Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA84 70786 10089 887
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe797488
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego703703
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy424243
Należności handlowe1 9012 0811 922
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe356439449
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty15 46716 72617 703
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana65 94565 69068 632
Pożyczki i pozostałe należności214345347
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania703
Aktywa trwałe782777791
Aktywa obrotowe17 98019 63320 464
Amortyzacja (noty)-21242
Pozostałe całkowite dochody, netto
Różnice kursowe
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zyski/straty aktuarialne
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów
Przepływy operacyjne-1 007-664280
Wynik finansowy-86 142-92 023-100 436
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)-21242
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej13 7969 95712 361
Wynik na działalności inwestycyjnej-51030
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw-8716-126
Zmiana stanu zapasów01-1
Zmiana stanu należności189-751-529
Zmiana stanu zobowiązań-3 6339681 681
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne71 45076 64677 922
Wynik na zmianie wartości aktywów3 4464 3959 406
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne507285316
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych37250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek94100
Udzielone pożyczki200
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej138269316
Pozostałe przepływy inwestycyjne38-190
Przepływy finansowe-758-597-611
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki-200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-544-591-595
Odsetki z działalności finansowej-14-6-16
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-1 258-976-15
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu16 72617 70217 718
Środki pieniężne na koniec okresu15 46716 72617 703
Całkowite dochody ogółem-86 142-92 023-100 436
Koszt sprzedanych produktów i usług-77
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-499-568-575
Koszt własny sprzedaży-77-12
PASYWA84 70786 10089 887
Kapitał podstawowy16 36816 36816 368
Kapitał zapasowy1 022 9331 022 9331 022 933
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały499 120500 357505 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-7 487 563-7 406 838-7 319 845
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy9 3549 5249 517
Długoterminowe rezerwy354354354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego178241241
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 3502 2322 750
Pozostałe zobowiązania5 352 3755 280 8595 204 211
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze2 5472 8412 885
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze646464
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)52 13351 45250 741
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)114114114
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe131 126132 102130 657
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną19 45019 55119 650
Zobowiązania z tytułu obligacji463 804453 946443 394
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży00
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1414
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-5 949 142-5 867 180-5 774 691
Zobowiązania długoterminowe596659659
Zobowiązania krótkoterminowe6 013 8035 933 0705 844 269
Zysk/strata ze sprzedaży-576-568-587
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-77-12
EBITDA-74 324-76 151-77 846
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe515 937505 398494 135
Długoterminowe zobowiązania finansowe000
Zobowiązania finansowe515 937505 398494 135
Zysk/strata brutto-74 277-76 186-77 860
Przychody finansowe
Koszty finansowe26-22-4
Wynik na inwestycjach11-8
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-86 142-92 023-100 436
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-11 865-15 837-22 576
Zysk/strata z działalności operacyjnej-74 303-76 175-77 848
Pozostałe przychody operacyjne323-1 45352
Pozostałe koszty operacyjne-2 5342 494
Wynik na aktywach niefinansowych-71 516-76 648-77 313
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-86 142-92 023-100 436
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-86 142-92 023-100 436
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA84 707108 992
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe7991
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego703703
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy4234
Należności handlowe1 9012 015
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe356464
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty15 46717 157
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana65 94588 080
Pożyczki i pozostałe należności214448
Aktywa trwałe782794
Aktywa obrotowe17 98020 118
Amortyzacja (noty)66
Przepływy operacyjne-1 406-9 508
Wynik finansowy-375 353-307 030
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)66
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej49 52844 959
Wynik na działalności inwestycyjnej-459-7 703
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw-200-388
Zmiana stanu zapasów-8-2
Zmiana stanu należności-436274
Zmiana stanu zobowiązań1 412-1 467
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne301 239271 625
Wynik na zmianie wartości aktywów22 865-9 782
Przepływy inwestycyjne2 2858 741
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 0438 298
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek26913
Udzielone pożyczki200
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej750454
Pozostałe przepływy inwestycyjne23-2
Przepływy finansowe-2 569-2 403
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki1
Spłacone kredyty i pożyczki-200-270
Płatności z tytułu leasingu-2 323-2 054
Odsetki z działalności finansowej-46-80
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-1 690-3 170
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu17 15720 327
Środki pieniężne na koniec okresu15 46717 157
Całkowite dochody ogółem-375 353-306 399
Koszt sprzedanych produktów i usług-77-139
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-2 107-3 915
Koszt własny sprzedaży-77-139
PASYWA84 707108 992
Kapitał podstawowy16 36816 368
Kapitał zapasowy1 022 9331 022 933
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały499 120505 853
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-7 487 563-7 122 692
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy9 3549 670
Długoterminowe rezerwy354354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego178241
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 3502 694
Pozostałe zobowiązania5 352 3755 052 914
Świadczenia pracownicze2 5472 718
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze6463
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)52 13349 141
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)114114
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe131 126126 784
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną19 45019 844
Zobowiązania z tytułu obligacji463 804421 993
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży14145
Przychody ze sprzedaży produktów i usług14145
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-5 949 142-5 577 538
Zobowiązania długoterminowe596658
Zobowiązania krótkoterminowe6 013 8035 666 028
Zysk/strata ze sprzedaży-2 170-3 909
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-636
EBITDA-302 178-272 368
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe515 937471 134
Długoterminowe zobowiązania finansowe00
Zobowiązania finansowe515 937471 134
Zysk/strata brutto-302 780-270 217
Przychody finansowe3 940
Koszty finansowe-596
Wynik na inwestycjach-1 783
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-375 353-306 399
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-72 573-36 182
Zysk/strata z działalności operacyjnej-302 184-272 374
Pozostałe przychody operacyjne1 3274 255
Pozostałe koszty operacyjne-40-1 080
Wynik na aktywach niefinansowych-301 301-271 640
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-375 353-306 399
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-375 353-306 399
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport