Trwa ładowanie...
bEhVwSYB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej154
Zysk (strata) brutto148
Zysk (strata) netto148
Przepływy netto-10
Przepływy netto z działalności operacyjnej61
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-30
Przepływy netto z działalności finansowej-41
Aktywa razem3 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 496
Zobowiązania długoterminowe412
Zobowiązania krótkoterminowe2 083
Kapitał własny865
Kapitał zakładowy10 560
Liczba akcji (tys. szt.)10 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhVwSZj