Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA60 588,3960 891,1761 659,0960 252,61
Inwestycje w jednostki powiązane2 665,062 592,042 623,482 633,85
Rzeczowe aktywa trwałe145,73146,24148,91161,53
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy6 914,676 914,676 914,676 914,67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego668,87538,52530,71448,81
Aktywa finansowe75,7575,7575,7575,75
Długoterminowe aktywa finansowe41 160,5740 659,7441 072,6841 017,17
Należności handlowe6 055,436 263,364 615,213 606,72
Długoterminowe pożyczki i należności1,60352,36353,24
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 032,362 812,494 301,663 785,78
Pozostałe aktywa416,80351,81349,33435,22
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania453,15534,96674,34819,88
Aktywa trwałe52 008,0551 387,7752 317,1552 349,14
Aktywa obrotowe8 580,349 503,419 341,947 903,47
Amortyzacja (noty)132,95152,09191,06154,48
Przepływy operacyjne-233,50-217,14711,00342,39
Wynik finansowy-292,82-326,89534,37-669,60
Udział w wyniku jednostek powiązanych-73,02122,138,1043,65
Amortyzacja (przepływy operacyjne)132,95152,09191,06154,48
Różnice kursowe z działalności operacyjnej284,63-371,66-26,27-251,75
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej382,82426,15424,10592,69
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-147,5840,17-104,24290,37
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności209,5358,00-687,10
Zmiana stanu zobowiązań-730-1 953,021 330,19869,64
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 679,66-1 679,66
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-0,00-43,7833,350
Przepływy inwestycyjne-42,09-111,12-33,56-34,70
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-42,09-20,43-33,56-34,70
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-90,690
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki0
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-509,40-1 149,90-162,45-1 074,78
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki14,51-19,9020,504,73
Spłacone kredyty i pożyczki-455,21
Płatności z tytułu leasingu-47,05-146,69-148,83-203,80
Odsetki z działalności finansowej-21,64-983,31-34,12-875,71
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-784,99-1 478,16514,99-767,10
Różnice kursowe4,86-11,010,89-43,56
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-784,99468,43514,98-767,10
Środki pieniężne na początek okresu2 812,494 301,663 785,784 596,44
Środki pieniężne na koniec okresu2 032,362 812,494 301,663 785,78
Całkowite dochody ogółem-292,82-326,89534,37-669,60
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-6 799,02-6 846,02-5 047,34-3 673,32
Koszt własny sprzedaży
PASYWA60 588,3960 891,1761 659,0960 252,61
Kapitał podstawowy64 56064 56064 56064 560
Kapitał zapasowy44 285,4244 285,4244 285,4244 285,42
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-69 288,04-68 995,22-68 668,32-69 202,69
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku897,80
Pozostałe zobowiązania967,46329,97874,73510,71
Pozostałe zobowiązania długoterminowe178,32178,32
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)940,251 342,971 219,181 215,91
Długoterminowe kredyty i pożyczki16 972,1515 826,4117 337,7816 908,10
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)22,2544,25192,77187,54
Zobowiązania handlowe1 699,662 097,201 034,69814,89
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu173,03200,40300,03396,67
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu256,23301,98344,50397,74
Przychody ze sprzedaży6 933,656 786,505 847,453 297,87
Przychody ze sprzedaży produktów i usług6 933,656 786,505 847,453 297,87
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego39 557,3739 850,2040 177,0939 642,72
Zobowiązania długoterminowe17 228,3816 128,3917 860,6017 484,16
Zobowiązania krótkoterminowe3 802,644 912,583 621,403 125,72
Zysk/strata ze sprzedaży134,63-59,52800,10-375,45
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
EBITDA421,78113,561 137,47-195,30
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe940,251 342,971 219,181 215,91
Długoterminowe zobowiązania finansowe16 972,1515 826,4117 337,7816 908,10
Zobowiązania finansowe17 912,4017 169,3918 556,9618 124,01
Zysk/strata brutto-266,51-363,46559,10-857,37
Przychody finansowe-123,31284,21166,60-380,65
Koszty finansowe-505,05-487,01-545,81-86,63
Wynik na inwestycjach3,34
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć73,02-122,13-8,10-43,65
Zysk/strata netto-292,82-326,89534,37-669,60
Podatek dochodowy-26,3136,57-24,73187,77
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej288,83-38,53946,41-349,77
Pozostałe przychody operacyjne154,2020,98146,3125,68
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-292,82-326,89534,37-669,60
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)-132,95-152,09-191,06-154,48
Zużycie materiałów i energii-160,79-184,42-170,82-119,62
Usługi obce-4 364,92-4 139,39-2 801,86-2 053,51
Podatki i opłaty-3,46-5,70-3,14-13,13
Wynagrodzenia-1 783,33-2 225,97-1 582,58-1 150,73
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-353,57-138,45-297,89-181,86
Naliczone odsetki-2 116,14
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-292,82-326,89534,37-669,60
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA60 252,6160 718,2428 562,1168 874,61
Inwestycje w jednostki powiązane2 633,852 428,091 040,60
Rzeczowe aktywa trwałe161,53166,42190,64233,68
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy6 914,676 914,676 914,6748 401,18
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego448,81163,82243,57
Aktywa finansowe75,7575,75137,032 897,31
Długoterminowe aktywa finansowe41 017,1713 374,7913 374,8013 517,73
Należności handlowe3 606,723 216,491 324,56768,67
Długoterminowe pożyczki i należności353,24347,74348,68327,05
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 785,7827 628,5662,361 314,03
Pozostałe aktywa435,221 112,72271,11100,09
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana16,1210,75
Pożyczki i pozostałe należności3 898,403 501,26
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania819,881 390,811 136,711 304,13
Aktywa trwałe52 349,1424 786,3323 249,6763 783,77
Aktywa obrotowe7 903,4735 931,915 296,325 080,10
Amortyzacja (noty)657,02512,67494,6259,21
Przepływy operacyjne2 001,39-2 129,19-3 142,40-2 060,49
Wynik finansowy-821,34474,58-3 623,40-2 347,38
Udział w wyniku jednostek powiązanych-4,21-68,73-305,21
Amortyzacja (przepływy operacyjne)657,02512,67494,6259,21
Różnice kursowe z działalności operacyjnej26,2014,6232,17108,17
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 842,4182,61262,83-121,25
Wynik na działalności inwestycyjnej1,48
Podatek dochodowy zapłacony-170,09-139,51-165,76-144,49
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów6,75
Zmiana stanu należności-773,27-1 534,68-570,24493,91
Zmiana stanu zobowiązań1 244,67-1 601,53107,31283,49
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych20,24
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne0130,76618,53-413,87
Przepływy inwestycyjne-23 460,62-1 708,66-1 759,12-4 805,49
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-71,45-55,42-55,31-31,95
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych63,8544,13
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-15 728,44-1 323,76-778,11-3 859,84
Zwrot udzielonych pożyczek98,070,50
Udzielone pożyczki-7 660,73-491,40-3 252,54
Pozostałe przepływy inwestycyjne2 282,20-913,71
Przepływy finansowe-2 384,8631 420,743 652,967 025,42
Emisja akcji własnych20 489,545 810
Wyemitowane papiery dłużne16 130,97
Zaciągnięte kredyty i pożyczki18,14211,664 659,403 409,57
Spłacone kredyty i pożyczki-4 629,41-396,56-2 131,20
Płatności z tytułu leasingu-647,27-504,29-447,21
Odsetki z działalności finansowej-1 755,73-277,73-162,67-62,95
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-23 844,0827 582,88-1 248,55159,44
Różnice kursowe1,30-16,680,04-2,89
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-23 844,0827 582,88-1 248,55159,44
Środki pieniężne na początek okresu27 628,5662,361 314,031 161,43
Środki pieniężne na koniec okresu3 785,7827 628,5662,361 314,03
Całkowite dochody ogółem-821,34474,58-3 623,40
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-13 404,56-10 173,39-6 842,44-5 849,18
PASYWA60 252,6160 718,2428 562,1168 874,61
Kapitał podstawowy64 56064 56033 982,4431 077,44
Kapitał zapasowy44 285,4244 285,422 90529 794,13
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały5 810
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-69 202,69-68 381,35-17 065,34-2 341,57
Udziały niekontrolujące-317,15274,87
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4,34
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku228,01
Pozostałe zobowiązania510,71152,08189,1368,94
Pozostałe zobowiązania długoterminowe178,32178,32178,32178,32
Świadczenia pracownicze39,84
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 215,9111,663 341,76
Długoterminowe kredyty i pożyczki16 908,1017 468,912 538,141 272,50
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)187,54145,83167,08157,93
Zobowiązania handlowe814,89916,201 479,83969,00
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu396,67613,39393,55341,52
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu397,74767,80769,35999,35
Przychody ze sprzedaży14 175,1310 664,173 506,013 312,27
Przychody ze sprzedaży produktów i usług14 175,1310 664,173 506,01
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego39 642,7240 464,0719 822,1064 340,00
Zobowiązania długoterminowe17 484,1618 415,023 485,812 454,51
Zobowiązania krótkoterminowe3 125,721 839,155 571,351 805,24
Zysk/strata ze sprzedaży770,58490,79-3 336,44-2 536,91
EBITDA1 504,381 161,86-2 683,52-2 727,56
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 215,9111,663 341,760
Długoterminowe zobowiązania finansowe16 908,1017 468,912 538,141 272,50
Zobowiązania finansowe18 124,0117 480,575 879,901 272,50
Zysk/strata brutto-879,97670,54-3 843,69-2 347,38
Przychody finansowe454,15232,81137,541 727,06
Koszty finansowe-2 189,03-266,63-1 108,31-1 287,67
Wynik na inwestycjach3,34-13,5573,90
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć4,2168,73231,30
Zysk/strata netto-821,34474,58-3 623,40-1 947,44
Podatek dochodowy58,63-195,96292,12399,94
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-71,83
Zysk/strata z działalności operacyjnej847,36649,18-3 178,14-2 786,77
Pozostałe przychody operacyjne76,78158,40158,30110,75
Pozostałe koszty operacyjne-360,60
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-821,34474,58-2 991,69
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-631,71
Koszty według rodzaju
Amortyzacja (koszt)-657,02-512,67-494,62-423,81
Zużycie materiałów i energii-213,24-65,39-82,41-124,53
Usługi obce-8 019,45-5 839,64-3 880,80-3 251,10
Podatki i opłaty-67,35-210,42-147,13-114,62
Wynagrodzenia-3 850,47-2 855,61-1 920,19-1 288,46
Ubezpieczenia społeczne i inne-274,14
Pozostałe koszty rodzajowe-597,03-689,65-317,29-372,52
Naliczone odsetki-2 116,14-229,22
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-821,34474,58-2 991,69-1 280,75
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-631,71-666,70
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport