Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA746 206751 045745 141711 965
Inwestycje w jednostki powiązane40404066
Rzeczowe aktywa trwałe338 119341 996346 992351 252
Wartości niematerialne i prawne912903914794
Wartość firmy2 0082 0082 0082 008
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 30310 4749 62010 531
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 3453 3804 044
Aktywa finansowe2171 2621 7851 299
Długoterminowe aktywa finansowe511523509518
Zapasy92 36287 82090 027105 352
Należności handlowe82 715114 714133 27589 266
Długoterminowe pożyczki i należności98988888
Rozliczenia międzyokresowe3 3274 2946881 739
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe41403650
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty215 393185 528155 779144 958
Pożyczki i pozostałe należności1 160
Aktywa trwałe351 032356 082360 207365 307
Aktywa obrotowe395 174394 963384 934346 658
Amortyzacja (noty)7 0327 2847 3637 362
Pozostałe całkowite dochody, netto380
Zyski/straty aktuarialne459
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-79
Przepływy operacyjne29 37130 34013 009-3 842
Wynik finansowy11 72119 94726 1629 318
Amortyzacja (przepływy operacyjne)7 0327 2847 3637 362
Różnice kursowe z działalności operacyjnej6322-1-190
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-3 315-2 096-2 188-2 345
Wynik na działalności inwestycyjnej10-51190153
Podatek dochodowy zapłacony1 920-2 747-3 323-3 323
Zmiana stanu rezerw256-78
Zmiana stanu zapasów-4 5422 20815 324-6 398
Zmiana stanu należności31 99918 552-44 008-22 762
Zmiana stanu zobowiązań-15 556-12 37814 08713 154
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-217-401-5191 189
Przepływy inwestycyjne1 010-53-1 725-5 770
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych06912
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 387-2 352-3 912-8 170
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych330
Nabycie aktywów finansowych-96-47
Zwrot udzielonych pożyczek
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej3 4092 2782 2712 447
Pozostałe przepływy inwestycyjne-45-48
Przepływy finansowe-516-538-463-480
Nabycie akcji własnych0
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-422-357-381-378
Odsetki z działalności finansowej-94-181-82-102
Przepływy pieniężne netto29 86529 74910 821-10 092
Różnice kursowe37103-114
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych29 82829 64610 935-10 092
Środki pieniężne na początek okresu185 528155 779144 958155 050
Środki pieniężne na koniec okresu215 393185 528155 779144 958
Całkowite dochody ogółem9 40516 01421 7227 277
Koszt sprzedanych produktów i usług-433 175
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-14 306-15 655-17 123-14 957
Koszty ogólnego zarządu-13 807-15 603-17 278-10 981
Koszt własny sprzedaży-94 104-108 116-151 814-100 009
PASYWA746 206751 045745 141711 965
Kapitał podstawowy7 4997 4997 4997 499
Akcje/udziały własne-106 218-106 218-106 218-106 218
Kapitał zapasowy620 174596 116596 116596 116
Wyceny i różnice kursowe709710710710
Pozostałe kapitały104 762104 762104 762104 382
Zyski zatrzymane / niepokryte straty25 23852 80936 79515 453
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 725
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe6 7637 333
Świadczenia pracownicze16 49918 03616 85514 877
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze11 08110 82510 82511 363
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 0093 0223601 397
Zobowiązania handlowe55 96556 42370 59259 053
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu7 0616 845
Przychody ze sprzedaży130 393157 143209 394133 474
Przychody ze sprzedaży produktów i usług130 393157 143209 394133 474
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego652 164655 678639 664617 942
Zobowiązania długoterminowe17 84417 88617 67018 696
Zobowiązania krótkoterminowe76 19877 48187 80775 327
Zysk/strata ze sprzedaży8 17617 76923 1797 527
Zysk/strata brutto ze sprzedaży36 28949 02757 58033 465
EBITDA14 98625 17630 53914 693
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto11 72119 94726 1629 318
Przychody finansowe3 7972 3063 1542 082
Koszty finansowe-30-251-125-95
Różnice kursowe
Wynik na inwestycjach-17
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-26
Zysk/strata netto9 40516 01421 3427 277
Podatek dochodowy-2 316-3 933-4 820-2 041
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 95417 89223 1767 331
Pozostałe przychody operacyjne-2221231 229-196
Pozostałe koszty operacyjne-1 279
Wynik na aktywach niefinansowych47
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej9 40516 01421 7227 277
Koszty według rodzaju-546 277
Amortyzacja (koszt)-29 321
Zużycie materiałów i energii-363 056
Usługi obce-46 902
Podatki i opłaty-3 541
Wynagrodzenia-72 379
Ubezpieczenia społeczne i inne-15 653
Pozostałe koszty rodzajowe-15 425
Naliczone odsetki-547
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej9 40516 01421 3427 277
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA745 141813 976790 882795 139
Inwestycje w jednostki powiązane40662101 452
Rzeczowe aktywa trwałe346 992354 122367 898385 396
Wartości niematerialne i prawne9148522 5532 490
Wartość firmy2 0082 0082 0082 008
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 6209 68112 99513 900
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 3801 7131 5364 982
Aktywa finansowe1 7851 0052 7281 325
Długoterminowe aktywa finansowe509510
Zapasy90 027104 441116 97463 824
Należności handlowe133 275140 433141 357170 278
Długoterminowe pożyczki i należności888825181
Rozliczenia międzyokresowe688625453383
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe36454950
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty155 779198 387141 870148 970
Aktywa trwałe360 207367 372385 964405 377
Aktywa obrotowe384 934446 604404 918389 762
Amortyzacja (noty)29 34929 72329 74329 521
Pozostałe całkowite dochody, netto380351-426-753
Zyski/straty aktuarialne459430-514-908
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-79-7988155
Przepływy operacyjne80 159107 66555 50183 124
Wynik finansowy45 88956 20571 54573 042
Amortyzacja (przepływy operacyjne)29 34929 72329 74329 521
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-289-80-1059
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-6 115361437371
Wynik na działalności inwestycyjnej3051462 604383
Podatek dochodowy zapłacony-10 598-9 921-9 846-15 998
Zmiana stanu rezerw83-1 20481914
Zmiana stanu zapasów14 41412 533-53 150-2 348
Zmiana stanu należności7 1581 08628 7517 467
Zmiana stanu zobowiązań46119 431-14 951-3 148
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-498-615392-7 089
Przepływy inwestycyjne-14 680-11 997-15 832-24 864
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych128193120218
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-21 185-13 700-14 059-25 082
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych41
Nabycie aktywów finansowych-281-500-1 893
Zwrot udzielonych pożyczek2 010616
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej6 617
Pozostałe przepływy inwestycyjne-6-16
Przepływy finansowe-108 087-39 151-46 769-39 475
Nabycie akcji własnych-106 218
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-37 494-44 993-37 494
Płatności z tytułu leasingu-1 368-1 240-1 306-1 580
Odsetki z działalności finansowej-501-417-470-401
Przepływy pieniężne netto-42 60856 517-7 10018 785
Różnice kursowe-1161512
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-42 49256 502-7 10118 783
Środki pieniężne na początek okresu198 387141 870148 970130 185
Środki pieniężne na koniec okresu155 779198 387141 870148 970
Całkowite dochody ogółem37 35643 57756 83457 857
Koszt sprzedanych produktów i usług-433 175-346 923-307 542-356 218
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-61 425-56 214-54 889-62 298
Koszty ogólnego zarządu-52 806-58 288-58 184-75 013
Koszt własny sprzedaży-433 175-346 923-307 542-356 218
PASYWA745 141813 976790 882795 139
Kapitał podstawowy7 4997 4997 4997 499
Akcje/udziały własne-106 218
Kapitał zapasowy596 116603 270639 704626 087
Wyceny i różnice kursowe710710710710
Pozostałe kapitały104 76254 002-2 549-2 123
Zyski zatrzymane / niepokryte straty36 79543 04557 07958 429
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe38
Świadczenia pracownicze16 85515 59614 0698 472
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze10 82511 20212 83512 240
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3603357217 209
Zobowiązania handlowe70 59271 03652 59467 763
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6 8457 2818 2208 815
Przychody ze sprzedaży585 142517 949488 621564 440
Przychody ze sprzedaży produktów i usług585 142517 949488 621564 440
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego639 664708 526702 443690 602
Zobowiązania długoterminowe17 67018 48321 05521 093
Zobowiązania krótkoterminowe87 80786 96767 38483 444
Zysk/strata ze sprzedaży37 73656 52468 00670 911
Zysk/strata brutto ze sprzedaży151 967171 026181 079208 222
EBITDA66 89886 061101 84499 824
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto45 88956 20571 54573 042
Przychody finansowe8 9301 0832 0763 657
Koszty finansowe-547-493-1 035-657
Różnice kursowe-637-374-228
Wynik na inwestycjach-175819
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-26-144-1 242-33
Zysk/strata netto36 97643 22657 26058 610
Podatek dochodowy-8 913-12 979-14 285-14 432
Zysk/strata z działalności operacyjnej37 54956 33872 10170 303
Pozostałe przychody operacyjne1 0457356 239760
Pozostałe koszty operacyjne-1 279-856-2 133-1 268
Wynik na aktywach niefinansowych47-65-11-100
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej37 35643 57756 83457 857
Koszty według rodzaju-546 277-450 265-425 108-477 173
Amortyzacja (koszt)-29 321-29 673-29 715-29 496
Zużycie materiałów i energii-363 056-267 286-251 102-276 559
Usługi obce-46 902-38 974-35 340-42 107
Podatki i opłaty-3 541-3 529-3 534-3 585
Wynagrodzenia-72 379-69 864-67 619-69 596
Ubezpieczenia społeczne i inne-15 653-14 761-14 347-14 355
Pozostałe koszty rodzajowe-15 425-26 178-23 451-41 475
Naliczone odsetki-547-470-730-406
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej36 97643 22657 26058 610
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport