Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA1 544 0641 482 8251 499 4141 430 877
Inwestycje w jednostki powiązane837767843796
Rzeczowe aktywa trwałe33 50432 18532 37933 906
Nieruchomości inwestycyjne6 4056 4696 5346 617
Wartości niematerialne i prawne311 380329 656342 260347 441
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego83 13682 40357 12449 696
Aktywa z tytułu bieżącego podatku160104168392
Aktywa finansowe1 1961 2151 1301 085
Długoterminowe aktywa finansowe455 709468 595629 774633 028
Zapasy4 2604 3182 9983 444
Należności handlowe25 55425 55725 24717 711
Długoterminowe pożyczki i należności159182204287
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty619 202526 980400 665334 504
Pożyczki i pozostałe należności2 5624 394881 970
Aktywa trwałe891 130920 2571 069 1181 071 771
Aktywa obrotowe652 934562 568430 296359 106
Amortyzacja (noty)23 05122 43721 53320 256
Pozostałe całkowite dochody, netto-13-17238-216
Różnice kursowe
Wynik z aktualizacji wycen-16-21346-266
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów341-850
Przepływy operacyjne97 5818 26770 68065 503
Wynik finansowy85 67031 76646 057-12 572
Udział w wyniku jednostek powiązanych-70-20-47-6
Amortyzacja (przepływy operacyjne)23 05122 43721 53320 256
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-6 517-15 348-13 027-13 858
Wynik na działalności inwestycyjnej216-1431 295
Podatek dochodowy zapłacony-9 068-28 032-8 330-6 871
Zmiana stanu rezerw4 051-1 22926 71123 896
Zmiana stanu zapasów58-1 320492363
Zmiana stanu należności1 802-4 530-5 3471 744
Zmiana stanu zobowiązań-7005 2261 51851 878
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-698-6991 263-622
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-16 0888 263-4 341-51 056
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1437193129
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22 663-4 008-20 860-9 998
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych100 000
Nabycie aktywów finansowych0
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6 56115 61412 94614 363
Pozostałe przepływy inwestycyjne-3 3803 380-155 550
Przepływy finansowe-2 160-54 657-178-1
Emisja akcji własnych
Spłacone kredyty i pożyczki
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-49 4520
Płatności z tytułu leasingu0-178-1
Inne wypłaty z zysku-2 160-2 7460
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe-2 459
Przepływy pieniężne netto79 333-38 12766 16114 446
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych79 333-38 12766 16114 446
Środki pieniężne na początek okresu995 471400 665334 504320 058
Środki pieniężne na koniec okresu1 074 804995 471400 665334 504
Całkowite dochody ogółem69 31816 73637 321-14 068
Koszty ogólnego zarządu-26 850-70 192-18 498-75 821
Koszt własny sprzedaży-42 678-37 767-49 476-50 294
PASYWA1 544 0641 482 8251 499 4141 430 877
Kapitał podstawowy185 447185 447185 447185 447
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy7 4317 4317 4317 431
Wyceny i różnice kursowe-80-67-144-182
Pozostałe kapitały517 776517 776495 142495 142
Zyski zatrzymane / niepokryte straty53 322-13 883160 994125 636
Udziały niekontrolujące6 2094 0832 6267 110
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy203 723204 046213 317163 825
Długoterminowe rezerwy407 377416 027268 004283 354
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku77 49368 93187 83971 890
Pozostałe zobowiązania11 829
Pozostałe zobowiązania długoterminowe18 47016 81015 65715 371
Świadczenia pracownicze3 4803 7494 8275 247
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze6 0105 6254 4564 220
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)10 78212 64713 87810 286
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 0722 2802 4882 696
Zobowiązania handlowe39 63435 22032 62248 440
Zobowiązania z tytułu leasingu184182180177
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 7344 6924 6504 787
Przychody ze sprzedaży147 356130 245103 298106 560
Przychody ze sprzedaży produktów i usług147 356130 245103 298106 560
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego763 896696 704848 870813 474
Zobowiązania długoterminowe438 663445 434295 255310 428
Zobowiązania krótkoterminowe335 296336 604352 663299 865
Zysk/strata ze sprzedaży77 82822 28635 324-19 555
Zysk/strata brutto ze sprzedaży104 67892 47853 82256 266
EBITDA102 88446 03960 650168
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto85 67027 68746 057-12 572
Przychody finansowe15 45614 37014 45915 559
Koszty finansowe-9 754-10 305-7 597-8 068
Różnice kursowe653119
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć7020476
Zysk/strata netto69 33116 90837 283-13 852
Podatek dochodowy-16 339-10 779-8 774-1 280
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej79 83323 60239 117-20 088
Pozostałe przychody operacyjne2 1311 3913 8146 368
Pozostałe koszty operacyjne-112-83-147-1 661
Wynik na aktywach niefinansowych-148126-5 240
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej67 19215 27935 396-15 281
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących2 1261 4571 9251 213
Koszty według rodzaju-69 528-67 974-126 115
Amortyzacja (koszt)-23 051-21 533-20 256
Zużycie materiałów i energii-1 720-2 631-2 389
Usługi obce-32 880-31 226-42 298
Podatki i opłaty-804-816-48 107
Wynagrodzenia-10 416-11 053-12 440
Pozostałe koszty rodzajowe-657-715-625
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-652-616-680
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej67 20515 43735 358-15 119
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 1261 4711 9251 267
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA1 430 8771 350 3531 432 2211 322 052
Inwestycje w jednostki powiązane796715700973
Rzeczowe aktywa trwałe33 90629 10631 12631 813
Nieruchomości inwestycyjne6 6175 3425 8986 455
Wartości niematerialne i prawne347 441426 368483 081438 177
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego49 69633 84525 92923 033
Aktywa z tytułu bieżącego podatku392772843
Aktywa finansowe1 0851 124181 0651 574
Długoterminowe aktywa finansowe633 028502 727457 068417 794
Zapasy3 4443 3203 2093 064
Należności handlowe17 71119 26312 83026 301
Długoterminowe pożyczki i należności287280
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty334 504326 183229 863372 868
Pożyczki i pozostałe należności1 9701 308609
Aktywa trwałe1 071 771998 3831 003 802918 245
Aktywa obrotowe359 106351 970428 419403 807
Amortyzacja (noty)84 98880 23258 77957 005
Pozostałe całkowite dochody, netto107125-250
Różnice kursowe27
Wynik z aktualizacji wycen133154-342
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-26-2965
Przepływy operacyjne227 847180 536133 662226 628
Wynik finansowy116 217123 63098 651124 772
Udział w wyniku jednostek powiązanych-81-15272-137
Amortyzacja (przepływy operacyjne)84 98880 23258 77957 005
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2782
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-33 030-661-4 304-5 158
Wynik na działalności inwestycyjnej1 221325-34-173
Podatek dochodowy zapłacony-40 541-42 073-9 31215
Zmiana stanu rezerw91 48111 023-3 351-10 083
Zmiana stanu zapasów-114-45-145-173
Zmiana stanu należności852-7 13412 36911 059
Zmiana stanu zobowiązań7 68516 086-18 45850 250
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-831-832-832-831
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-155 18878 310-255 450-11 880
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych291292268222
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-58 335-57 093-40 778-25 001
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych100 0001 060 000
Nabycie aktywów finansowych-98 935-529 823-529 798
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej32 0462724 59312 571
Pozostałe przepływy inwestycyjne-130 255-395 338310 265328
Przepływy finansowe-64 338-162 526-21 217-175 621
Emisja akcji własnych
Spłacone kredyty i pożyczki-77 723
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-59 343-158 248-12 363-91 487
Płatności z tytułu leasingu-127-126-126-126
Inne wypłaty z zysku-4 868-4 152-8 728
Odsetki z działalności finansowej-6 285
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto8 32196 320-143 00539 127
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych8 32196 320-143 00539 127
Środki pieniężne na początek okresu326 183229 863372 868333 741
Środki pieniężne na koniec okresu334 504326 183229 863372 868
Całkowite dochody ogółem85 77695 54091 206
Koszty ogólnego zarządu-119 388-113 522-101 033-139 033
Koszt własny sprzedaży-191 354-125 132-96 069-89 097
PASYWA1 430 8771 350 3531 432 2211 322 052
Kapitał podstawowy185 447185 447185 447185 447
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy7 4317 4317 4317 430
Wyceny i różnice kursowe-182-151-204434
Pozostałe kapitały495 142505 940509 752511 248
Zyski zatrzymane / niepokryte straty125 63694 782158 60081 776
Udziały niekontrolujące7 1105 5704 8539 429
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy163 82590 17162 73062 346
Długoterminowe rezerwy283 354326 047371 303314 374
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku71 89063 23253 74920 555
Pozostałe zobowiązania długoterminowe15 37117 25120 16417 567
Świadczenia pracownicze5 2477 3223 331857
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze4 2203 8376 4454 452
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)10 28612 2148 8107 402
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 6963 5274 3595 191
Zobowiązania handlowe48 44024 51632 22490 307
Zobowiązania z tytułu leasingu177125125125
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu4 7873 0923 1023 112
Przychody ze sprzedaży413 890360 162289 545351 487
Przychody ze sprzedaży produktów i usług413 890360 162289 545351 487
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego813 474793 449861 026786 335
Zobowiązania długoterminowe310 428353 754405 373344 696
Zobowiązania krótkoterminowe299 865197 580160 969181 592
Zysk/strata ze sprzedaży103 148121 50892 443123 357
Zysk/strata brutto ze sprzedaży222 536235 030193 476262 390
EBITDA191 254205 565159 070186 158
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto116 217123 63098 651124 772
Przychody finansowe35 2128294 02211 360
Koszty finansowe-25 522-2 737-5 509-15 878
Różnice kursowe180190119
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć8115-272137
Zysk/strata netto85 66995 41591 45680 396
Podatek dochodowy-30 548-28 215-7 195-44 376
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej106 266125 333100 291129 153
Pozostałe przychody operacyjne6 3685 0728 0696 140
Pozostałe koszty operacyjne-2 008-333-225-514
Wynik na aktywach niefinansowych-1 242-9144170
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej79 36890 67187 261
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących6 4084 8694 195
Koszty według rodzaju-310 742-238 654-197 102-228 130
Amortyzacja (koszt)-84 988-80 232-58 779-57 005
Zużycie materiałów i energii-7 304-6 139-4 495-5 054
Usługi obce-125 462-48 541-48 307-40 614
Podatki i opłaty-50 389-66 169-50 385-92 276
Wynagrodzenia-40 256-35 558-32 857-30 840
Pozostałe koszty rodzajowe-2 343-2 010-2 273-2 341
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-5-6
Naliczone odsetki-2 747-2 723-3 156-6 091
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej79 28490 55587 26175 526
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 3854 8604 1954 870
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport