Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA460 981482 260466 482468 524
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe191 319192 771194 719195 799
Nieruchomości inwestycyjne26 60426 60427 06727 077
Wartości niematerialne i prawne34 99034 00234 45234 603
Wartość firmy12 43811 94112 54512 584
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7391 7361 2631 734
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 5463 8421 030827
Aktywa finansowe243390605785
Długoterminowe aktywa finansowe15 51818 88615 98215 982
Zapasy77 34783 65891 34587 925
Należności handlowe61 43665 18060 88365 523
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe4 7093 8953 6352 661
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty30 46838 71922 17921 886
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności6246367771 138
Aktywa trwałe282 608285 940286 028287 779
Aktywa obrotowe178 373196 320180 454180 745
Amortyzacja (noty)3 7323 7283 7994 016
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 578197-1341 514
Różnice kursowe1 719-2 155-134-1 640
Wynik z aktualizacji wycen-3 2972 3523 138
Zyski/straty aktuarialne16
Przepływy operacyjne22 3399 24512 826-2 627
Wynik finansowy9 8256 47214 30325 771
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 7323 7283 7994 016
Różnice kursowe z działalności operacyjnej222-387136-113
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej208404372198
Wynik na działalności inwestycyjnej106-12157-27 181
Podatek dochodowy zapłacony-773-701-444-7 217
Zmiana stanu rezerw199-192960-218
Zmiana stanu zapasów6 6407 296-3 4514 560
Zmiana stanu należności3 274-5 1124 71527 270
Zmiana stanu zobowiązań-1 094-2 2512 348-28 877
Pozostałe przepływy operacyjne0-10 069-836
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-2 318-1 569-1 29793 292
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych11914023849
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 812-1 901-1 655-2 324
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych95 503
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych104
Nabycie aktywów finansowych-703
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej788812064
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe-28 2238 647-11 107-80 069
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych0-32 531-22 420
Zaciągnięte kredyty i pożyczki8 64414 810-8 045
Spłacone kredyty i pożyczki-23 458-49 013
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-2821 076-2 943-509
Inne wypłaty z zysku-4 1669-15-1
Odsetki z działalności finansowej-289-1 073-492-81
Pozostałe przepływy finansowe-28-910 064
Przepływy pieniężne netto-8 20216 32342210 596
Różnice kursowe-49217-12921 789
Środki pieniężne na początek okresu38 71922 17921 88611 387
Środki pieniężne na koniec okresu30 46838 71922 179
Całkowite dochody ogółem6 6235 50111 06020 400
Koszty sprzedaży-6 251-6 345-6 656-7 326
Koszty ogólnego zarządu-9 269-9 149-9 336-8 866
Koszt własny sprzedaży-65 637-70 937-65 377-82 734
PASYWA460 981482 260466 482468 524
Kapitał podstawowy16 40016 40016 40016 400
Akcje/udziały własne-42 769-42 769-42 769-10 237
Kapitał zapasowy79 52579 52579 525208 022
Wyceny i różnice kursowe2 0431 5232 175263
Pozostałe kapitały40 646
Zyski zatrzymane / niepokryte straty197 002192 283183 8804 904
Udziały niekontrolujące118 384116 999119 957120 641
Rezerwy5 2184 9975 2044 245
Długoterminowe rezerwy1 0431 0431 0431 043
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 62220 77219 43519 512
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 1363 1703 4852 349
Świadczenia pracownicze2 334
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 51425 07216 8748
Długoterminowe kredyty i pożyczki18 69318 48917 866
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)8 98511 8147 6204 848
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe31 18532 94235 78731 918
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu2 859
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu18 769
Przychody ze sprzedaży89 98794 67886 307100 033
Przychody ze sprzedaży produktów i usług84 74998 132
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 5581 901
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego252 201246 962239 211259 998
Zobowiązania długoterminowe40 35840 30438 34439 324
Zobowiązania krótkoterminowe50 03877 99568 97048 561
Zysk/strata ze sprzedaży8 8308 2474 9381 107
Zysk/strata brutto ze sprzedaży24 35023 74120 93017 299
EBITDA12 52611 98618 9506 064
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 51425 07216 8748
Długoterminowe zobowiązania finansowe18 69318 48917 8660
Zobowiązania finansowe20 20743 56134 7408
Zysk/strata brutto9 8256 47214 303-417
Przychody finansowe1 516107146178
Koszty finansowe-485-1 893-516-331
Różnice kursowe-298-1 852
Wynik na inwestycjach-180-460
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto8 2015 30411 19418 886
Podatek dochodowy-1 624-1 168-3 109-191
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej19 494
Zysk/strata z działalności operacyjnej8 7948 25815 1512 048
Pozostałe przychody operacyjne1 9872 49011 9224 357
Pozostałe koszty operacyjne-2 023-2 479-1 778-2 211
Wynik na aktywach niefinansowych69-1 205
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej5 2394 26111 74420 056
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 3841 240-684344
Koszty według rodzaju-88 317-98 926
Amortyzacja (koszt)-3 799-4 017
Zużycie materiałów i energii-58 957-65 623
Usługi obce-9 758-10 452
Podatki i opłaty-1 199-1 577
Wynagrodzenia-13 106-12 765
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-679-3 321
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-819-1 171
Naliczone odsetki-309-151
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 7164 20211 78419 581
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 4851 102-590-695
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA468 524555 612486 570500 183
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe195 799234 827214 871210 677
Nieruchomości inwestycyjne27 07726 43426 09225 976
Wartości niematerialne i prawne34 60334 08934 15333 114
Wartość firmy12 58412 34112 38311 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7341 2611 2711 820
Aktywa z tytułu bieżącego podatku8278133 208445
Aktywa finansowe7851 6852 5401 841
Długoterminowe aktywa finansowe15 98218 01520 17913
Zapasy87 92598 41981 09281 575
Należności handlowe65 52364 41451 17452 159
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe2 6613 44913 6621 960
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty21 88658 05821 63063 288
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności1 1381 8074 31515 889
Aktywa trwałe287 779326 967308 949283 026
Aktywa obrotowe180 745228 645177 621217 157
Amortyzacja (noty)17 60817 64417 22021 443
Pozostałe całkowite dochody, netto-829-4 6575 565-506
Różnice kursowe800-1663 210-367
Wynik z aktualizacji wycen-1 645-4 6272 509
Zyski/straty aktuarialne16136-154-139
Przepływy operacyjne85436 46256 94261 551
Wynik finansowy52 21952 47154 94121 394
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17 60817 64417 22021 443
Różnice kursowe z działalności operacyjnej36-15-1 27290
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 7951 1051 1732 053
Wynik na działalności inwestycyjnej-28 069-451-1 43913 373
Podatek dochodowy zapłacony-15 719-10 297-12 556-7 962
Zmiana stanu rezerw409781-1 054-2 261
Zmiana stanu zapasów-26 587-16 56183839 286
Zmiana stanu należności-16 883-12 489-3 18129 774
Zmiana stanu zobowiązań15 8874 7593 303-9 221
Pozostałe przepływy operacyjne-842-485-1 031-46 418
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne80 4103 143-37 61947 320
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 4041 737284963
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-17 661-24 113-35 659-14 079
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych95 50326 08614 11760 385
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-192
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych3 309
Nabycie aktywów finansowych-3 651-17 066
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej164922255
Pozostałe przepływy inwestycyjne-234683-12
Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej
Przepływy finansowe-117 438-3 217-61 583-70 234
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-60 000-14-51 427
Zaciągnięte kredyty i pożyczki6 00443 0171 05248 115
Spłacone kredyty i pożyczki-52 463-30 039-10 664-55 876
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-13 192-43 973
Płatności z tytułu leasingu-1 918-2 086-2 625-3 255
Inne wypłaty z zysku-6 278-1 821-8 342-5 381
Odsetki z działalności finansowej-2 783-908-1 023-1 997
Pozostałe przepływy finansowe1 8263 992-413
Przepływy pieniężne netto-36 17436 388-42 26038 637
Różnice kursowe21 88858 09822 232-82
Środki pieniężne na początek okresu58 05821 63063 28824 741
Środki pieniężne na koniec okresu63 288
Całkowite dochody ogółem39 17335 86948 9123 693
Koszty sprzedaży-27 418-20 523-23 356-24 737
Koszty ogólnego zarządu-33 596-31 376-38 245-35 568
Koszt własny sprzedaży-321 157-237 699-258 204-233 312
PASYWA468 524555 612486 570500 183
Kapitał podstawowy16 40019 03019 03020 032
Akcje/udziały własne-10 237-25 713-25 713-51 427
Kapitał zapasowy208 022229 944184 797211 011
Wyceny i różnice kursowe2634954 4581 395
Pozostałe kapitały40 64650 44750 44741 402
Zyski zatrzymane / niepokryte straty4 90412 35846 81166 652
Udziały niekontrolujące120 641121 20180 60676 409
Rezerwy4 2453 2613 2904 328
Długoterminowe rezerwy1 0431 9491 3141 076
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 51221 41921 79420 784
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 3495 3416 6078 458
Świadczenia pracownicze2 3342 7152 6622 175
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)846 46530 07527 559
Długoterminowe kredyty i pożyczki3 45015 600
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 84810 8427 1235 994
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe31 91832 72025 78624 888
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu2 8592 7532 6042 411
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu18 76920 38521 42921 436
Przychody ze sprzedaży405 922333 980372 354320 840
Przychody ze sprzedaży produktów i usług398 262321 186362 695314 665
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 66012 7949 6596 175
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego259 998286 561279 830289 065
Zobowiązania długoterminowe39 32443 75347 98758 896
Zobowiązania krótkoterminowe48 561104 09778 14775 813
Zysk/strata ze sprzedaży23 75144 38252 54927 223
Zysk/strata brutto ze sprzedaży84 76596 281114 15087 528
EBITDA44 24663 43469 73649 935
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe846 46530 07527 559
Długoterminowe zobowiązania finansowe003 45015 600
Zobowiązania finansowe846 46533 52543 159
Zysk/strata brutto21 20942 71354 36728 404
Przychody finansowe304218207841
Koszty finansowe-3 153-1 357-1 493-1 933
Różnice kursowe-1 680-9932 426-913
Wynik na inwestycjach-900-9457111 783
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć134
Zysk/strata netto40 00240 52643 3474 199
Podatek dochodowy-4 617-9 805-11 594-6 781
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej23 4107 618574-17 424
Zysk/strata z działalności operacyjnej26 63845 79052 51628 492
Pozostałe przychody operacyjne5 3882 3441 5181 935
Pozostałe koszty operacyjne-2 466-1 689-1 323-1 038
Wynik na aktywach niefinansowych-35753-228372
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej33 43731 75442 6258 013
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących5 7364 1156 287-4 320
Koszty według rodzaju-382 171-289 598-322 029-290 517
Amortyzacja (koszt)-16 034-15 043-17 213-17 522
Zużycie materiałów i energii-280 140-187 317-202 377-182 625
Usługi obce-37 201-29 593-33 776-31 471
Podatki i opłaty-4 788-3 370-4 086-4 441
Wynagrodzenia-49 941-45 465-52 741-46 126
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe11 137764-4 178-3 985
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-5 204-9 574-7 658-4 347
Naliczone odsetki-2 295-383-510-949
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej33 67034 40439 4398 349
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 3326 1223 908-4 150
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport