Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA80 35078 27077 996,6577 937
Rzeczowe aktywa trwałe14 33514 00013 772,8413 933
Nieruchomości inwestycyjne22 75422 75422 754,2120 304
Wartości niematerialne i prawne2 1542 1602 167,382 192
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego682682755,80270
Aktywa z tytułu bieżącego podatku541,98
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy18 81718 38618 604,7118 761
Należności handlowe12 10514 25116 916,8411 923
Długoterminowe pożyczki i należności110110110,07147
Rozliczenia międzyokresowe2 3972 3161 438,541 914
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe360473446,531 029
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty359158487,74208
Pożyczki i pozostałe należności6 2772 9807 256
Aktywa trwałe40 39540 17940 006,8337 875
Aktywa obrotowe39 95538 09137 989,8240 062
Amortyzacja (noty)256408834,11537
Przepływy operacyjne2 9991225 102,45-1 036
Wynik finansowy2031 000577,94-213
Amortyzacja (przepływy operacyjne)256408834,11537
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej296302730,09479
Wynik na działalności inwestycyjnej00,740
Zmiana stanu rezerw-353432,8823
Zmiana stanu zapasów-431219156,02-866
Zmiana stanu należności-1 1512271 757,32-100
Zmiana stanu zobowiązań3 762-1 356913,56-579
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych67-731566,38-317
Pozostałe przepływy operacyjne-866,59
Przepływy inwestycyjne-1 280-84-683,46-1 513
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych0-0,50
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-945-84-671,71-1 513
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-335-11,26
Przepływy finansowe-1 518-368-4 139,192 677
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 343443-530,543 176
Spłacone kredyty i pożyczki-3 321-268-12,66-12
Płatności z tytułu leasingu-257-265-3 248,98-87
Odsetki z działalności finansowej-283-278-347,02-400
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto201-330279,79128
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-129279,79-128
Środki pieniężne na początek okresu158488208
Środki pieniężne na koniec okresu359158487,74128
Koszt sprzedanych produktów i usług-15 282-13 635-14 073,52-14 853
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 647-1 291-1 837,78-1 832
Koszty sprzedaży-652-661-881,24-649
Koszty ogólnego zarządu-1 788-1 930-2 284,82-1 511
Koszt własny sprzedaży-16 929-14 926-15 911,30-16 685
PASYWA80 35078 27077 996,6577 937
Kapitał podstawowy9 8279 8279 827,119 827
Kapitał zapasowy34 76234 76234 761,6234 762
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-9 119863-136,78152
Rezerwy28727816,16707
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 2292 2812 337,301 213
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku834,94
Pozostałe zobowiązania7 8537 087901,446 474
Świadczenia pracownicze5357603,072
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze346347346,60500
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 094,14
Długoterminowe kredyty i pożyczki11 9861 4121 620,255 081
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)14811414,0620
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe21 97921 24212 776,7219 199
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży21 07819 00618 486,2318 942
Przychody ze sprzedaży produktów i usług19 24317 51516 481,8216 857
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 8351 4912 004,412 085
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego35 47045 45244 451,9544 741
Zobowiązania długoterminowe14 5614 0404 304,156 794
Zobowiązania krótkoterminowe30 32028 77829 240,5426 402
Zysk/strata ze sprzedaży1 7091 489-591,1297
Zysk/strata brutto ze sprzedaży4 1494 0802 574,932 257
EBITDA1 8301 9882 883,35641
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0014 094,140
Długoterminowe zobowiązania finansowe11 9861 4121 620,255 081
Zobowiązania finansowe11 9861 41215 714,405 081
Zysk/strata brutto3841 285991,92-335
Przychody finansowe24782-11,27246
Koszty finansowe-1 437-377-1 045,57-685
Różnice kursowe-0,48
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto2031 000577,94-213
Podatek dochodowy-181-285-413,97122
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 5741 5802 049,24104
Pozostałe przychody operacyjne347193-158,8252
Pozostałe koszty operacyjne-181-102-105,47-45
Wynik na aktywach niefinansowych-3012 904,65
Koszty według rodzaju-70 060,56
Amortyzacja (koszt)-2 414,11
Zużycie materiałów i energii-42 584,25
Usługi obce-7 170,59
Podatki i opłaty-664,90
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne-9 918,48
Pozostałe koszty rodzajowe-7 308,23
Naliczone odsetki-588-296-801,07-479
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2031 000577,94-213
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202018
AKTYWA77 996,6572 791,8063 846,4964 664
Rzeczowe aktywa trwałe13 772,8413 348,2011 651,3315 416
Nieruchomości inwestycyjne22 754,2120 304,0918 824,3718 627
Wartości niematerialne i prawne2 167,382 200,202 047,432 207
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego755,80763,24251,81402
Aktywa z tytułu bieżącego podatku541,98482,3954,39
Aktywa finansowe0,020,02
Długoterminowe aktywa finansowe5
Zapasy18 604,7117 507,7314 050,5712 695
Należności handlowe16 916,8416 456,0715 061,836 379
Długoterminowe pożyczki i należności110,07146,76146,76147
Rozliczenia międzyokresowe1 438,54997,29860,17457
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe446,53166,87764,571 126
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty487,74418,95133,24129
Pożyczki i pozostałe należności7 074
Aktywa trwałe40 006,8336 929,3533 686,2637 930
Aktywa obrotowe37 989,8235 862,4430 160,2326 734
Amortyzacja (noty)2 414,111 977,482 040,511 726
Przepływy operacyjne4 512,459 536,09-2 483,671 097
Wynik finansowy2 040,942 056,982 181,591 352
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 414,111 977,482 040,511 726
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 637,09614,70669,04575
Wynik na działalności inwestycyjnej10,74-2 968,74-1 540
Zmiana stanu rezerw930,88255,4434,7572
Zmiana stanu zapasów-1 096,98-3 457,16-668,63-859
Zmiana stanu należności-509,68-1 933,912 748,83-850
Zmiana stanu zobowiązań428,5610 158,52-6 423,60847
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-476,62-135,97-97,42-226
Pozostałe przepływy operacyjne-866,590
Przepływy inwestycyjne-2 827,46-4 010,493 242,841 668
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych12,5003 867,544 468
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 828,71-4 010,62-624,71-2 805
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej0,120,010
Pozostałe przepływy inwestycyjne-11,265
Przepływy finansowe-1 616,19-5 239,89-896,45-2 716
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3 414,463 830,78295,581 152
Spłacone kredyty i pożyczki-49,66-3 009,24-28,97-2 765
Płatności z tytułu leasingu-3 819,98-1 346,84-546,90-591
Odsetki z działalności finansowej-1 161,02-617,50-616,16-512
Pozostałe przepływy finansowe-4 097,09
Przepływy pieniężne netto68,79285,70-137,2949
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych68,79285,70-137,29
Środki pieniężne na początek okresu418,95133,24270,5380
Środki pieniężne na koniec okresu487,74418,95133,24129
Koszt sprzedanych produktów i usług-54 019,52-33 507,84-22 371,80-34 071
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-6 377,78-10 180,72-2 544,33-3 705
Koszty sprzedaży-2 763,24-2 230,61-1 236,60-1 738
Koszty ogólnego zarządu-6 735,82-5 836,57-5 942,30-6 075
Koszt własny sprzedaży-60 397,30-43 688,56-24 916,13-37 776
PASYWA77 996,6572 791,8063 846,4964 664
Kapitał podstawowy9 827,119 827,119 827,119 827
Kapitał zapasowy34 761,6234 213,9932 032,4027 518
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-136,78-1 630,092 181,591 352
Rezerwy16,1614,6828,660
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 337,301 844,27931,63864
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku834,94753,01875,60
Pozostałe zobowiązania901,443 194,96104,945 214
Świadczenia pracownicze603,07560,00553,1676
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze346,60515,04524,45505
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 094,1411 681,7211 220,89
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 620,254 487,8502 303
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)14,0638,31
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe12 776,727 290,953 890,7217 005
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 675,33
Przychody ze sprzedaży71 832,2353 326,3632 698,9047 227
Przychody ze sprzedaży produktów i usług64 474,8241 368,3629 437,8942 876
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 357,4111 958,003 261,014 351
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego44 451,9542 411,0144 041,1038 697
Zobowiązania długoterminowe4 304,156 847,163 131,413 672
Zobowiązania krótkoterminowe29 240,5423 533,6316 673,9722 295
Zysk/strata ze sprzedaży1 935,881 570,61603,871 638
Zysk/strata brutto ze sprzedaży11 434,939 637,807 782,779 451
EBITDA7 068,355 182,165 185,524 482
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe14 094,1411 681,7211 220,890
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 620,254 487,8502 303
Zobowiązania finansowe15 714,4016 169,5711 220,892 303
Zysk/strata brutto2 651,922 613,552 759,871 811
Przychody finansowe365,73857,67600,51303
Koszty finansowe-2 367,57-1 333,03-1 134,57-1 248
Różnice kursowe-0,48-115,54148,93
Wynik na inwestycjach-0,23
Zysk/strata netto2 040,942 039,082 181,591 352
Podatek dochodowy-610,97-574,47-578,28-459
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 654,243 204,673 145,012 756
Pozostałe przychody operacyjne124,1819,753 932,00146
Pozostałe koszty operacyjne-173,47-180,56-1 066,76-195
Wynik na aktywach niefinansowych2 767,651 794,87-324,101 167
Koszty według rodzaju-70 060,56-53 609,15-33 485,63
Amortyzacja (koszt)-2 414,11-1 977,48-2 040,51
Zużycie materiałów i energii-42 584,25-23 234,69-13 956,40
Usługi obce-7 170,59-5 828,91-3 605,81
Podatki i opłaty-664,90-616,18-663,87
Wynagrodzenia-8 204,00
Ubezpieczenia społeczne i inne-9 918,48-11 124,83-1 928,26
Pozostałe koszty rodzajowe-7 308,23-10 827,06-3 086,77
Naliczone odsetki-1 757,07-812,11-669,74-836
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 040,942 039,082 181,591 352
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport