Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Katarzyna Bartman
|
aktualizacja

Tarcza antykryzysowa. Kto może liczyć na pomoc? Oto wszystko, co musisz wiedzieć

572
Podziel się:

Prowadzisz jednoosobową działalność, a może jesteś szefem dużej firmy? Sprawdź, jaka pomoc przysługuje ci w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Pamiętaj, że pomoc nie jest udzielana automatycznie, a dopiero na twój wniosek.

Posłowie przyjęli w sobotę nad ranem tarczę antykryzysową.
Posłowie przyjęli w sobotę nad ranem tarczę antykryzysową. (East News, JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Samozatrudniony i osoba na umowie zlecenie:

 • Postojowe (z opcją przedłużenia go na kolejny miesiąc) w kwocie jednorazowej 80 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 2 080 zł. Nie jest ono oskładkowane ani opodatkowane.

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej – jeśli suma jego wynagrodzeń uzyskana w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była mniejsza niż 1300 zł brutto ( 50 proc. najniższego wynagrodzenia), dostanie on łączną kwotę z tychże wynagrodzeń z miesiąca poprzedniego, a nie całe postojowe.

Przykład: jeśli ktoś złoży wniosek o postojowe w kwietniu 2020r. a zarobił na umowie zlecenie w marcu 2020r. 500 zł brutto, to taką kwotę dostanie, a nie 2080 zł.

 • Zwolnienie z ZUS na trzy miesiące (chodzi o składki za marzec, kwiecień i maj 2020 r., składki za marzec opłacamy dopiero w kwietniu itd.)
 • Dodatkowy, 14.dniowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8. O ile wcześniej terminowo opłacałeś składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ZUS.

Warunki, jakie należy spełniać, by móc ubiegać się o postojowe i umorzenie składek ZUS:

Samozatrudniony:

 • nie zawiesiłeś działalności gospodarczej, a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu (czyli jeżeli składamy wniosek w kwietniu, porównywane będą miesiące marzec i luty) i nie był wyższy niż 15 681 zł;
 • zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r. oraz przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe (czyli jeżeli składamy wniosek w kwietniu, chodzi o przychody z marca) nie był wyższy niż 15 861 zł ( 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r).

Na umowie zlecenie:

 • Wynagrodzenie z marca wynosi co najmniej 1 300 zł brutto, a umowa została zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r. Jeśli jest niższe, dostaniesz tyle, ile zarobiłeś.

WAŻNE!
Świadczenie postojowe możesz łączyć ze zwolnieniem z opłat do ZUS. Możesz również oba te świadczenia pobierać wraz z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Pomoc jest udzielana wyłącznie na twój wniosek. Zwolnienie z ZUS powoduje, że państwo uzupełnia składki. Zachowujesz ciągłość ubezpieczenia i prawo do świadczeń, które miałeś do tej pory.

Mikroprzedsiębiorca:

- czyli firma, która zatrudnia do 9 osób i w ciągu dwóch ostatnich lat obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 mln euro.

 • Zwolnienie ze składek ZUS za pracowników i przedsiębiorcę. Chodzi o wszystkie składki społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020r. Jeśli jesteś przedsiębiorcą- pracodawcą i osobą samozatrudnioną oraz spełniasz kryterium przychodowe ( miałeś w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód nie wyższy niż 15681 zł netto), również możesz wystąpić o zwolnienie z opłaty składek do ZUS za siebie.
 • Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł z Urzędu Pracy. Można ją uzyskać maksymalnie na 12 miesięcy na bieżącą spłatę zobowiązań lub inne cele. Jeśli zobowiążesz się, że utrzymasz przez 6 miesięcy wszystkich których zatrudniałeś na dzień 29 luty 2020r. zostanie ona umorzona wraz z należnymi odsetkami, a jeśli nie, to spłacisz ją po roku na korzystnym oprocentowaniu 0,05 stopy redyskonta weksli w NBP.

Warunek, jaki należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na pracowników, siebie i uzyskać pożyczkę w Urzędzie Pracy:

Zgłosiłeś się do ZUS jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r.

Wszyscy przedsiębiorcy (w tym firmy mikro):
Z poniższych rozwiązań może skorzystać każdy przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków.

Praca i ubezpieczenia

 • Dopłaty do wynagrodzeń pracowników – przestój ( całkowite zamknięcie firmy z powodu nakazanej kwarantanny). Uzyskasz maksymalne dofinansowanie w kwocie 1533,09 zł na pracownika, (tj. 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS po stronie pracodawcy od tej kwoty).
 • Dopłata do wynagrodzeń – obniżony wymiar czasu pracy ( obniżone obroty). Łączna maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na pracownika to 2452 zł, (tj. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki ZUS pracodawcy).
 • Elastyczne formy czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i możliwość wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy (do 12 godzin na dobę ), nadgodziny ( nie mogą jednak one kolidować z nowymi przerwami dobowymi na odpoczynek. Nowa dobowa norma odpoczynku będzie skrócona z dotychczasowych 11 do 8 godzin i z 35 do 32 godzin tygodniowo.
 • Istotne pogorszenie warunków zatrudnienia. Możliwość obniżenia wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy, zawieszenie nagród, prowizji, 13-pensji oraz innych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia ( nie możesz skracać pracownikom należnego im urlopu wypoczynkowego czy odbierać praw, które wynikają z Kodeksu Pracy ). Jeśli wprowadzisz te rozwiązania ponad ustawowy limit, nie korzystasz z pomocy państwa.

Przykład: Jeśli obniżysz pracownikom wymiar czasu pracy do ustawowej połówki etatu, ale ich wynagrodzenie spadnie poniżej 2600 zł brutto ( minimalne krajowe), to nie dostaniesz przestojowego.

Warunki, jakie musisz spełnić, by móc skorzystać z dopłaty do wynagrodzeń ( przestojowe lub obniżony wymiar czasu pracy):

 • spadek obrotów spowodowany następstwem Covid-19 nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego lub
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Ubiegasz się o:

 • przestojowe: można obniżyć wymiar czasu o połowę, ale nie mniej niż do połówki etatu. Wynagrodzenie po obniżce nie może być jednak niższe niż pensja minimalna w 2020 roku, czyli 2600 zł brutto.
 • świadczenie przy zwolnionych obrotach: obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 proc., ale nie mniej niż do pół etatu.

Warunki, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z elastycznych form czasu pracy:

 • przedsiębiorstwa z tzw. sektora krytycznego: (szczególnie istotne firmy dla funkcjonowania państwa jak energetyczno-paliwowe, telekomunikacyjne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, gazownie oraz stacje paliw płynnych, czy służby ratownicze). Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy nie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi.
 • pozostałe firmy: wprowadzenie zmiany systemu i rozkładu czasu pracy musi być uzgodnione i zatwierdzone przez związki zawodowe lub organizacje reprezentujące pracowników.
 • brak zaległości podatkowych oraz w ZUS ( z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy) do końca III kwartału 2019 r.

WAŻNE!
Będziesz obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku zwrócisz dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu w którym zwolniłeś pracownika/ów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.

Możesz skorzystać równocześnie z postojowego oraz dopłat do wynagrodzeń w obniżonych obrotach ( możesz zastosować system mieszany).

Przykład: Jesteś dużym pracodawcą. Część działów nie pracuje wcale, więc obniżyłeś tym osobom etat do połówki (przy zachowaniu wynagrodzenia 2600 zł brutto), a cześć firmy pracuje, ale na zwolnionych obrotach i tej części zmniejszyłeś czas pracy o 20 proc. W takiej sytuacji pracownikom z działów, które stanęły należy się postojowe, a pozostałym świadczenie z obniżonego obrotu.

Podatki

• zaliczki na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Masz czas na uregulowanie tych należności do Urzędu Skarbowego do 1 czerwca 2020 r.

• wszystkie podatki i zaległości podatkowe. bez tzw. opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności ( czyli bez odsetek). Dotyczy to również opłat do ZUS przy np. odroczeniu płatności lub spłacie ratalnej.

• straty podatkowe w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. będziesz mógł odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r., przy czym nie może to być więcej niż 5 mln zł. Trzeba jednak złożyć korektę zeznania za 2019r. Będą tak mogły zrobić te osoby/spółki, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.

• podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. – termin zapłaty wydłużony do 20 lipca 2020 r. Warunek: 50 proc. spadek przychów w porównaniu do miesiąca roku poprzedniego.

• uproszczone zaliczki – możliwość rezygnacji i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli wyłącznie „mali podatnicy”.

• podatek PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla określonych kategorii podmiotów.

• VAT. Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.

Kredyty, pożyczki

• kredyty obrotowe: zmiana dotychczasowych (tylko dla sektora MŚP). Bank może zmienić istniejący już kredyt obrotowy, jeżeli został on udzielony przed 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej kredytobiorcy. Pomoc jest udzielana na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. Nie może ona jednak powodować pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

• nowe pożyczki (duże firmy). Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może udzielać, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80 proc. pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Maksymalna wartość zaciągniętego kredytu to 800 tys. euro. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy, który zawiera umowę z bankiem komercyjnym działającym na rynku.

Rząd przygotował również pakiet specyficznych rozwiązań pomocowych skierowanych do poszczególnych branż w gospodarce, które najbardziej ucierpiały w wyniku szerzenia się COVID-19, jak np. branża turystyczna czy organizatorzy imprez masowych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(572)
wiki
4 lata temu
przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą cały czas narzekają. to wy macie tarze a zwykły pracownik zostaje zwolniony z pracy i nie ma nic.
Krzysztof.J
4 lata temu
Wystawiłem negatywną opinię do ustawy z powodu osobistego to znaczy ustawa pomyślała o Wielu lecz np. nie o mnie. Pracowałem w firmie zatrudniającej 1300 osób w tym przez pośrednika 240 i w momencie zaistniałej sytuacji wszyscy zatrudnieni przez pośrednika zostali zwolnieni. Okazuje się że nam nic się nie należy żadna pomoc bo byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę więc nie śmieciową, Kuroniówka się mi np. nie należy ponieważ mam przepracowane osiem miesięcy, mało tego zarejestrować się nie mogę bo U.P. Oświęcim pracuje zdalnie i muszę mieć podpis elektroniczny profil zaufania , którego obecnie wyrobić nie można ponieważ wszystkie urzędy pracują zdalnie a bank w którym mam konto czegoś takiego nie ma w swojej usłudze. Rozumiem że to wszystko jest robione na szybko ale jeśli ktoś to przeczyta może się pochyli nad takimi jak ja
Mika
4 lata temu
To jest pomoc??? Fałsz i obłuda ,pomoc dla prowadzących jednoosobowe działalności?Przychód do 15 tys,paranoja jakaś. Z przychodu trzeba opłacić zakup towarów, podatek,najem lokalu ,prąd,ZUS. Dochód wyjdzie mniej niż najniższa krajowa ,albo nawet na minusie .To ma być tarcza antykryzysowa?Zapytam dla kogo?Dla wybranych?
ana
4 lata temu
Postojowe z możliwością przedłużenia o następny miesiąc? Chyba nic nie ma o tym w ustawie?
robert
4 lata temu
Czy ktoś jest w stanie i pomóc?Niby proste pytanie.Jako samozatrudniony zatrudniajacy na zlecenie wg jednych nie otrzymam abolicji składkowej wg innych mam wypełnić II pkt 1 wniosku i otrzymam abolicje nie tylko od swoich składek ale i zatrudnionego (,,oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki jednocześnie za innych ubezpieczonych”).
...
Następna strona