Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA926 455941 447965 239938 871
Instrumenty pochodne1 5227 3895 4284 851
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe348 326340 290330 971328 480
Nieruchomości inwestycyjne6 6877 6877 7537 939
Wartości niematerialne i prawne34 90235 41835 35035 555
Wartość firmy31 82631 82631 82631 826
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 3568 5808 8348 974
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 75618 71829119 948
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe18 53017 73120 55820 349
Zapasy183 632194 447206 009211 825
Należności handlowe182 037165 269208 020151 560
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe4 9422 592
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty22 15821 38521 42123 693
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 675
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania83 04887 76588 77891 279
Aktywa trwałe531 675529 297524 070524 402
Aktywa obrotowe391 105412 150441 169414 469
Amortyzacja (noty)11 21411 17310 69310 012
Pozostałe całkowite dochody, netto-8 8757 2131 09110 444
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-10 8918 8841 32212 421
Zyski/straty aktuarialne218
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów2 016-1 671-231-2 195
Przepływy operacyjne27 92530 84727 02745 112
Wynik finansowy18 43015 55727 15114 839
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)11 21411 17310 69310 012
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-11011042
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 976-7991 8541 908
Wynik na działalności inwestycyjnej-347522361
Podatek dochodowy zapłacony-3 881-7 881-3 107-3 514
Zmiana stanu rezerw18-4 5481 154-1 403
Zmiana stanu zapasów10 81511 5625 8162 777
Zmiana stanu należności5 91418 165-34 95245 956
Zmiana stanu zobowiązań-16 485-12 38918 286-26 090
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-4242224
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-6 605-17 787-12 078-15 211
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych5925546612
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-8 156-18 285-12 161-15 137
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości1 300-300
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej19224337-386
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-20 547-13 206-17 111-28 195
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki87044 7297 7038 365
Spłacone kredyty i pożyczki-15 1672 277-18 616-30 029
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-56 1400
Płatności z tytułu leasingu-3 647-5 061-4 492-4 344
Odsetki z działalności finansowej-2 603-1 875-1 706-2 110
Pozostałe przepływy finansowe02 864-77
Przepływy pieniężne netto773-146-2 1621 706
Różnice kursowe110-110-42
Środki pieniężne na początek okresu21 38521 42123 69322 029
Środki pieniężne na koniec okresu22 15821 38521 42123 693
Całkowite dochody ogółem6 21319 43623 19424 065
Koszt sprzedanych produktów i usług-203 765574 534
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-11 03728 994
Koszty sprzedaży-10 152-10 694-12 566-14 762
Koszty ogólnego zarządu-18 222-18 316-20 000-19 764
Koszt własny sprzedaży-175 234-199 849-214 802-191 526
PASYWA926 455941 447965 239938 871
Kapitał podstawowy1 3351 3351 3351 335
Kapitał zapasowy164 211164 211164 211164 211
Pozostałe kapitały-1 4807 178112-965
Zyski zatrzymane / niepokryte straty370 113355 331402 607380 906
Udziały niekontrolujące9 2549 1657 7957 379
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy9311 147421233
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego25 86527 74625 22224 975
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5043 5607 67117 717
Pozostałe zobowiązania długoterminowe3 8444 3164 6064 686
Świadczenia pracownicze8 5748 34013 61512 649
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze12 94312 94312 94212 942
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)74 730118 42140 77853 010
Długoterminowe kredyty i pożyczki80 28446 98182 75681 811
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 4202 633
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe119 795122 942144 232115 959
Zobowiązania z tytułu leasingu14 32113 21414 06814 497
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu41 23140 19742 86844 893
Przychody ze sprzedaży220 758250 482277 346251 449
Przychody ze sprzedaży produktów i usług263 827239 891
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów13 51911 558
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego534 179528 055568 265545 487
Zobowiązania długoterminowe164 167132 183168 394169 307
Zobowiązania krótkoterminowe218 855272 044220 785216 698
Zysk/strata ze sprzedaży17 15021 62329 97825 397
Zysk/strata brutto ze sprzedaży45 52450 63362 54459 923
EBITDA28 19331 08540 81633 976
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe74 730118 42140 77853 010
Długoterminowe zobowiązania finansowe80 28446 98182 75681 811
Zobowiązania finansowe155 014165 402123 534134 821
Zysk/strata brutto18 43015 55727 15114 839
Przychody finansowe5202 524149402
Koszty finansowe931-6 879-1 942-2 191
Różnice kursowe-1 179-7 336
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto15 08812 22322 10313 621
Podatek dochodowy-3 342-3 334-5 048-1 218
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej16 97919 91230 12323 964
Pozostałe przychody operacyjne1 0101 1879631 991
Pozostałe koszty operacyjne-1 181-2 898-860-3 511
Wynik na aktywach niefinansowych4287
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej6 12419 04322 77823 711
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących89393416354
Koszty według rodzaju-233 250-225 422
Amortyzacja (koszt)-10 693-10 012
Zużycie materiałów i energii-138 114-130 388
Usługi obce-27 705-30 351
Podatki i opłaty-1 896-1 290
Wynagrodzenia-51 699-50 968
Pozostałe koszty rodzajowe-3 143-2 413
Naliczone odsetki-1 829-2 201
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej14 78211 97721 70113 473
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących306246402148
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA938 871855 841730 980733 049
Instrumenty pochodne4 8512 629
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe328 480304 244308 380316 159
Nieruchomości inwestycyjne7 9398 67810 02910 029
Wartości niematerialne i prawne35 55537 25638 94939 810
Wartość firmy31 82631 82631 82631 826
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 9749 2799 9838 755
Aktywa z tytułu bieżącego podatku19 94817 0309 524401
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe20 34921 90817 747101
Zapasy211 825179 991104 179109 845
Należności handlowe151 560135 15596 974104 372
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe2 5922 1161 995
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 69331 37833 47638 214
Pożyczki i pozostałe należności34
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania91 27976 98067 91570 904
Aktywa trwałe524 402490 171484 829477 584
Aktywa obrotowe414 469365 670246 151255 465
Amortyzacja (noty)39 51737 97834 38131 775
Pozostałe całkowite dochody, netto6 8872 750-12 427
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych8 1473 107-14 633
Zyski/straty aktuarialne218314-705
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-1 478-6712 911
Przepływy operacyjne76 92559 58276 10798 083
Wynik finansowy116 04788 05439 74760 120
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)39 51737 97834 38131 775
Różnice kursowe z działalności operacyjnej4556-8245
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej7 5311 6442 2441 603
Wynik na działalności inwestycyjnej9506 3851 625200
Podatek dochodowy zapłacony-17 641-12 021-8 479-9 366
Zmiana stanu rezerw2 9111 225-341106
Zmiana stanu zapasów-31 834-75 8125 6667 822
Zmiana stanu należności-19 526-45 538-4 35321 220
Zmiana stanu zobowiązań-21 29957 2135 074-15 298
Pozostałe przepływy operacyjne224398625-144
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-42 354-31 997-45 224-38 938
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych892330289
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-43 846-29 913-28 335-37 430
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-3 776
Zbycie nieruchomości5911 3001 993
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-3 720-17 850
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej96160275
Pozostałe przepływy inwestycyjne512
Przepływy finansowe-42 211-29 627-35 703-58 257
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki97 40044 69717 77033 994
Spłacone kredyty i pożyczki-85 834-28 945-43 838-39 649
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-32 794-30 751-642-30 745
Płatności z tytułu leasingu-15 187-14 526-6 793-11 559
Odsetki z działalności finansowej-5 719-2 062-2 200-1 878
Pozostałe przepływy finansowe-771 960-8 420
Przepływy pieniężne netto-7 640-2 042-4 8201 731
Różnice kursowe-45-5682-45
Środki pieniężne na początek okresu31 37833 47638 21437 371
Środki pieniężne na koniec okresu23 69331 37833 47638 214
Całkowite dochody ogółem101 78674 37522 116
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-54 208-41 345-31 966-35 715
Koszty ogólnego zarządu-70 651-62 091-48 364-50 561
Koszt własny sprzedaży-795 054-596 291-450 794-522 210
PASYWA938 871855 841730 980733 049
Kapitał podstawowy1 3351 3351 3351 335
Kapitał zapasowy164 211164 211164 211164 211
Pozostałe kapitały-965-7 665-10 3811 825
Zyski zatrzymane / niepokryte straty380 906319 525279 339245 477
Udziały niekontrolujące7 3796 4685 7465 928
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 5902 171
Rezerwy233504361448
Długoterminowe rezerwy17
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego24 97522 34421 24524 782
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku17 71716 19710 5642 307
Pozostałe zobowiązania długoterminowe4 6865 2424 1043 481
Świadczenia pracownicze12 6499 3348 1299 438
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze12 94213 29313 73011 953
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)53 01067 37732 40549 352
Długoterminowe kredyty i pożyczki81 81156 88878 04979 390
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 6332 3182 438
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe115 959133 19976 76391 309
Zobowiązania z tytułu leasingu14 49712 47312 21610 800
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu44 89331 20828 55530 996
Przychody ze sprzedaży1 050 604791 022566 137675 759
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 001 889745 624533 111
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów48 71545 39833 026
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego545 487477 406434 504412 848
Zobowiązania długoterminowe169 307128 975145 683150 619
Zobowiązania krótkoterminowe216 698242 992145 047163 654
Zysk/strata ze sprzedaży130 69191 29535 01367 273
Zysk/strata brutto ze sprzedaży255 550194 731115 343153 549
EBITDA167 826129 88174 35996 293
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe53 01067 37732 40549 352
Długoterminowe zobowiązania finansowe81 81156 88878 04979 390
Zobowiązania finansowe134 821124 265110 454128 742
Zysk/strata brutto116 04788 05439 74760 120
Przychody finansowe1 211610607735
Koszty finansowe-10 600-3 244-4 158-5 133
Różnice kursowe-2 873-1 2153 320
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto94 89971 62534 54350 537
Podatek dochodowy-21 148-16 429-5 204-9 583
Zysk/strata z działalności operacyjnej128 30991 90339 97864 518
Pozostałe przychody operacyjne6 28912 53414 4485 106
Pozostałe koszty operacyjne-8 776-11 321-8 698-7 861
Wynik na aktywach niefinansowych105-605-785
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej100 13072 94721 656
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 6561 428460
Koszty według rodzaju-923 709-711 483-502 634-582 740
Amortyzacja (koszt)-39 517-37 978-34 381-31 775
Zużycie materiałów i energii-557 000-390 760-241 953-307 525
Usługi obce-111 189-94 547-70 662-79 367
Podatki i opłaty-6 274-6 082-5 569-5 116
Wynagrodzenia-203 040-178 403-146 845-154 323
Pozostałe koszty rodzajowe-6 689-3 713-3 224-4 634
Naliczone odsetki-6 607-2 569-2 845-2 696
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej93 43070 23133 86249 425
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 4691 3946811 112
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport