Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Oliwia Skindzier
|
aktualizacja

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 - limity i stawki

0
Podziel się:

Od 2022 roku osoby rozliczające się na ryczałcie muszą liczyć się z dużymi zmianami. Nie dotyczy to tylko wprowadzenia nowych stawek ryczałtu czy sposobu wyliczenia zryczałtowanego podatku, ale także tego, jak opodatkowany będzie najem prywatny. Zobaczmy, jakie stawki i limity ryczałtu obowiązują przedsiębiorców w 2022 i jakie zmiany wprowadził Polski Ład.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 - limity i stawki
Ile wynoszą stawki ryczałtu w 2022? Wyjaśniamy (East News, ARKADIUSZ ZIOLEK)

Nowe stawki ryczałtu od 2022

Polski Ład zmienił od 2022 roku m.in. katalog i definicję tzw. wolnych zawodów. Rządzący zdecydowali się na wykreślenie z tego grona m.in. medyków, architektów, inżynierów budownictwa czy nauczycieli udzielających lekcji na godziny. Wolny zawód został określony jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście (bez pomocy osób trzecich). Ta zmiana spowodowała także wprowadzenie dwóch nowych stawek ryczałtu w wysokości 14 proc. i 12 proc. i poszerzenie grupy podatników, którzy mogą skorzystać z niższych stawek. Przychody z działalności, które zostały zaklasyfikowane do tych stawek, nie obowiązuje już rozróżnienie na usługi świadczone osobiście (dotychczas 17 proc.) i z udziałem osób trzecich (15 proc.), gdyż nie ma takiego warunku przy usługach objętych nowymi wysokościami.

Stawki ryczałtu 2022

Stawki ryczałtu, które obowiązują zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2022 roku, zostały ujęte poniżej:

17 proc. - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych;

15 proc. - przychody ze świadczenia usług: 

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),

d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) licencyjnych związanych z:

- nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

- nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

- nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

- nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

- nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

- nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

g) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

i) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

j) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),

k) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

l) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

ł) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),

m) fotograficznych (PKWiU 74.2),

n) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

o) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),

p) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),

q) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,

r) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

s) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

t) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),

u) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

14 proc. - przychody ze świadczenia usług:

 1. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 2. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 3. w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

 12,5 proc. - przychody:

 • od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu:

a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajmu i dzierżawy:

- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

12 proc. - przychody ze świadczenia usług:

 1. związanych z wydawaniem:
 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-li ne,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

10 proc. - przychody:

a) ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)

b) z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

- środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,

- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

- składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku,

bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat;

8,5 proc. - przychody:

a) z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b) ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c) ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d) ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f) z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g) z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

 • do kwoty 100.000 zł z tytułu:

a) o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

b) o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),

f) wynajmu i dzierżawy:

- samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

- pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

- środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

- środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

- pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

- kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

- motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

- własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

5,5 proc. - przychody: 

- z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

- uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

- z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3 proc. - przychody:

- z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.

- z działalności usługowej w zakresie handlu

- ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)

- z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym,

- z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

- z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

2 proc. - przychody:

 1. ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najem prywatny 

Dotychczas podatnicy mogli wybrać, czy chcą rozliczyć najem na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czy wolą opodatkować uzyskane przychody ryczałtem. Od początku stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o ryczałcie, a przychody z tytułu:

 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, które nie będą uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zostaną opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

W 2022 dla przychodów z najmu prywatnego obowiązywać będą dwie stawki ryczałtu:

 • 8,5 proc. dla przychodów do limitu 100 000 zł,
 • 12,5 proc. dla przychodów, które stanowią nadwyżkę nad limit 100 000 zł. 

Do limitu nie wlicza się przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz także: Ekspert dosadnie o Polskim Ładzie. "Jedna z największych porażek PiS po roku 2015"

Limity ryczałtu 2022

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać osoby, których przychody nie przekraczają określonej kwoty przychodów za poprzedni rok. Obowiązujące limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są wyrażane w euro i przeliczane na złoty zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy przez NBP. 

W 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacić Ci podatnicy, którzy w 2021 roku uzyskali przychody:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
 • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki (cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych), jeśli suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Średni kurs euro ogłoszony w 2021 roku przez NBP wyniósł 4,5941 zł, dlatego limit przychodu, który decyduje o możliwość skorzystania z ryczałtu w 2022 roku, wynosi 9 188 200 zł (2 000 000 euro x 4,5941 zł). 

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2022 roku przysługuje podatnikom, których przychody w 2021 roku nie przekroczyły równowartości kwoty 200 000 euro, co odpowiada kwocie 918 820 zł. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić również Ci podatnicy, którzy w 2022 roku rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zdecydują się na tę formę opodatkowania. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
podatki
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)