Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA3 137 2332 729 6712 394 5691 928 043
Instrumenty pochodne14 69731 10527 64822 482
Długoterminowe instrumenty pochodne7032 578198
Rzeczowe aktywa trwałe791 984428 907420 83665 404
Wartości niematerialne i prawne324 6737 0186 00433 028
Wartość firmy39 46952 92039 017
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 89839 33431 86425 871
Aktywa z tytułu bieżącego podatku130 00976 04174 70492 516
Aktywa finansowe11 45430 12628 13040 663
Długoterminowe aktywa finansowe986285260260
Zapasy382 618541 002455 723432 578
Należności handlowe666 589744 057719 577604 053
Długoterminowe pożyczki i należności11 7839 2398 6916 836
Rozliczenia międzyokresowe38 69574 72878 16383 963
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 4069 4918 3178 365
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty410 232451 545295 557290 249
Pozostałe aktywa9 96512 11514 87011 308
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności16 34710 9641 8673 588
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania233 725208 216183 143206 879
Aktywa trwałe1 456 627757 988698 330346 643
Aktywa obrotowe1 680 6061 971 6831 696 2391 581 400
Amortyzacja (noty)48 83821 30318 3605 570
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 8062-87-17
Różnice kursowe-8072-87-17
Zyski/straty aktuarialne-1 233
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów234
Przepływy operacyjne-34 95954 601-17 054-69 864
Wynik finansowy386 791-25 74443 430104 270
Udział w wyniku jednostek powiązanych451
Amortyzacja (przepływy operacyjne)48 83821 30318 3605 570
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2 051-9 7404 725-1 782
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej24 20713 39215 2904 757
Wynik na działalności inwestycyjnej-137-176-677-796
Podatek dochodowy zapłacony-33 13930-9 879-27 953
Zmiana stanu rezerw-1 481101-240
Zmiana stanu zapasów151 721-85 23115 860-175 403
Zmiana stanu należności45 543-31 426-59 730-11 239
Zmiana stanu zobowiązań-209 825132 966-44 17341 075
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-938-1 02173-8 363
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów-449 04140 147-93
Przepływy inwestycyjne32 859-23 136-159 73432 252
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-6661 4711 75837 357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych22 692-21 258-103 241-32 669
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-10 000-3 468-72 878-5 230
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych61 32312 51031 484
Nabycie aktywów finansowych-1 163-25
Zwrot udzielonych pożyczek-103234
Udzielone pożyczki-20
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 9002 1402 0941 326
Pozostałe przepływy inwestycyjne-41 217-1 999
Przepływy finansowe65 8263 927127 429-9 658
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki259 09131 755379 540
Spłacone kredyty i pożyczki-157 467-8 315-112 878
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-112 228
Płatności z tytułu leasingu-10 416-5 088-7 894-3 121
Odsetki z działalności finansowej-25 382-14 425-19 111-6 537
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto63 72535 393-49 359-47 270
Różnice kursowe-3 1739 740-4 8101 764
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych60 55245 133-54 169-45 506
Środki pieniężne na początek okresu51 1676 03460 203105 709
Środki pieniężne na koniec okresu111 71951 1676 03460 203
Całkowite dochody ogółem393 545-20 73731 82381 973
Koszt sprzedanych produktów i usług-284 854-11 448
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-2 647 059-3 019 028
Koszty sprzedaży-140 823-108 704-101 254-114 029
Koszty ogólnego zarządu-17 886-50 206-39 514-23 889
Koszt własny sprzedaży-2 931 913-3 153 731-3 047 266-3 030 476
PASYWA3 137 2332 729 6712 394 5691 928 043
Kapitał podstawowy8 1988 1988 1988 198
Wyceny i różnice kursowe-1 087-158-160-73
Pozostałe kapitały311 051312 027312 027306 992
Zyski zatrzymane / niepokryte straty758 786363 285385 516470 770
Udziały niekontrolujące924887-4061 172
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych9 91451 30814 54014 450
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych17 3188 0975 181
Rezerwy18 25417 69217 591
Długoterminowe rezerwy18 36517 96117 961
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego82 24511222
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku161 9135 5071 604952
Pozostałe zobowiązania długoterminowe12 78010 801
Świadczenia pracownicze13 7534 3564 7921 290
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze28 97619 04919 049282
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)444 682444 252329 903230 046
Długoterminowe kredyty i pożyczki376 210210 868215 916
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)172 556121 11041 87133 299
Zobowiązania handlowe349 290785 996722 380651 423
Zobowiązania z tytułu leasingu49 67942 82233 75122 616
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu316 206303 522254 054186 604
Przychody ze sprzedaży3 025 2783 387 6433 228 0793 272 244
Przychody ze sprzedaży produktów i usług251 51016 645
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2 773 7683 255 599
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 076 948683 352705 581785 887
Zobowiązania długoterminowe839 320572 389522 962186 908
Zobowiązania krótkoterminowe1 220 0411 473 0431 166 432954 076
Zysk/strata ze sprzedaży-65 34475 00240 045103 850
Zysk/strata brutto ze sprzedaży93 365233 912180 813241 768
EBITDA460 50811 65882 201114 597
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe444 682444 252329 903230 046
Długoterminowe zobowiązania finansowe376 210210 868215 9160
Zobowiązania finansowe820 892655 120545 819230 046
Zysk/strata brutto386 791-25 74443 430104 270
Przychody finansowe1 9002 1402 2781 142
Koszty finansowe-41 495-18 239-22 689-5 899
Różnice kursowe6 110
Wynik na inwestycjach8 606
Zysk/strata netto395 351-20 73931 91081 990
Podatek dochodowy8 5605 005-11 520-22 280
Zysk/strata z działalności operacyjnej411 670-9 64563 841109 027
Pozostałe przychody operacyjne452 8932 7373 5711 781
Pozostałe koszty operacyjne-1 109-9 664-711-3 689
Wynik na aktywach niefinansowych25 230-77 72020 9367 085
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej393 801-22 22931 94581 813
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-2561 492-122160
Koszty według rodzaju-433 860-148 585
Amortyzacja (koszt)-48 839-5 570
Zużycie materiałów i energii-186 467-4 862
Usługi obce-132 321-99 511
Podatki i opłaty-6 066-5 401
Wynagrodzenia-42 550-26 386
Ubezpieczenia społeczne i inne-7 438-1 888
Pozostałe koszty rodzajowe-10 179-4 967
Naliczone odsetki-26 107-5 899
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej395 607-22 23131 87281 830
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-2561 49238160
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA3 137 2331 665 2771 231 288790 335
Instrumenty pochodne14 6977 82059 46514 885
Długoterminowe instrumenty pochodne7037 83513 247
Rzeczowe aktywa trwałe791 984101 83845 96535 834
Wartości niematerialne i prawne324 6731 4273 3293 832
Wartość firmy39 46917 90417 90417 882
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 89819 31912 1638 267
Aktywa z tytułu bieżącego podatku130 00948 53924 8816 951
Aktywa finansowe11 45472 11130 9810
Długoterminowe aktywa finansowe986260260260
Zapasy382 618257 175325 215166 695
Należności handlowe666 589623 238475 713284 658
Długoterminowe pożyczki i należności11 7836 67530 500
Rozliczenia międzyokresowe38 69573 02142 58951 025
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 4068 5867 7395 233
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty410 232312 46379 092116 063
Pozostałe aktywa9 965
Pozostałe aktywa długoterminowe9 899
Pożyczki i pozostałe należności16 3471 8365 6361 326
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania233 725105 23069 85654 278
Aktywa trwałe1 456 627269 074187 716148 732
Aktywa obrotowe1 680 6061 396 2031 043 572641 603
Amortyzacja (noty)94 07116 48512 6859 025
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 908-13866143
Różnice kursowe-909-13866143
Zyski/straty aktuarialne-1 233
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów234
Przepływy operacyjne-29 919502 260-139 954150 621
Wynik finansowy508 747464 22496 35343 732
Udział w wyniku jednostek powiązanych451-5 390
Amortyzacja (przepływy operacyjne)94 07116 48512 6859 025
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-4 746-5 4356 7372 416
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej57 64621 4818 3284 696
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 7862 974-18-21
Podatek dochodowy zapłacony-70 941-70 472-20 392-8 997
Zmiana stanu rezerw-1 620600177175
Zmiana stanu zapasów-93 05368 040-158 52072 730
Zmiana stanu należności-19 495-182 537-222 466-36 891
Zmiana stanu zobowiązań-79 957217 566138 79656 380
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 516-1 813-3 312851
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów-417 720-23 4631 6786 525
Przepływy inwestycyjne-155 116-105 675-18 992-7 669
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 5632 4802 3401 162
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-134 476-77 642-14 616-9 104
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych4 63824
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-91 576
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych61 323
Nabycie aktywów finansowych-1 188-41 130-22
Zwrot udzielonych pożyczek5 30942 86111 407
Udzielone pożyczki-49 671-11 859
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej7 46067092725
Pozostałe przepływy inwestycyjne778
Przepływy finansowe187 524-38 251-36 113-30 556
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki670 3868 18815 839124
Spłacone kredyty i pożyczki-278 660-11 890-17 443-1 978
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-112 228-16 149-16 149
Płatności z tytułu leasingu-26 519-12 579-9 396-6 562
Odsetki z działalności finansowej-65 455-21 907-8 964-5 991
Pozostałe przepływy finansowe-63
Przepływy pieniężne netto2 489358 334-195 059112 396
Różnice kursowe3 5214 846-6 035-2 259
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych6 010363 180-201 094110 137
Środki pieniężne na początek okresu105 709-257 471-56 377-166 514
Środki pieniężne na koniec okresu111 719105 709-257 471-56 377
Całkowite dochody ogółem486 604373 75976 02734 878
Koszt sprzedanych produktów i usług-741 563-6 811-13 31539 899
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-11 421 823-12 423 866-7 827 662-4 560 372
Koszty sprzedaży-464 810-367 403-211 734-162 899
Koszty ogólnego zarządu-131 495-97 368-48 901-30 678
Koszt własny sprzedaży-12 163 386-12 430 677-7 840 977-4 520 473
PASYWA3 137 2331 665 2771 231 288790 335
Kapitał podstawowy8 1988 1988 1988 198
Wyceny i różnice kursowe-1 087-568216
Pozostałe kapitały311 051306 992234 946218 816
Zyski zatrzymane / niepokryte straty758 786388 94082 92338 950
Udziały niekontrolujące924-280-274-99
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych9 91416 35658 68517 700
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych17 31824 9443 438
Rezerwy18 254
Długoterminowe rezerwy18 365
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego82 2452 056
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku161 913218 151146 612145 906
Świadczenia pracownicze13 7533 3431 7341 348
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze28 976282219256
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)444 682207 102338 003173 994
Długoterminowe kredyty i pożyczki376 21002 1773 667
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)172 556161 80137 55229 704
Zobowiązania handlowe349 290247 164223 14195 265
Zobowiązania z tytułu leasingu49 67910 9527 3897 847
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu316 20696 33262 90145 329
Przychody ze sprzedaży12 913 24413 369 3648 193 0134 819 488
Przychody ze sprzedaży produktów i usług747 37918 54627 33113 971
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów12 165 86513 350 8188 165 6824 791 486
Pozostałe przychody z działalności podstawowej14 031
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 076 948704 074326 149265 980
Zobowiązania długoterminowe839 32096 61492 29752 690
Zobowiązania krótkoterminowe1 220 041864 869813 116471 764
Zysk/strata ze sprzedaży153 553473 91691 401105 438
Zysk/strata brutto ze sprzedaży749 858938 687352 036299 015
EBITDA668 964501 859117 09558 280
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe444 682207 102338 003173 994
Długoterminowe zobowiązania finansowe376 21002 1773 667
Zobowiązania finansowe820 892207 102340 180177 661
Zysk/strata brutto508 747464 22496 35343 732
Przychody finansowe7 460819391750
Koszty finansowe-80 494-21 969-8 752-6 408
Różnice kursowe6 110304135
Wynik na inwestycjach778
Zysk/strata netto488 512373 89775 96134 735
Podatek dochodowy-20 235-90 327-20 392-8 997
Zysk/strata z działalności operacyjnej574 893485 374104 41049 255
Pozostałe przychody operacyjne461 6599 7922 2623 049
Pozostałe koszty operacyjne-15 850-10 878-3 474-9 759
Wynik na aktywach niefinansowych-24 46912 54414 221-49 473
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej485 330373 81776 31835 299
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 274-58-291-421
Koszty według rodzaju-1 324 068-474 871-271 002-192 438
Amortyzacja (koszt)-94 072-16 485-12 685-9 025
Zużycie materiałów i energii-497 276-13 479-12 542-6 203
Usługi obce-517 185-317 052-192 412-142 514
Podatki i opłaty-18 953-8 982-4 819-2 481
Wynagrodzenia-143 237-91 049-26 533-20 475
Ubezpieczenia społeczne i inne-21 521-5 368-3 564-2 772
Pozostałe koszty rodzajowe-31 824-22 456-18 447-8 968
Naliczone odsetki-65 106-21 969-8 752-6 408
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej487 238373 95576 25235 156
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 274-58-291-421
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport