowiązania finansowe003 45015 600
Zobowiązania finansowe846 46533 52543 159
Zysk/strata brutto21 20942 71354 36728 404
Przychody finansowe304218207841
Koszty finansowe-3 153-1 357-1 493-1 933
Różnice kursowe-1 680-9932 426-913
Wynik na inwestycjach-900-9457111 783
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć134
Zysk/strata netto40 00240 52643 3474 199
Podatek dochodowy-4 617-9 805-11 594-6 781
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej23 4107 618574-17 424
Zysk/strata z działalności operacyjnej26 63845 79052 51628 492
Pozostałe przychody operacyjne5 3882 3441 5181 935
Pozostałe koszty operacyjne-2 466-1 689-1 323-1 038
Wynik na aktywach niefinansowych-35753-228372
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej33 43731 75442 6258 013
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących5 7364 1156 287-4 320
Koszty według rodzaju-382 171-289 598-322 029-290 517
Amortyzacja (koszt)-16 034-15 043-17 213-17 522
Zużycie materiałów i energii-280 140-187 317-202 377-182 625
Usługi obce-37 201-29 593-33 776-31 471
Podatki i opłaty-4 788-3 370-4 086-4 441
Wynagrodzenia-49 941-45 465-52 741-46 126
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe11 137764-4 178-3 985
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-5 204-9 574-7 658-4 347
Naliczone odsetki-2 295-383-510-949
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej33 67034 40439 4398 349
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 3326 1223 908-4 150
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport