Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA645 729653 423600 307583 402
Instrumenty pochodne142 3361 6991 175
Rzeczowe aktywa trwałe115 252115 959116 424114 581
Nieruchomości inwestycyjne449449449455
Wartości niematerialne i prawne1 2361 2801 3251 447
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3999494150
Aktywa z tytułu bieżącego podatku223422
Aktywa finansowe7 7919 17912 12223 859
Długoterminowe aktywa finansowe48484848
Zapasy130 975132 365119 287132 615
Należności handlowe158 172200 177203 973173 848
Długoterminowe pożyczki i należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty200 547160 551113 090104 164
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności20 60020 60021 06520 600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania10 02310 38510 30910 460
Aktywa trwałe127 407128 215128 649127 141
Aktywa obrotowe518 322525 208471 658456 261
Amortyzacja (noty)2 6072 5862 6252 394
Pozostałe całkowite dochody, netto5 5014 098-3 822-16 650
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych7 9995 630-4 646-20 322
Zyski/straty aktuarialne-1 325-72
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Udział w innych całkowitych dochodach-103
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-1 173-1 5329993 672
Przepływy operacyjne40 91545 67760094 239
Wynik finansowy29 81139 85536 21432 786
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 6072 5862 6252 394
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-2 056-1 560-1 477-818
Wynik na działalności inwestycyjnej-1772-775
Podatek dochodowy zapłacony-25 840-1 972-1 853-1 918
Zmiana stanu rezerw4 543296-6 651581
Zmiana stanu zapasów1 390-13 07813 32825 746
Zmiana stanu należności50 9484 682-29 57129 290
Zmiana stanu zobowiązań-20 36514 868-12 5406 706
Pozostałe przepływy operacyjne-122-247247
Przepływy inwestycyjne3412 8328 675-10 450
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych10-122
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 786-1 731-7 754-11 249
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1 3251 61914 694
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej8012 9441 735921
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-1 260-1 048-349-312
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-50-81-37-38
Pozostałe przepływy finansowe-1 210-967-312-274
Przepływy pieniężne netto39 99647 4618 92683 477
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-47 46147 461-81 52481 524
Środki pieniężne na początek okresu160 551113 090104 16420 687
Środki pieniężne na koniec okresu200 547160 551113 090104 164
Całkowite dochody ogółem27 71637 16725 30110 228
Koszt sprzedanych produktów i usług-716 176
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-3 204
Koszty sprzedaży-919-1 076-1 520-913
Koszty ogólnego zarządu-9 222-7 469-6 333-5 986
Koszt własny sprzedaży-140 836-164 699-184 279-189 153
PASYWA645 729653 423600 307583 402
Kapitał podstawowy7 1607 1607 1607 160
Kapitał zapasowy361 995
Pozostałe kapitały468 528363 780-2 313363 503
Zyski zatrzymane / niepokryte straty71 984151 061117 99288 869
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych5 1452 807
Rezerwy11 81210 00910 08915 532
Długoterminowe rezerwy20 76418 02417 64817 862
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 0752 7981 6613 738
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku10 85925 17225 56315 052
Pozostałe zobowiązania142437
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)337337
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)7 733
Zobowiązania handlowe35 74560 54439 41253 533
Długoterminowe zobowiązania handlowe7 5227 6497 793
Zobowiązania z tytułu leasingu9441 4891 5661 661
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu5 8575 7375 8825 892
Przychody ze sprzedaży178 438209 969225 139226 626
Przychody ze sprzedaży produktów i usług879 750
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów6 194
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego547 672522 001484 834459 532
Zobowiązania długoterminowe38 21834 20832 92435 285
Zobowiązania krótkoterminowe59 83997 21482 54988 585
Zysk/strata ze sprzedaży27 46136 72533 00730 574
Zysk/strata brutto ze sprzedaży37 60245 27040 86037 473
EBITDA28 34639 47135 21633 393
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto29 81139 85536 21432 786
Przychody finansowe5 0083 073-1452 149
Koszty finansowe-936-10387-362
Różnice kursowe3 681
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto22 21533 06929 12326 878
Podatek dochodowy-7 596-6 786-7 091-5 908
Zysk/strata z działalności operacyjnej25 73936 88532 59130 999
Pozostałe przychody operacyjne579192642484
Pozostałe koszty operacyjne-2 301-32-1 063-59
Wynik na aktywach niefinansowych5
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej27 71637 16725 30110 228
Koszty według rodzaju-744 087
Amortyzacja (koszt)-9 777
Zużycie materiałów i energii-663 831
Usługi obce-23 227
Podatki i opłaty-2 597
Wynagrodzenia-42 279
Pozostałe koszty rodzajowe-2 376
Naliczone odsetki-2 777
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej22 21533 06929 12326 878
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA600 307474 900414 547406 153
Instrumenty pochodne1 6993648 645
Rzeczowe aktywa trwałe116 424115 154119 099134 313
Nieruchomości inwestycyjne449455455455
Wartości niematerialne i prawne1 3251 514814929
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego94150165256
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4228234 9408 791
Aktywa finansowe12 1229 1655
Długoterminowe aktywa finansowe4820 60910 036222
Zapasy119 287118 936117 609121 302
Należności handlowe203 973173 062103 006114 713
Długoterminowe pożyczki i należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty113 09022 64046 2343 312
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności21 065677656398
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania10 30911 35111 52812 817
Aktywa trwałe128 649149 233142 097148 992
Aktywa obrotowe471 658325 667272 450257 161
Amortyzacja (noty)9 7819 37710 48410 116
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 768201-8 8487 582
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-3 195488-10 7429 721
Zyski/straty aktuarialne923-263-181-357
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-4
Udział w innych całkowitych dochodach-10350351
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów607-742 040-1 779
Przepływy operacyjne101 256-2 56884 457-49 526
Wynik finansowy128 84682 67857 88923 706
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 7819 37710 48410 116
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-2 6403483601 075
Wynik na działalności inwestycyjnej-564-18 044-35
Podatek dochodowy zapłacony-18 971-10 350-2 223-161
Zmiana stanu rezerw8 1461 739-1951 890
Zmiana stanu zapasów-351-1 3273 692-22 388
Zmiana stanu należności-30 296-75 14815 705-43 404
Zmiana stanu zobowiązań6 746-9 92716 786-20 622
Pozostałe przepływy operacyjne-223297
Przepływy inwestycyjne-8 977-16 3055 379-9 833
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych5664306245
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-26 658-6 379-3 822-10 083
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych14 694
Zwrot udzielonych pożyczek13 486
Udzielone pożyczki-24 086-10 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 98210515
Pozostałe przepływy inwestycyjne18 844
Przepływy finansowe-1 829-4 721-46 91437 547
Zaciągnięte kredyty i pożyczki42 892
Spłacone kredyty i pożyczki-2 070-45 302-2 769
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Odsetki z działalności finansowej-124-69-154-1 078
Pozostałe przepływy finansowe-1 705-2 582-1 458-1 498
Przepływy pieniężne netto90 450-23 59442 922-21 812
Środki pieniężne na początek okresu22 64046 2343 31225 124
Środki pieniężne na koniec okresu113 09022 64046 2343 312
Całkowite dochody ogółem98 60763 62939 79126 881
Koszt sprzedanych produktów i usług-716 176-547 225-450 590-563 318
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-3 204-2 588-812-1 191
Koszty sprzedaży-4 159-2 775-2 837-3 066
Koszty ogólnego zarządu-25 440-25 369-20 497-21 948
Koszt własny sprzedaży-719 380-549 813-451 402-564 509
PASYWA600 307474 900414 547406 153
Kapitał podstawowy7 1607 1607 1607 160
Kapitał zapasowy361 995295 809263 734
Pozostałe kapitały-2 313-545-746253 309
Zyski zatrzymane / niepokryte straty117 99283 80352 45022 338
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych5 1452 4544 362
Rezerwy10 0892 0346701 205
Długoterminowe rezerwy17 64817 55817 18316 662
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6613 1311 1323 016
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku25 56316 8599 290264
Pozostałe zobowiązania437656398
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze3 218
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 07045 156
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 065
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)337337951
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)7 7338 0188 36919 239
Zobowiązania handlowe39 41229 55739 73622 750
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tytułu leasingu1 5661 2331 3081 389
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu5 8826 8367 4317 431
Przychody ze sprzedaży885 944662 687512 396616 834
Przychody ze sprzedaży produktów i usług879 750658 352510 668615 505
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów6 1944 3351 7281 329
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego484 834386 227322 598282 807
Zobowiązania długoterminowe32 92435 54334 11548 413
Zobowiązania krótkoterminowe82 54953 13057 83474 933
Zysk/strata ze sprzedaży136 96584 73037 66027 311
Zysk/strata brutto ze sprzedaży166 564112 87460 99452 325
EBITDA134 18692 96967 33636 212
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe002 07045 156
Długoterminowe zobowiązania finansowe0002 065
Zobowiązania finansowe002 07047 221
Zysk/strata brutto128 84682 67857 88923 706
Przychody finansowe4 2902515630
Koszty finansowe-3 530-1 448-717-1 964
Różnice kursowe3 6812831 698-376
Wynik na inwestycjach-80
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto100 37563 42848 63919 299
Podatek dochodowy-28 471-19 250-9 250-4 407
Zysk/strata z działalności operacyjnej124 40583 59256 85226 096
Pozostałe przychody operacyjne1 4491 89237 17214 955
Pozostałe koszty operacyjne-14 014-2 841-17 980-16 170
Wynik na aktywach niefinansowych5-189
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej98 60763 62939 79126 881
Koszty według rodzaju-744 087-587 489-469 769-620 912
Amortyzacja (koszt)-9 777-9 369-10 468-10 272
Zużycie materiałów i energii-663 831-509 024-393 971-529 878
Usługi obce-23 227-19 162-19 196-29 574
Podatki i opłaty-2 597-1 508-4 379-2 886
Wynagrodzenia-42 279-47 192-40 473-46 699
Pozostałe koszty rodzajowe-2 376-1 234-1 282-1 603
Naliczone odsetki-2 777-801-97-919
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej100 37563 42848 63919 299
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport