Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA1 017 773990 160995 4411 142 731
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe304 113288 206278 376279 497
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne18 70012 70012 89513 208
Wartość firmy3 5833 5833 5833 583
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego26 39322 22027 56329 661
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 809921977935
Aktywa finansowe51 69357 42144 75044 370
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy299 549250 448292 800314 637
Należności handlowe247 465300 516251 832407 845
Długoterminowe pożyczki i należności693837
Rozliczenia międzyokresowe6 69918 837
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe607762
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty57 16253 45263 06648 158
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa trwałe353 396327 402323 179326 786
Aktywa obrotowe664 377662 758672 262815 945
Amortyzacja (noty)4 4594 2584 3544 353
Pozostałe całkowite dochody, netto199
Zyski/straty aktuarialne199
Przepływy operacyjne-79041 61062 87759 009
Wynik finansowy1 1966 9326 73810 638
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 4594 2584 3544 353
Różnice kursowe z działalności operacyjnej844-2 1611 595-1 048
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 9441 9281 9562 883
Wynik na działalności inwestycyjnej-43-6-1530
Podatek dochodowy zapłacony1750-9 615-3 303
Zmiana stanu rezerw758791-9 947-2 611
Zmiana stanu zapasów-49 10142 35421 834112 359
Zmiana stanu należności41 553-29 781137 235-97 952
Zmiana stanu zobowiązań-2 82117 295-91 25833 660
Pozostałe przepływy operacyjne246
Przepływy inwestycyjne-12 693-25 030-1 776-19 478
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6461724
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-19 509-13 496-2 506-2 562
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych29 74729 44670 517
Nabycie aktywów finansowych-23 614-42 028-70 592-17 975
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6201 0419171 035
Pozostałe przepływy inwestycyjne-11-129
Przepływy finansowe17 994-26 272-46 310-20 059
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-18 10037 2199 96924 430
Spłacone kredyty i pożyczki40 092-45 311-51 812-39 600
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-14 510
Płatności z tytułu leasingu-830-912-1 254-1 278
Odsetki z działalności finansowej-2 887-2 468-2 830-3 269
Pozostałe przepływy finansowe-281-290-383-342
Przepływy pieniężne netto4 511-9 69214 79119 472
Różnice kursowe-80178117-140
Środki pieniężne na początek okresu53 45263 06648 15828 826
Środki pieniężne na koniec okresu57 16253 45263 06648 158
Całkowite dochody ogółem5 8072 1154 2608 321
Koszt sprzedanych produktów i usług-400 786
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 000 985
Koszty sprzedaży-9 838-9 704-9 540-17 001
Koszty ogólnego zarządu-15 999-11 994-11 620-13 028
Koszt własny sprzedaży-283 487-370 404-285 817-462 063
PASYWA1 017 773990 160995 4411 142 731
Kapitał podstawowy1 7501 7501 7501 750
Kapitał zapasowy8 0008 0008 0008 000
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-342-571-571-571
Zyski zatrzymane / niepokryte straty484 651479 785475 063488 673
Udziały niekontrolujące99 36798 65598 89397 902
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych142 074491
Rezerwy21 14320 46219 66429 610
Długoterminowe rezerwy1 7931 7151 7231 723
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 9567 0917 6747 296
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku59 571
Pozostałe zobowiązania16 879
Pozostałe zobowiązania długoterminowe24 026024 657
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)130 470108 257115 637157 115
Długoterminowe kredyty i pożyczki5 7356 1396 5436 948
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9 2043 735
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)23 46324 301
Zobowiązania handlowe204 072216 238194 549289 082
Zobowiązania z tytułu leasingu3 3423 1983 7533 389
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu17 15015 41515 77417 095
Przychody ze sprzedaży313 565397 632318 553504 042
Przychody ze sprzedaży produktów i usług502 474305 033
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 031 318517 562
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego494 059488 964484 242497 852
Zobowiązania długoterminowe56 09754 38656 01557 719
Zobowiązania krótkoterminowe368 250348 155356 291489 258
Zysk/strata ze sprzedaży4 2415 53011 57611 950
Zysk/strata brutto ze sprzedaży30 07827 22832 73641 979
EBITDA10 08010 28516 58417 634
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe130 470108 257115 637157 115
Długoterminowe zobowiązania finansowe5 7356 1396 5436 948
Zobowiązania finansowe136 205114 396122 180164 063
Zysk/strata brutto1 1966 9336 73810 638
Przychody finansowe1 4214 1661 6051 470
Koszty finansowe-1 144-3 260-2 934-4 113
Różnice kursowe-4 064-3 531
Wynik na inwestycjach-638-632
Zysk/strata netto5 6082 1154 2608 321
Podatek dochodowy4 412-4 818-2 478-2 317
Zysk/strata z działalności operacyjnej5 6216 02712 23013 281
Pozostałe przychody operacyjne2 2376151 2651 453
Pozostałe koszty operacyjne-891-118-611-122
Wynik na aktywach niefinansowych34
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej5 0957933 2696 681
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących7121 3229911 640
Koszty według rodzaju-447 455-799 069
Amortyzacja (koszt)-17 424-8 707
Zużycie materiałów i energii-244 262-153 717
Usługi obce-91 598-33 131
Podatki i opłaty-4 964-4 302
Wynagrodzenia-79 618-40 340
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-9 589-61 322
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-497 550
Naliczone odsetki-11 732-6 285
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej4 8667933 2696 681
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących7421 3229911 640
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA1 017 7731 122 7991 203 949917 826
Instrumenty pochodne1503
Rzeczowe aktywa trwałe304 113280 761278 638278 565
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne18 70013 590632701
Wartość firmy3 5833 5833 5833 583
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego26 39330 72623 35919 918
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 80993591
Aktywa finansowe51 69326 67125 848
Zapasy299 549426 971471 089287 680
Należności handlowe247 465294 327340 175273 497
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe6 69915 5398 2305 800
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe6078701 1801 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty57 16228 82651 12346 411
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa trwałe353 396329 530307 392303 935
Aktywa obrotowe664 377793 269896 557613 891
Amortyzacja (noty)17 42416 12715 29814 367
Pozostałe całkowite dochody, netto19949-149-105
Zyski/straty aktuarialne19949-149-105
Przepływy operacyjne162 70625 91724 73799 607
Wynik finansowy25 504108 754152 75234 237
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17 42416 12715 29814 367
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-7701 900100-2 161
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej8 7118 9133 0813 370
Wynik na działalności inwestycyjnej-3484-157-228
Podatek dochodowy zapłacony-12 743-42 285-14 179-7 600
Zmiana stanu rezerw-11 0097 28012 7745 949
Zmiana stanu zapasów127 44644 118-183 40978 665
Zmiana stanu należności51 05536 797-56 323-9 483
Zmiana stanu zobowiązań-43 124-155 83194 984-17 379
Pozostałe przepływy operacyjne24660-184-130
Przepływy inwestycyjne-58 977-24 147-36 695-18 653
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1114872491 064
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-38 073-26 072-11 539-19 938
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych129 71073 904
Nabycie aktywów finansowych-154 209-74 495-25 804
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej3 6132 0552
Pozostałe przepływy inwestycyjne-129-26400219
Przepływy finansowe-74 647-24 08716 642-41 849
Zaciągnięte kredyty i pożyczki53 518109 913115 39877 505
Spłacone kredyty i pożyczki-96 631-95 925-87 103-109 395
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-14 510-22 560-4 360-2 656
Płatności z tytułu leasingu-4 274-4 432-4 197-3 922
Odsetki z działalności finansowej-11 454-9 807-1 859-2 847
Pozostałe przepływy finansowe-1 296-1 276-1 237-534
Przepływy pieniężne netto29 082-22 3174 68439 105
Różnice kursowe-7462028135
Środki pieniężne na początek okresu28 82651 12346 4117 171
Środki pieniężne na koniec okresu57 16228 82651 12346 411
Całkowite dochody ogółem20 50387 744123 16627 151
Koszt sprzedanych produktów i usług-400 786-638 778-462 221
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 000 985-1 358 826-947 790
Koszty sprzedaży-46 083-54 883-46 278-50 874
Koszty ogólnego zarządu-52 641-58 519-51 827-43 245
Koszt własny sprzedaży-1 401 771-1 997 604-1 410 011-1 422 528
PASYWA1 017 7731 122 7991 203 949917 826
Kapitał podstawowy1 7501 7501 7501 750
Kapitał zapasowy8 0008 0008 0008 000
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-342-571-652-503
Zyski zatrzymane / niepokryte straty484 651481 992424 252311 140
Udziały niekontrolujące99 36796 26288 89983 056
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych141 6848054
Rezerwy21 14332 21825 02712 592
Długoterminowe rezerwy1 7931 7271 6381 299
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 9568 5236 5896 826
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku510 39425 2866 292
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)130 470171 837155 826118 437
Długoterminowe kredyty i pożyczki5 7357 3528 96918 063
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9 2042 65317 61532 571
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)23 46324 81219 79720 741
Zobowiązania handlowe204 072252 814397 948273 520
Zobowiązania z tytułu leasingu3 3424 1263 9333 919
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu17 15017 22618 99220 069
Przychody ze sprzedaży1 533 7922 215 5821 648 2821 550 757
Przychody ze sprzedaży produktów i usług502 474726 329554 331787 770
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 031 3181 489 2531 093 951762 987
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego494 059491 171433 350320 387
Zobowiązania długoterminowe56 09759 64055 98566 998
Zobowiązania krótkoterminowe368 250475 726625 715447 385
Zysk/strata ze sprzedaży33 297104 576140 16634 110
Zysk/strata brutto ze sprzedaży132 021217 978238 271128 229
EBITDA54 583125 520163 41449 891
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe130 470171 837155 826118 437
Długoterminowe zobowiązania finansowe5 7357 3528 96918 063
Zobowiązania finansowe136 205179 189164 795136 500
Zysk/strata brutto25 504108 754152 75234 237
Przychody finansowe6 1445 8021 0511 202
Koszty finansowe-13 097-11 698-3 180-3 859
Różnice kursowe-4 0645 7237 0301 940
Wynik na inwestycjach-638-466-265-570
Zysk/strata netto20 30487 695123 31527 256
Podatek dochodowy-5 200-21 059-29 437-6 981
Zysk/strata z działalności operacyjnej37 159109 393148 11635 524
Pozostałe przychody operacyjne5 5648 81411 6224 455
Pozostałe koszty operacyjne-1 736-3 913-3 831-3 268
Wynik na aktywach niefinansowych34-84159227
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej15 83878 821115 76321 118
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących4 6658 9237 4036 033
Koszty według rodzaju-447 455-752 007-631 754-1 516 647
Amortyzacja (koszt)-17 424-16 127-15 298-14 367
Zużycie materiałów i energii-244 262-570 354-396 126-395 421
Usługi obce-91 598-64 305-129 818-269 476
Podatki i opłaty-4 964-4 408-4 135-3 941
Wynagrodzenia-79 618-78 984-76 589-63 118
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-9 589-17 829-9 788-44 461
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-725 863
Naliczone odsetki-11 732-10 256-1 974-3 051
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej15 60978 740115 91221 211
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących4 6958 9557 4036 045
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport