Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCo to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych ?

Co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych ?


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, domów (por. dalsze pytania), ubezpieczenie autocasco AC (por. pytania poświęcone ubezpieczeniom autocasco AC) czy też obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź w umowie bądź w ustawie, które to precyzują treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy przykładowo : mieszkania, domy, domki letniskowe, domy w budowie, magazyny, hale, inne budynki i budowle i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe (wyposażenie znajdujące się w domu, mieszkaniu) dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, statki, łodzie, skutery, rowery a także zwierzęta domowe i hodowlane. Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku (szkoda na mieniu lub majątkowa) lub spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie lub osobowa). Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej. Oprócz powszechnych i masowych obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia niektórych szczególnie w ocenie regulatora narażonych na ryzyko wystąpienia szkody grup zawodowych (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych, detektywów, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych etc.) na polskim rynku również występują dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno w życiu prywatnym, jak i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonywaniem określonej profesji (zawodu). Przykładem takich ubezpieczeń są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, weterynarzy, nauczycieli, opiekunów, firm budowlanych, monterskich, transportowych, przewozowych, spedycyjnych, dystrybucji paliw i innych zarówno większych jaki mniejszych przedsiębiorców i rzemieślników etc. (por. pytania i odpowiedzi poświęcone ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej oraz szkodzie osobowej i majątkowej).

Odpowiedź na pytanie przygotował  r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics