Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kwota wolna od podatku rzędu 8 tys. złotych. PO pokazuje nowy projekt

Kwota wolna od podatku rzędu 8 tys. złotych. PO pokazuje nowy projekt

Poseł Jan Grabiec Fot. Adrian Grycuk/wikimedia (CC BY-SA 3.0 PL)
Poseł Jan Grabiec

PO chce podniesienia kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. do 8 tys. złotych, która miałaby być co roku waloryzowana. Klub Platformy złożył w piątek w Sejmie projekt w tej sprawie. PO proponuje ponadto rekompensatę strat dla samorządów wynikających z podniesienia kwoty.

Celem projektu PO jest wypełnienie październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. Według TK przepisy są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują mechanizmu korygowania kwoty wolnej gwarantującej co najmniej minimum egzystencji.

- W związku z tym, że obecnie nie toczą się prace nad żadnym projektem regulującym tę kwestię, Platforma Obywatelska przygotowała własny projekt, który realizuje zalecenia Trybunału Konstytucyjnego - powiedział na piątkowej konferencji prasowej poseł PO Jan Grabiec (na zdjęciu).

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych ok. 3 tys. do 8 tys. złotych.

Grabiec przypomniał, że podobne rozwiązania przewiduje projekt złożony pod koniec listopada przez prezydenta Andrzeja Dudę (również chodzi o podniesienie kwoty wolnej do 8 tys.). - Jednakże ten projekt nie zawiera bardzo ważnego warunku wpisanego w uzasadnieniu wyroku TK, a mianowicie - nie zawiera mechanizmu dotyczącego waloryzacji kwoty wolnej od podatku. W istocie projekt prezydencki jest również projektem niekonstytucyjnym, bo nie realizującym tego warunku. Nasz projekt zawiera mechanizm waloryzujący, oparty o wskaźnik inflacji - zaznaczył poseł PO.

Propozycja Platformy zakłada również rekompensatę dla samorządów ubytku w dochodach będącego konsekwencją zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Chodzi o podniesienie udziału w podatku PIT proporcjonalnie dla każdego z typów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą ze straty będącej efektem większej kwoty wolnej.

- Podniesienie kwoty wolnej skutkuje utratą ponad 8 mld złotych corocznie w budżetach samorządów. To ogromna kwota, bo to ponad 20 proc. dochodów z tytułu PIT, dla większości samorządów to ogromne problemy, dla setek z nich - automatyczne bankructwo - argumentował Grabiec.

W uzasadnieniu październikowego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny wskazał, że "obowiązkiem państwa jest pozostawienie dochodu podatnikowi bez obciążania go podatkiem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka; dopiero dochód przekraczający tę kwotę powinien podlegać opodatkowaniu".

Według TK uzasadnione jest oczekiwanie, że państwo zagwarantuje obywatelowi minimalny zasób środków umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i uczestniczenie w życiu publicznym. "Tak pojmowane minimum egzystencji ma rangę wartości konstytucyjnej. Nie powinno być opodatkowane to, co jest niezbędne do stworzenia warunków do godnej egzystencji" - uzasadniano.

Według Trybunału brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej w odniesieniu do minimum egzystencji, utrzymywanie jej na niezmienionym poziomie niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa oznacza, że prawo podatkowe jest wadliwe, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku odbyło się na początku grudnia. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych.

Zobacz też: 75 proc. podatku PIT? Ekspertka: Polacy sobie poradzą

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
Krzysztof696
94.154.102.* 2016-02-24 16:50
Uposażenie poselskie i dieta parlamentarna

Podstawa prawna: ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (uposażenie – art. 25, dieta – art. 42)

Uposażenie zgodnie z ww. ustawą jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Częstotliwość wypłacania: raz na miesiąc.

Wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto.

Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2473,08 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2.280,00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenia: uposażenie nie przysługuje posłom, którzy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego, posłom prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz posłom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty (za wyjątkiem posłów, którzy pobierają emeryturę na podstawie:
- ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i osiągnęli wiek emerytalny,

- ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin albo ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin i ich emerytura stanowi 75 proc. podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy osiągają dochody z innej aktywności pozaparlamentarnej oprócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewn
T.J.
83.11.130.* 2016-01-18 14:10
Bardzo dobrze i co na tą współpracę w sejmie PIS, przecież to zgodne z obietnicami przedwyborczymi PIS-u.
PIS powinien się cieszyć że ma pomocnika w realizowaniu swych postulatów. Ciekawa sytuacja i sprawdzian dla PIS-u !!!!
Akurat ten postulat jest najważniejszy dla przeciętnego Kowalskiego, emeryta, rencisty - którzy płacą podatek od głodowych rent i emerytur. !!!
ZK590
37.128.101.* 2016-01-17 14:14
czy ten gładki jegomość z powyższego obrazka też ma taką kwotę wolną od podatku jak polski robotnik pracujący na polskiej budowie ?
Zobacz więcej komentarzy (89)