Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q12022Q42022Q32022Q2
AKTYWA452 531424 396437 030448 941
Inwestycje w jednostki powiązane396402405416
Rzeczowe aktywa trwałe175 767176 311175 323173 409
Nieruchomości inwestycyjne1 6421 6421 6421 642
Wartości niematerialne i prawne61 21260 50058 99058 495
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe2 6192 0141 0211 113
Długoterminowe aktywa finansowe1 5501 5601 4311 550
Zapasy88 11191 95296 54188 331
Należności handlowe115 91874 37598 073116 649
Długoterminowe pożyczki i należności689707694668
Rozliczenia międzyokresowe4 139
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 62710 2082 9106 668
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności586
Aktywa trwałe241 256241 122238 485236 180
Aktywa obrotowe211 275183 274198 545212 761
Amortyzacja (noty)3 4413 3353 2803 443
Pozostałe całkowite dochody, netto7011 632-141167
Różnice kursowe16937119520
Wynik z aktualizacji wycen-34236-235-193
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych7301 40842-121
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-164-38333-39
Przepływy operacyjne-12 04320 7873 4848 182
Wynik finansowy2 591-5 9022 52914 430
Udział w wyniku jednostek powiązanych631116
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 4413 3353 2803 443
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-8130419273
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej718849661542
Wynik na działalności inwestycyjnej20-4-690
Podatek dochodowy zapłacony-616-786-1 169-3 037
Zmiana stanu rezerw-2431 198-128-124
Zmiana stanu zapasów3 8414 589-8 2108 488
Zmiana stanu należności-38 22519 57417 93513 064
Zmiana stanu zobowiązań16 494-2 442-11 832-29 161
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów1169394122
Pozostałe przepływy operacyjne0036
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-1 903-4 915-3 113-4 822
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3 034514714357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 968-5 421-3 814-5 448
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-800
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki0-130
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej001
Pozostałe przepływy inwestycyjne3100268
Przepływy finansowe8 382-8 556-4 217-830
Zaciągnięte kredyty i pożyczki18 1576 48513 72512 658
Spłacone kredyty i pożyczki-8 413-16 093-16 668-12 379
Płatności z tytułu leasingu-669-274-183-174
Odsetki z działalności finansowej-783-1 354-677-589
Pozostałe przepływy finansowe902 680-414-346
Przepływy pieniężne netto-5 5647 316-3 8462 530
Różnice kursowe-17-1888-53
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-5 5817 298-3 7582 477
Środki pieniężne na początek okresu10 2082 9106 6684 191
Środki pieniężne na koniec okresu4 62710 2082 9106 668
Całkowite dochody ogółem2 850-3 4171 90912 220
Koszt sprzedanych produktów i usług-217 657
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 170
Koszty sprzedaży-3 278-8 783-5 939-7 064
Koszty ogólnego zarządu-8 966-9 003-8 042-8 293
Koszt własny sprzedaży-61 226-55 347-44 512-63 888
PASYWA452 531424 396437 030448 941
Kapitał podstawowy30 05430 05430 05430 054
Kapitał zapasowy106 100106 100106 100106 100
Pozostałe kapitały3 3242 6661 0561 310
Zyski zatrzymane / niepokryte straty179 162176 947181 932179 818
Udziały niekontrolujące1 1221 1451 1871 137
Rezerwy1 1781 249382510
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 21915 62615 25815 896
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku9435692 3112 296
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe9 6029 1469 694
Świadczenia pracownicze5 4855 3214 9275 112
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze799799803803
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)31 79621 41330 35032 424
Długoterminowe kredyty i pożyczki9 33310 13812 15912 358
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 765
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9 852
Zobowiązania handlowe53 11636 83038 82949 485
Zobowiązania z tytułu leasingu1 2941 389816679
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 0042 5331 7201 265
Przychody ze sprzedaży72 34875 93459 33694 390
Przychody ze sprzedaży produktów i usług304 373
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów27 632
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego318 640315 767319 142317 282
Zobowiązania długoterminowe38 95738 94839 08640 016
Zobowiązania krótkoterminowe93 81268 53677 61590 506
Zysk/strata ze sprzedaży-1 1222 80184315 145
Zysk/strata brutto ze sprzedaży11 12220 58714 82430 502
EBITDA6 881-1 2976 89118 906
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe31 79621 41330 35032 424
Długoterminowe zobowiązania finansowe9 33310 13812 15912 358
Zobowiązania finansowe41 12931 55142 50944 782
Zysk/strata brutto2 591-5 9022 52914 430
Przychody finansowe104-15417
Koszty finansowe-947-1 023-1 112-1 024
Różnice kursowe-229
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-6-3-11-16
Zysk/strata netto2 149-5 0492 05012 053
Podatek dochodowy-442853-479-2 377
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 440-4 6323 61115 463
Pozostałe przychody operacyjne5 481-2 1523 4301 219
Pozostałe koszty operacyjne-919-5 281-662-901
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 873-3 3751 86012 008
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-23-4249212
Koszty według rodzaju-284 594
Amortyzacja (koszt)-13 596
Zużycie materiałów i energii-126 806
Usługi obce-61 939
Podatki i opłaty-4 134
Wynagrodzenia-59 921
Ubezpieczenia społeczne i inne-12 522
Pozostałe koszty rodzajowe-5 676
Naliczone odsetki-2 804
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 214-4 9852 11412 115
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-65-64-64-62
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA424 396432 328418 897423 916
Inwestycje w jednostki powiązane402447461446
Rzeczowe aktywa trwałe176 311169 773170 890170 310
Nieruchomości inwestycyjne1 6421 6425 07210 490
Wartości niematerialne i prawne60 50058 77558 35058 008
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe2 0141 6001 5501 331
Długoterminowe aktywa finansowe1 5601 8392 1581 448
Zapasy91 95291 58572 71171 030
Należności handlowe74 37589 89884 26292 638
Długoterminowe pożyczki i należności707713 7007 802
Rozliczenia międzyokresowe4 1397 1917 046
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10 2088 13611 5429 649
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności5861 3711 155764
Aktywa trwałe241 122232 547240 631248 504
Aktywa obrotowe183 274199 781178 266175 412
Amortyzacja (noty)13 59613 14612 40712 595
Pozostałe całkowite dochody, netto1 458-349310
Różnice kursowe9972013
Wynik z aktualizacji wycen-533-3911 239
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych1 336-60-884
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-34282-58
Przepływy operacyjne15 84629 38825 21720 331
Wynik finansowy24 89429 43038 48725 506
Udział w wyniku jednostek powiązanych4414-14109
Amortyzacja (przepływy operacyjne)13 59613 14612 40712 595
Różnice kursowe z działalności operacyjnej540-6841 117-472
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 3657551 0942 272
Wynik na działalności inwestycyjnej-507270-5 916
Podatek dochodowy zapłacony-6 536-9 702-3 589-2 629
Zmiana stanu rezerw928-238502189
Zmiana stanu zapasów-367-18 874-1 681-6 750
Zmiana stanu należności18 0989501 566-19 917
Zmiana stanu zobowiązań-38 38715 254-23 67015 449
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów609-730
Pozostałe przepływy operacyjne62162-1 062-2
Wynik na zmianie wartości aktywów-311-240-103
Przepływy inwestycyjne-18 852-8 371-7 065-1 048
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 8804 2295 749676
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-20 988-12 590-13 988-11 636
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych77010 233
Nabycie aktywów finansowych-16-119-8-50
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-21-75-761-275
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej175303
Pozostałe przepływy inwestycyjne2921098704
Przepływy finansowe5 100-24 899-15 786-18 080
Zaciągnięte kredyty i pożyczki53 16429 68146 69178 985
Spłacone kredyty i pożyczki-46 216-58 256-64 481-90 375
Płatności z tytułu leasingu-891-1 088-1 902-4 915
Odsetki z działalności finansowej-2 933-952-1 372-2 278
Pozostałe przepływy finansowe1 9765 7165 278503
Przepływy pieniężne netto2 094-3 8822 3661 203
Różnice kursowe-22476-473289
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 072-3 4061 8931 492
Środki pieniężne na początek okresu8 13611 5429 6498 157
Środki pieniężne na koniec okresu10 2088 13611 5429 649
Całkowite dochody ogółem21 84323 73131 432
Koszt sprzedanych produktów i usług-217 657-170 707-149 219
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 170-16 077-9 217
Koszty sprzedaży-26 318-19 861-17 284-17 128
Koszty ogólnego zarządu-33 825-29 558-23 321-24 774
Koszt własny sprzedaży-238 827-186 784-158 436-193 283
PASYWA424 396432 328418 897423 916
Kapitał podstawowy30 05430 05430 05421 854
Kapitał zapasowy106 100106 100106 10049 930
Pozostałe kapitały2 6661 6782 1011 786
Zyski zatrzymane / niepokryte straty176 947156 338132 100165 162
Udziały niekontrolujące1 1458989821 172
Rezerwy1 249303654535
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 62615 62816 18215 745
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5692 1886 0232 693
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe8 525
Świadczenia pracownicze5 3214 9334 5534 421
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze799803736741
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)21 41311 69036 95546 487
Długoterminowe kredyty i pożyczki10 13813 36116 70924 312
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 7652 3181 933
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9 85210 4309 421
Zobowiązania handlowe36 83073 26151 11575 678
Zobowiązania z tytułu leasingu1 3897561 0692 726
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 5331 5892 2102 149
Przychody ze sprzedaży332 005265 433237 680258 123
Przychody ze sprzedaży produktów i usług304 373245 289226 457
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów27 63220 14411 223
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego315 767294 170270 355238 732
Zobowiązania długoterminowe38 94841 81145 25851 472
Zobowiązania krótkoterminowe68 53695 449102 302132 540
Zysk/strata ze sprzedaży33 03529 23038 63922 938
Zysk/strata brutto ze sprzedaży93 17878 64979 24464 840
EBITDA42 51943 55154 19635 443
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe21 41311 69036 95546 487
Długoterminowe zobowiązania finansowe10 13813 36116 70924 312
Zobowiązania finansowe31 55125 05153 66470 799
Zysk/strata brutto24 89429 43038 48725 506
Przychody finansowe571106206 215
Koszty finansowe-3 813-1 625-3 025-3 448
Różnice kursowe-229716-912
Wynik na inwestycjach-162
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-44-1415-109
Zysk/strata netto20 38524 08031 12220 288
Podatek dochodowy-4 509-5 350-7 365-5 218
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej28 92330 40541 78922 848
Pozostałe przychody operacyjne3 3623 8416 1054 152
Pozostałe koszty operacyjne-7 474-3 173-2 747-4 242
Wynik na aktywach niefinansowych507-208
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej21 59723 81531 623
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących246-84-191
Koszty według rodzaju-284 594-228 683-194 192-242 355
Amortyzacja (koszt)-13 596-13 133-12 327-12 515
Zużycie materiałów i energii-126 806-90 995-69 272-93 314
Usługi obce-61 939-52 003-50 386-65 113
Podatki i opłaty-4 134-4 333-4 426-4 025
Wynagrodzenia-59 921-53 671-45 927-53 243
Ubezpieczenia społeczne i inne-12 522-10 801-9 154-10 589
Pozostałe koszty rodzajowe-5 676-3 747-2 700-3 556
Naliczone odsetki-2 804-911-1 611-2 391
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej20 60924 23831 30820 605
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-224-158-186-317
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport