Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Materiały Prasowe
|
aktualizacja
Materiał prasowy Polskiej Mocy Biznesu

ESG w wydaniu Grupy PGE

Podziel się:

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny, to główne filary każdej firmy dążącej do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Grupa PGE, będąca liderem transformacji sektora energetycznego w Polsce, buduje firmę świadomą swojego oddziaływania na otoczenie.

ESG w wydaniu Grupy PGE
(materiały partnera)

Środowisko

Coraz więcej firm zastanawia się, jak ich działania wpływają na środowisko. Świadczy to o wzroście świadomości i poczuciu odpowiedzialności przedsiębiorców za dobro nie tylko najbliższego otoczenia ale i całej planety. W kwietniu 2021 roku Grupa PGE rozpoczęła prace nad obliczeniem swojego śladu węglowego w trzech zakresach, czyli wychodząc poza bezpośrednie emisje z procesów produkcyjnych. Firma podjęła działania zarówno wewnętrzne, jak i branżowe - w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wynikiem tej współpracy jest "Przewodnik jednolitego ujęcia śladu węglowego dla podmiotów sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa" do jednolitego liczenia śladu węglowego dla branży energetycznej. Przewodnik został opracowany według standardu ISO 14064 oraz GHG Protocol Standards. Firma kontynuuje prace w tym zakresie i podejmuje działania w celu zaplanowania poziomów redukcji śladu węglowego w oparciu o cele krótko i średnioterminowe, aby docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną w roku 2050, ogłoszoną w strategii biznesowej Grupy.

Grupa PGE, jako największy wytwórca i dostawca ciepła w Polsce, dba o rozwój ciepłownictwa systemowego, które ma duże znaczenie dla dobrej kondycji powietrza i środowiska. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami, samorządami i miejscowymi dystrybutorami możliwe staje się wypracowanie rozwiązań korzystnych dla klientów, a przy tym przyjaznych środowisku. Strategia ciepłownictwa Grupy PGE dąży do zmaksymalizowania liczby przyłączeń do sieci ciepłowniczej i likwidację starych, nieefektywnych oraz szkodliwych dla środowiska pieców węglowych. Warto podkreślić, że ciepło z sieci jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów ograniczania smogu.

Grupa PGE skutecznie modernizuje swoje aktywa wytwórcze, korzystając z innowacyjnych technologii, czego wynikiem jest znacząca redukcja dwutlenku siarki o 94 procent, NOx o 65 procent i pyłu o 99 procent w latach 1989 – 2021.

Międzynarodowe badania CDP potwierdziły, że Grupa PGE jest firmą świadomą w zakresie zarządzania gospodarką wodną, przyznając jej ocenę C. Firma prowadzi monitoring w zakresie jakości i ilości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków. Działanie te determinowane są przez ustawę o prawie wodnym i pozostałe akta wykonawcze dedykowane gospodarce wodno- ściekowej. Wszystkie prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane są zgodnie z decyzjami administracyjnymi w tym temacie. Są to: pozwolenia zintegrowane i decyzje sektorowe (pozwolenia wodnoprawne).

Społeczna odpowiedzialność

Współpraca jaką buduje firma ze swoimi interesariuszami, świadczy o jej konkurencyjności.

Grupa PGE jako partner społeczności lokalnych przeprowadza sprawiedliwą transformację z poszanowaniem potrzeb lokalnej społeczności, która staje się częścią tego procesu i ma możliwość aktywnie w nim uczestniczyć. Wprowadzanie nowych technologii, podejmowanie kolejnych inwestycji na rynku energetycznym tworzy miejsca pracy i buduje zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje. W zielonej transformacji ważne jest, aby zadbać o przekwalifikowanie pracowników, pracujących w sektorze węglowym. Pomaga w tym m.in. działające już Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu.

Projekty transformacyjne realizowane przez Grupę PGE na obszarze regionu łódzkiego i dolnośląskiego wpisują się w proces zmiany miksu energetycznego w Polsce w kierunku nisko i zeroemisyjnym. W Grupie PGE opracowana została koncepcja transformacji dla kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie. Zakłada ona między innymi dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie w obszarze fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych), a także ambitne projekty inwestycyjne, służące stabilizacji mocy wytwórczych oraz wzmacnianiu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Niezależnie od procesu wydzielania aktywów węglowych Grupa PGE pozostanie aktywna w dzisiejszych regionach węglowych, zarówno jako aktywny inwestor w procesie transformacji energetycznej, jak również inicjator działań wspierających ich rozwój gospodarczy.

Grupa PGE zatrudnia blisko 38 tys. pracowników w ok. 200 miejscach w Polsce. Odprowadzając podatki do gmin, zasila budżet lokalnych samorządów. Dzięki tym środkom rząd może prowadzić nowe inwestycje oraz programy społeczne, które są dużym wsparciem dla przedsiębiorców i rodzin, co przekłada się na rozwój gospodarczy kraju. Kolejne inwestycje Grupy PGE tworzą nowe miejsca pracy, zarówno na etapie budowy, jak i później – w funkcjonujących już jednostkach. Lokalni przedsiębiorcy mają zaś szanse na rozwój swoich biznesów.

Przyjęcie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, w której określone zostały kierunki transformacji energetycznej, dekarbonizacji wytwarzania i drogi dojścia do neutralności klimatycznej, było pierwszym krokiem do wdrożenia usystematyzowanego zarządzania obszarem ESG w Grupie.

Kolejnym jest określenie celów ESG i ich skuteczna realizacja. W celu przemodelowania systemu zarządzania, w grudniu 2021 roku zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA na mocy uchwały powołał pełnomocnika zarządu ds. ESG, a także Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju. Zadaniem Komitetu jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie PGE poprzez nadzór nad realizacją procesów w obszarze ESG. Szeroki zakres zadań do realizacji w Grupie wymaga zaangażowania wielu struktur organizacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w składzie Komitetu, którego członkami są dyrektorzy komórek organizacyjnych kluczowych dla obszaru ESG. W trakcie spotkań omawiane są wyzwania stojące przed Grupą, oczekiwania interesariuszy, dobre praktyki rynkowe jak również realizowane i planowane inicjatywy ESG.

Cztery główne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ dla Grupy PGE

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2015 roku ogłosiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) do zrealizowania do 2030 roku, które mają przyczynić się do bezpiecznego rozwoju naszej planety. Dla PGE szczególnie istotne są cztery z nich (cel 7, 11, 12 i 13) i ich realizacja wpisana jest w strategię biznesową firmy.

Pierwszym z nich jest czysta i dostępna energia (cel 7 SDG’s). W ramach tego celu Grupa PGE prowadzi m.in. projekty offshore, rozwija lądowe farmy wiatrowe oraz inwestuje w rozwój fotowoltaiki.

Drugi ważny temat dla PGE to zrównoważone miasta i społeczności (cel 11 SDG’s). Działania, jakie podejmuje w tym obszarze to m.in. działania poprawiające jakość środowiska, sprawiedliwa transformacja Bełchatowa i Turowa oraz wspieranie kultury wysokiej.

Trzeci kluczowy cel dla Grupy PGE to odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (cel 12 SDG’s). Działania Grupy koncentrują się w nim m.in. realizacji zasad gospodarki obiegu zamkniętego, odpowiedzialnym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi oraz tworzeniu programów edukacyjnych dla dzieci.

Działania w dziedzinie klimatu (cel 13 SDG’s) podejmowane są m.in. poprzez dekarbonizację ciepłownictwa, kalkulację śladu węglowego oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Transformacja energetyczna to proces przeobrażający nie tylko PGE, ale całą polską gospodarkę i wpływający na społeczeństwo. PGE, która ogłosiła jako pierwsza w Polsce strategię dekarbonizacji prowadzi w tej zielonej zmianie.

Więcej informacji na www.polskamocbiznesu.pl i www.gkpge.pl.

Materiał prasowy Polskiej Mocy Biznesu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Materiał Partnera