Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Andrzej Zwoliński
|

Rząd ma 22 mld zł na walkę z kryzysem. W pakiecie

0
Podziel się

Za 2 mld z resort minister Fedak chce pomóc 300 tys. Polaków.

Rząd ma 22 mld zł na walkę z kryzysem. W pakiecie
(PAP/Tomasz Gzell)
bEryLiWd

Ważą się losy rządowego pakietu antykryzysowego. Pakiet zakłada 20 mld zł gwarancji dla firm i samorządów. 1,46 mld zł pójdzie na wspieranie zatrudnienia, a około 400 mln zł na dopłaty do kredytów hipotecznych. W sumie koszt antykryzysowych pomysłów to blisko 22 mld zł.

Zasadniczą część antykryzysowych pomysłów rządu stanowi projekt przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (na zdjęciu: Jolanta Fedak szefowa MPiPS).

Elementy rządowego planu przygotowane przez resort pracy to: działania mające pomóc w utrzymaniu miejsc pracy i pomoc w spłacie kredytów hipotecznych. Na te cele przeznaczone mają być 2 mld zł. Z pomocy ma skorzystać ponad 300 tys. osób.

bEryLiWf

Elastyczny czas pracy i postojowe bronią w walce z bezrobociem

Poprzez dopłaty do pensji w okresie _ przestojów _w firmie, finansowanie szkoleń i uelastycznienie prawa pracy, pakiet ma pomóc w utrzymaniu poziomu zatrudnienia.

POSŁUCHAJ MINISTER FEDAK:

Rząd liczy, iż nowe ustawy, m.in. ta umożliwiająca budżetowe dopłaty do pensji, będą uchwalone przez parlament i wejdą w życie jeszcze przed wakacjami, w drodze tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej.

*1,46 mld zł * wsparcie dla firm w utrzymaniu miejsc pracy

bEryLiWl

_ Projekt ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników _, bo tak oficjalnie nazywa się dokument, obejmie wszystkie firmy. A nie tak jak zakładano wcześniej tylko te zatrudniające ponad 20 pracowników. Rząd zakłada, że wsparcie sięgnie 1,46 mld zł i obejmie niemal ćwierć miliona osób.

Najważniejsze zmiany dla pracodawców i pracowników:

 • Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, pozwoli to pracodawcom na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników.
  • Możliwość zróżnicowania godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach pracowniczych, przy czym ponowna praca w tej samej dobie nie będzie traktowana jak praca nadliczbowa.
  • Obniżanie pracownikom wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie wynagrodzenia *- bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę. Obniżenie czasu pracy następować będzie na podstawie układu zbiorowego pracy, a gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników.
  • Możliwość ustanowienia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla rodziców, których dzieci nie przekroczyły wieku 14 lat. Ma to pozwolić na godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi.
  • Organizowanie szkoleń dla pracowników w czasie przestoju lub skróconego czasu pracy *przez pracodawcę, który utworzył fundusz szkoleniowy.

| Źródła finansowania i skutki dla rynku pracy |
| --- |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zasilony środkami z Funduszu Pracy wyłoży 960 mln zł, co pozwoli na udzielenie pomocy 200 tys. pracownikom. Fundusz Pracy dołoży 500 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, co pozwoli na udzielenie pomocy około 49,5 tys. osób. |

bEryLiWm

Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bez udzielonego wsparcia liczba bezrobotnych zwiększyłaby się z odnotowanego w końcu kwietnia poziomu 1 mln 720 tys. do ok. 1 mln 969 tys. osób - co oznacza, że stopa bezrobocia z 11proc. zwiększyłaby się nawet do 12,6 proc. *249,5 tys. *Liczba pracowników, którzy mogą być objęci programem dopłat do pensji

Rząd podkreśla, że pomoc i tak jest tańsza od kosztów ewentualnego wzrostu bezrobocia.

Przy założeniu, że około 166 tys. osób nabyłoby prawo do zasiłku wypłacanego przez okres 6 miesięcy, a kolejne 83 tys. osób do świadczenia wypłacanego przez okres 12 miesięcy, koszt wypłaty zasiłków dla grupy 249,5 tys. osób wyniósłby ok. 1,1 mld zł.

Państwo pomoże w spłacie kredytów, tym którzy stracili pracę

Projekt wsparcia osób, które straciły pracę i muszą spłacać kredyty mieszkaniowe także przygotował resort pracy.

bEryLiWn

Rząd zdecydował, że wsparcie będą mogły otrzymać osoby, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r. - _ Chodzi również o pracę lub świadczenie na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło _ - informuje ministerstwo.

Miesięczna dopłata może sięgnąć 1200 zł. Na pomoc będą mogli liczyć też małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową, jeżeli pracę utracił współmałżonek niebędący kredytobiorcą.

*1,2 tys. zł *maksymalna, miesięczna dopłata

bEryLiWo

Pieniądze wypłaci Fundusz Pracy. Fundusz dostanie na ten cel wsparcie pochodzące z wpływów z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa.

Raty kredytów będzie spłacał Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze z tego banku trafią na rachunek banku, w którym kredyt został zaciągnięty. Koszt pomocy szacuje się od 300 do 400 mln zł.

Gdzie będzie można zwracać się o pomoc?

Decyzję o przyznaniu wsparcia ma przyznawać starosta, a wniosek należy składać do urzędu pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana.

- _ Starosta określi również wysokość wsparcia, jako równowartość maksymalnie 12-miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu na podstawie harmonogramu ich płatności - informuje rząd. _

Pomoc nie będzie bezzwrotna. Jej zwrot będzie rozpoczynał się po upływie 2 lat od zaprzestania płatności rat pomocy. - _ Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłożony równomiernie w ciągu 8 lat po upływie karencji _ - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Od tej reguły będą jednak wyjątki. Starosta będzie mógł bowiem odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w przypadkach utrzymującej się trudnej sytuacji materialnej.

|

| *Rekordowa Rodzina na swoim. Starczy na dopłaty? * W kwietniu rząd przyznał dopłaty do blisko 2300 kredytów o wartości blisko 400 mln zł. Oznacza to dwukrotny wzrost w ciągu minionych dwóch miesięcy. Przy tym tempie dofinansowania, zagwarantowanych pieniędzy zabraknie już w lipcu. Czytaj w Money.pl |

Gwarancje dla firm i samorządów wesprą kredyty

Trzecim i najbardziej kosztownym elementem pakietu jest projekt _ Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego _. Został on przedłożony przez ministra finansów i przyjęty przez rząd.*20 mld zł *suma poręczeń kredytowych

Efektem wprowadzenia nowych rozwiązań ma być rozwój akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł. Pieniądze mają trafić do firm i samorządów.

| Kto skorzysta na programie gwarancji i poręczeń kredytowych |
| --- |
| Z oferty tego programu będą mogły skorzystać podmioty gospodarcze, samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne. Beneficjentami będą ponadto: lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe, które uzyskają wsparcie kapitałowe BGK, banki i instytucje finansowe oraz podmioty realizujące Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, które zabezpieczają swoje ryzyko transakcyjne. |

Poręczenia w pakiecie dzięki nowej ustawie

Program udzielania gwarancji i poręczeń to efekt realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. Rząd przygotował nowelizację m.in.: _ Ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego _, która została uchwalona przez Sejm 2 kwietnia 2009 r.

| Nadzór nad realizacją programu ma sprawować minister finansów |
| --- |
| Rząd zamierza wprowadzić monitoring działalności poręczeniowo-gwarancyjnej. Wprowadzony zostanie obowiązek przygotowywania corocznego raportu dla administracji rządowej. Aby zapewnić stabilne warunki realizacji, szczególnie dotyczy to utrzymania płynności finansowej BGK, jego fundusze statutowe będą zasilane środkami przekazywanymi przez ministra finansów lub nieodpłatnymi akcjami lub udziałami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. |

Zgodnie z nowelizacją, zlikwidowano dwa fundusze poręczeniowe - Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Zostały one zastąpione poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

|

| *Złe kredyty Polaków sięgnęły 15 mld zł * Długi Polaków wzrosły przez miesiąc o ponad 2 mld zł. Z kolei na lokatach bankowych przybyło 4,5 mld zł. Gorzej że wyraźnie rośnie również wartość zagrożonych zobowiązań. Czytaj w Money.pl |

Jednocześnie rozszerzono listę zobowiązań, które takimi poręczeniami mogą zostać objęte - poza dotychczasową spłatą kredytów i pożyczek oraz zobowiązaniami wynikającymi z tytułu obligacji - wprowadzono np. zobowiązania dotyczące należytego wykonania umowy oraz wniesienia wadium.

]( http://www.money.pl/kryzys/ )

BGK będzie udzielać gwarancji i poręczeń od 100 tys. zł. W ofercie znajdą się specjalne linie poręczeniowe do zabezpieczenia ryzyka komercyjnego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Realizacja oprze się na:
 • Portfelowej linii poręczeniowej I - chodzi o poręczenia nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych, z wyłączeniem kredytów na inwestycje kapitałowe.
  • Portfelowej linii poręczeniowej II - udzielanie poręczeń obejmujących kredyty udzielone przez banki w poprzednich latach, co poprawi sytuację banków i wpłynie na obniżenie poziomu ryzyka kredytowego umożliwiając im udzielanie nowych kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Motywacją dla banków będzie system naliczania opłaty prowizyjnej, pobieranej corocznie przez BGK, której wysokość uzależniona będzie od wygenerowanej akcji kredytowej. Banki, które zanotują przyrost udzielonych kredytów będą ponosić niższe koszty prowizji.
  • Indywidualnych poręczeniach/gwarancjach BGK - obejmą one m.in. spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych, zobowiązania z tytułu emisji obligacji, gwarancje należytego wykonania umowy, wadium.
  • Poręczeniach dla firm faktoringowych - faktorantem będą mogły być wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) .
  • Linii poręczeniowej dla firm leasingowych - obejmie ona poręczenia zabezpieczające ryzyko nabycia przez MSP środków trwałych przeznaczonych na rozwój produkcji lub usług. Zabezpieczenie BGK będzie wypłacane dopiero po rozliczeniu windykacji z przedmiotem leasingu.
  • Reporęczeniach - BGK będzie udzielać poręczeń na rzecz funduszy poręczeniowych, których celem ma być spłata zobowiązań wynikająca ze zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Inwestycjach kapitałowych w fundusze poręczeniowe - BGK będzie mógł obejmować lub nabywać akcje/udziały regionalnych i lokalnych funduszy oraz uczestniczyć w ich współtworzeniu.
  • Poręczeniach kredytów studenckich.
bEryLiWG
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)