Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA255 837 000251 640 000279 004 000272 327 000
Instrumenty pochodne1 838 0002 382 0002 848 0004 383 000
Długoterminowe instrumenty pochodne1 597 0001 777 0001 452 0001 505 000
Inwestycje w jednostki powiązane3 519 0003 804 0003 986 0003 442 000
Rzeczowe aktywa trwałe128 919 000122 079 000119 021 000118 844 000
Nieruchomości inwestycyjne604 000614 000622 000619 000
Wartości niematerialne i prawne13 875 00011 758 00015 324 00010 121 000
Wartość firmy740 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego982 0001 218 0002 902 0004 154 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 937 0001 304 000924 0003 179 000
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy35 995 00031 614 00035 550 00045 127 000
Należności handlowe34 622 00033 780 00045 580 00032 802 000
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe2 960 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 607 00023 501 00028 683 00021 456 000
Pozostałe aktywa3 354 0003 361 0008 422 0009 286 000
Pozostałe aktywa długoterminowe3 937 0003 143 0002 997 0003 430 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana10 00047 00023 00017 000
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania11 041 00011 258 00010 670 00010 262 000
Aktywa trwałe164 474 000155 651 000156 974 000153 117 000
Aktywa obrotowe91 353 00095 942 000122 007 000119 193 000
Amortyzacja (noty)2 834 0002 872 0002 878 0002 529 000
Pozostałe całkowite dochody, netto39 000-802 0004 345 0004 631 000
Różnice kursowe1 017 000-1 546 000-217 000-1 036 000
Wynik z aktualizacji wycen6 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-1 192 000889 0005 578 0006 889 000
Zyski/straty aktuarialne-31 000-17 00052 00095 000
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-6 0002 000-4 0009 000
Udział w innych całkowitych dochodach2 000-2 000-1 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów249 000-128 000-1 064 000-1 331 000
Przepływy operacyjne7 241 0007 032 00023 479 00013 171 000
Wynik finansowy4 998 0006 352 00013 345 00019 950 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych927 000110 0001 000-3 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 834 0002 872 0002 878 0002 529 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej220 000-291 000-220 000-389 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej56 0008 000110 000272 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-144 000145 000523 000-8 787 000
Podatek dochodowy zapłacony-999 000-9 921 000-4 077 000-3 193 000
Zmiana stanu rezerw1 628 0001 424 0003 162 0003 673 000
Zmiana stanu zapasów-4 194 0003 546 0009 702 0005 906 000
Zmiana stanu należności1 177 0008 263 000-4 958 0008 002 000
Zmiana stanu zobowiązań2 976 000-3 396 0001 269 000-15 764 000
Pozostałe przepływy operacyjne-2 238 000-2 080 0001 744 000975 000
Przepływy inwestycyjne-10 475 000-4 905 000-13 329 0007 805 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych60 000126 00080 00011 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-9 207 000-7 677 000-9 659 000-8 572 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych340 0004 579 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-760 000-11 000-710 00012 030 000
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych47 0002 070 000
Nabycie aktywów finansowych-4 0003 000-3 055 00041 000
Zwrot udzielonych pożyczek-634 00017 0008 00027 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej27 000203 00070 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4 00024 0007 000-381 000
Przepływy finansowe-5 864 000-6 408 000-2 735 000-11 565 000
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne2 183 000
Wykup papierów dłużnych-578 000-3 370 000-51 000-226 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki99 00091 0002 065 0001 854 000
Spłacone kredyty i pożyczki-694 000-2 380 000-3 998 000-12 618 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-6 385 000-1 500 000
Płatności z tytułu leasingu-254 000-440 000-447 000-275 000
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-214 000-297 000-279 000-341 000
Pozostałe przepływy finansowe-21 000-12 000-25 0001 541 000
Przepływy pieniężne netto-9 098 000-4 281 0007 415 0009 411 000
Różnice kursowe-796 000-901 000-188 000537 000
Środki pieniężne na początek okresu23 501 00028 683 00021 456 00011 455 000
Środki pieniężne na koniec okresu13 607 00023 501 00028 683 00021 403 000
Całkowite dochody ogółem3 498 0003 742 00013 498 00020 911 000
Koszt sprzedanych produktów i usług-49 328 000-51 894 000-75 995 000-69 778 000
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-14 259 000-12 633 000-16 880 000-15 764 000
Koszty sprzedaży-3 918 000-3 849 000-3 662 000-3 286 000
Koszty ogólnego zarządu-1 290 000-1 362 000-1 392 000-1 262 000
Koszt własny sprzedaży-63 587 000-64 527 000-92 875 000-85 542 000
PASYWA255 837 000251 640 000279 004 000272 327 000
Kapitał podstawowy1 974 0001 974 0001 974 0001 974 000
Akcje/udziały własne-2 000-2 000-2 000-2 000
Kapitał zapasowy46 405 00046 405 00046 405 00091 804 000
Wyceny i różnice kursowe1 923 000910 0002 459 0002 679 000
Pozostałe kapitały9 337 00010 287 0009 527 0006 005 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty91 635 00088 192 00088 931 00033 488 000
Udziały niekontrolujące1 107 0001 115 0001 163 0001 011 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych3 736 0004 259 0007 778 00014 258 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych590 0001 074 0001 866 0004 613 000
Rezerwy9 522 0007 864 00015 044 00012 817 000
Długoterminowe rezerwy7 878 0007 813 0007 853 0008 079 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 435 0008 025 0007 134 0007 279 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 562 0002 712 00013 564 00021 480 000
Pozostałe zobowiązania92 00078 000717 0001 412 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe336 000255 000255 000289 000
Świadczenia pracownicze1 323 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 345 0001 550 0003 312 0002 926 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 300 0002 632 0003 269 0005 604 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 844 0005 598 0006 016 0003 401 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)484 000452 000496 000456 000
Zobowiązania handlowe40 916 00043 137 00040 442 00030 472 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji229 000703 0004 303 0004 326 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji8 497 0006 086 0006 341 0006 369 000
Zobowiązania z tytułu leasingu1 337 0001 281 0001 290 0001 422 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9 355 0009 240 0008 867 0008 842 000
Przychody ze sprzedaży75 424 00074 621 000110 270 000102 262 000
Przychody ze sprzedaży produktów i usług59 189 00059 884 00091 777 00086 421 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów16 235 00014 737 00018 493 00015 841 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego151 272 000147 766 000149 294 000135 948 000
Zobowiązania długoterminowe38 875 00035 577 00036 081 00041 531 000
Zobowiązania krótkoterminowe64 583 00067 182 00092 466 00093 837 000
Zysk/strata ze sprzedaży6 629 0004 883 00012 341 00012 172 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży11 837 00010 094 00017 395 00016 720 000
EBITDA8 417 0008 242 00015 453 00021 960 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 574 0002 253 0007 615 0007 252 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe10 797 0008 718 0009 610 00011 973 000
Zobowiązania finansowe12 371 00010 971 00017 225 00019 225 000
Zysk/strata brutto4 998 0006 352 00013 345 00019 950 000
Przychody finansowe597 000653 000718 000535 000
Koszty finansowe-325 000-490 000-565 000-476 000
Różnice kursowe-838 000832 000631 000469 000
Wynik na inwestycjach-19 000-13 000-14 000-9 000
Zysk/strata netto3 459 0004 544 0009 153 00016 280 000
Podatek dochodowy-1 539 000-1 808 000-4 192 000-3 670 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej5 583 0005 370 00012 575 00019 431 000
Pozostałe przychody operacyjne2 046 0001 446 0002 007 0002 634 000
Pozostałe koszty operacyjne-3 086 000-938 000-1 761 000-3 019 000
Wynik na aktywach niefinansowych-6 000-21 000-12 0007 644 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej3 506 0003 790 00013 346 00021 004 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-8 000-48 000152 000-93 000
Koszty według rodzaju-69 713 000-67 758 000-99 086 000-88 832 000
Amortyzacja (koszt)-2 834 000-2 872 000-2 878 000-2 529 000
Zużycie materiałów i energii-34 347 000-32 661 000-44 889 000-61 643 000
Usługi obce-3 087 000-2 880 000-2 036 000-2 385 000
Podatki i opłaty-6 078 000-6 278 000-7 853 000-3 541 000
Wynagrodzenia-2 844 000-2 891 000-2 884 000-2 380 000
Pozostałe koszty rodzajowe-6 264 000-7 543 000-21 666 000-590 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-14 259 000-12 633 000-16 880 000-15 764 000
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 464 0004 590 0009 006 00016 371 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-5 000-46 000147 000-91 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA272 327 000106 754 00084 048 00071 202 000
Instrumenty pochodne4 383 0001 304 000486 000353 000
Długoterminowe instrumenty pochodne1 505 000343 000179 000310 000
Inwestycje w jednostki powiązane3 442 0001 125 000758 000678 000
Rzeczowe aktywa trwałe118 844 00055 379 00049 625 00032 363 000
Nieruchomości inwestycyjne619 000327 000265 000219 000
Wartości niematerialne i prawne10 121 0004 250 0002 379 0001 551 000
Wartość firmy740 000579 000136 00049 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 154 000718 000685 00051 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 179 000828 0001 033 000631 000
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy45 127 00018 410 00012 279 00015 074 000
Należności handlowe32 802 00012 717 0008 277 0008 616 000
Długoterminowe pożyczki i należności13 000
Rozliczenia międzyokresowe2 960 0001 625 000779 000696 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty21 456 0002 896 0001 240 0006 159 000
Pozostałe aktywa9 286 000268 000521 000358 000
Pozostałe aktywa długoterminowe3 430 000399 000154 00091 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana17 00038 000
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania10 262 0005 586 0005 252 0003 952 000
Aktywa trwałe153 117 00068 706 00059 433 00039 277 000
Aktywa obrotowe119 193 00038 048 00024 615 00031 887 000
Amortyzacja (noty)6 916 0005 341 0004 557 0003 497 000
Pozostałe całkowite dochody, netto6 157 000472 00078 00070 000
Różnice kursowe573 000766 000481 000138 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych6 800 000-513 000-420 000-33 000
Zyski/straty aktuarialne162 000124 000-68 000-21 000
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu16 00022 000-5 000-20 000
Udział w innych całkowitych dochodach1 0001 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-1 395 00072 00090 0006 000
Przepływy operacyjne30 951 00015 079 0007 247 0009 319 000
Wynik finansowy40 593 00013 683 0002 856 0005 352 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-284 000-613 000-149 000-136 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6 916 0005 341 0004 557 0003 497 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-178 000-152 000659 000-72 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej639 000428 000386 000267 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-7 379 000-995 000-3 594 000316 000
Podatek dochodowy zapłacony-5 077 000-1 194 000-744 000-1 498 000
Zmiana stanu rezerw9 451 0006 099 0001 702 0001 035 000
Zmiana stanu zapasów43 000-5 769 0003 144 000-709 000
Zmiana stanu należności-9 652 000-3 790 0002 252 000942 000
Zmiana stanu zobowiązań-1 693 0005 117 000-3 187 000949 000
Pozostałe przepływy operacyjne-2 428 000-3 076 000-635 000-624 000
Przepływy inwestycyjne1 517 000-11 523 000-8 495 000-3 994 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych103 00095 00070 000245 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-20 216 000-11 225 000-7 573 000-4 450 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych4 579 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych16 198 000-772 000-2 000 000
Nabycie aktywów finansowych-71 000
Zwrot udzielonych pożyczek27 0002 000136 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej451 000325 000144 000112 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne375 00052 000799 00099 000
Przepływy finansowe-14 569 000-2 006 000-3 711 000-3 363 000
Wyemitowane papiery dłużne3 225 0001 000 000
Wykup papierów dłużnych-826 000-2 452 000-100 000-1 000 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki11 775 00014 392 0005 928 000381 000
Spłacone kredyty i pożyczki-22 373 000-14 705 000-9 034 000-492 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-1 500 000-1 498 000-428 000-1 497 000
Płatności z tytułu leasingu-892 000-701 000-675 000-656 000
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-864 000-469 000-408 000-286 000
Pozostałe przepływy finansowe111 000202 0006 000187 000
Przepływy pieniężne netto17 899 0001 550 000-4 959 0001 962 000
Różnice kursowe661 000106 00040 0005 000
Środki pieniężne na początek okresu2 896 0001 240 0006 159 0004 192 000
Środki pieniężne na koniec okresu21 456 0002 896 0001 240 0006 159 000
Całkowite dochody ogółem39 787 00011 660 0002 903 0004 368 000
Koszt sprzedanych produktów i usług-183 205 000-86 302 000-59 788 000-81 266 000
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-41 963 000-24 487 000-16 879 000-16 035 000
Koszty sprzedaży-11 126 000-8 507 000-7 226 000-6 355 000
Koszty ogólnego zarządu-3 545 000-2 615 000-2 314 000-1 806 000
Koszt własny sprzedaży-225 168 000-110 789 000-76 667 000-97 301 000
PASYWA272 327 000106 754 00084 048 00071 202 000
Kapitał podstawowy1 974 0001 058 0001 058 0001 058 000
Akcje/udziały własne-2 000
Kapitał zapasowy91 804 00037 001 00035 739 00031 279 000
Wyceny i różnice kursowe2 679 0002 091 0001 291 000814 000
Pozostałe kapitały6 005 000435 000753 0001 145 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty33 488 00011 122 0002 755 0004 300 000
Udziały niekontrolujące1 011 000871 000793 00011 000
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych14 258 000486 000426 000475 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych4 613 000705 000138 0002 000
Rezerwy12 817 0006 201 0002 299 0001 236 000
Długoterminowe rezerwy8 079 0001 905 0002 264 0001 113 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 279 0002 060 0002 003 0001 474 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku21 480 0005 673 0003 828 0004 838 000
Pozostałe zobowiązania1 412 000391 000343 00014 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe289 000188 000175 000152 000
Świadczenia pracownicze1 323 000642 000619 000403 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 926 000523 0002 297 000252 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki5 604 0003 544 0001 699 0001 884 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3 401 000933 000605 000352 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)456 000407 000206 0009 000
Zobowiązania handlowe30 472 00013 859 0009 179 0009 922 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji4 326 000906 0002 633 000170 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji6 369 00010 198 0007 731 0006 301 000
Zobowiązania z tytułu leasingu1 422 000679 000713 000618 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu8 842 0004 876 0004 501 0003 380 000
Przychody ze sprzedaży277 564 000131 341 00086 180 000111 203 000
Przychody ze sprzedaży produktów i usług231 483 000103 415 00066 180 00093 009 000
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów46 081 00027 926 00020 000 00018 194 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego135 948 00051 707 00041 596 00038 596 000
Zobowiązania długoterminowe41 531 00023 883 00018 717 00014 315 000
Zobowiązania krótkoterminowe93 837 00030 293 00022 942 00018 280 000
Zysk/strata ze sprzedaży37 725 0009 430 000-27 0005 741 000
Zysk/strata brutto ze sprzedaży52 396 00020 552 0009 513 00013 902 000
EBITDA48 009 00019 211 0008 465 0008 862 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe7 252 0001 429 0004 930 000422 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe11 973 00013 742 0009 430 0008 185 000
Zobowiązania finansowe19 225 00015 171 00014 360 0008 607 000
Zysk/strata brutto40 593 00013 683 0002 856 0005 352 000
Przychody finansowe2 263 000780 000852 000890 000
Koszty finansowe-2 106 000-968 000-1 383 000-901 000
Różnice kursowe-643 0009 000-506 000
Wynik na inwestycjach-14 000-8 000-15 000-2 000
Zysk/strata netto33 630 00011 188 0002 825 0004 298 000
Podatek dochodowy-6 963 000-2 495 000-31 000-1 054 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej41 093 00013 870 0003 908 0005 365 000
Pozostałe przychody operacyjne5 430 0008 484 0006 141 0001 361 000
Pozostałe koszty operacyjne-16 181 000-4 016 000-6 247 000-1 703 000
Wynik na aktywach niefinansowych14 119 000-28 0004 041 000-34 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej39 641 00011 587 0002 840 0004 370 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących146 00073 00063 000-2 000
Koszty według rodzaju-240 415 000-125 940 000-85 600 000-105 767 000
Amortyzacja (koszt)-6 916 000-5 341 000-4 557 000-3 497 000
Zużycie materiałów i energii-148 927 000-77 319 000-50 480 000-75 468 000
Usługi obce-8 180 000-6 384 000-5 285 000-4 519 000
Podatki i opłaty-9 368 000-6 802 000-3 579 000-2 659 000
Wynagrodzenia-6 734 000-4 840 000-4 102 000-2 942 000
Pozostałe koszty rodzajowe-18 327 000-767 000-718 000-647 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-41 963 000-24 487 000-16 879 000-16 035 000
Naliczone odsetki-756 000-335 000-306 000-189 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej33 488 00011 122 0002 755 0004 300 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących142 00066 00070 000-2 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport