wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Orzekanie o niezdolności do pracy

Orzekanie o niezdolności do pracy

Fot. Creatista/Dreamstime
Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie o nie­zdolności do pracy. W każdym przypadku, w sposób indywidualny, oceny tej niezdolności przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Kogo uznaje się za niezdolnego do pracy - wyjaśnia Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska,dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego.

Wiele osób uważa, że dostaną rentę z tytułu niezdolności do pracy ponieważ ciężko chorują. Odmową przyznania świadczenia są rozczarowani. Dlaczego poważne schorzenie nie oznacza auto­matycznie przyznania renty?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • - jest niezdolna do pracy,
  • - ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
  • - a niezdolność do pracy powstała w okresach składko­wych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Poważne schorzenie nie powoduje zatem automatycznego przyznania tego świadczenia. Konieczne jest bowiem ustalenie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu niezdolności do pracy oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w obowiązujących przepisach.

ZOBACZ TAKŻE:

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS
Nie istnieje również katalog schorzeń, które ,,gwarantują" przyznanie renty.

W każdym przypadku oceny niezdolności do pracy i przewidywanego okre­su jej trwania oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy - w sposób indywidualny - dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu na podstawie analizy dokumentacji medycznej i zawodowej i bezpośredniego badania.

Kogo zatem uznaje się za niezdolnego do pracy?

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Przy ocenie tej niezdolności lekarz orzecznik oraz komisja lekarska Za­kładu uwzględniają nie tylko stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabili­tacji, ale również możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego - biorąc pod uwagę ro­dzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne ubezpieczonego.

Nie istnieje katalog schorzeń, które ,,gwarantują" przyznanie renty.Zatem, jeżeli nawet z punktu widzenia wiedzy medycznej następstwa choroby powodują duże upośledzenie sprawności organizmu, to lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu zobo­wiązani są rozważyć, czy ubezpieczony z określonym wykształceniem, kwali­fikacjami, zawodem - jest zdolny do kontynuowania pracy w tym zawodzie lub innej pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Jeżeli stan zdrowia unie­możliwia dalszą pracę w wyuczonym zawodzie - konieczne jest rozważenie celowości przekwalifikowania zawodowego.

Czy tożsame są pojęcia niepełnosprawności i niezdolności do pracy?

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnia­nia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodu­jącą niezdolność do pracy. Natomiast - niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdol­ność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności nie stano­wią podstawy do ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenia te wydają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dla realizacji celów, które są określone w ustawie o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także dla przyzna­wania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Czy osoba niezadowolona z orzeczenia ma możliwość odwo­łania się?

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje pra­wo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu sprawa jest rozpatrywana przez komisję lekarską Zakładu, która po przeprowadzeniu bezpośredniego badania i ana­lizie dokumentacji medycznej i zawodowej dokonuje - w formie orzeczenia - oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, przewidywanego okresu trwania tej niezdolności oraz ustala inne okoliczności niezbędne do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy.

Od decyzji Zakładu dotyczącej ustalenia uprawnień do świadczeń, wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu, ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu, w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie kwalifikacje musi posiadać lekarz orzecznik ZUS. Czy inne wymagania stawia się lekarzom z komisji lekarskich?

Lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej Zakładu może być lekarz, który jest specjalistą, w szczególności w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, medycyny społecznej oraz odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez Prezesa Zakładu.

Wszyscy zatrudnieni w Zakładzie lekarze orzecznicy i lekarze - człon­kowie komisji lekarskich Zakładu - legitymują się tytułem specjalisty czyli posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe.

ZUS
Czytaj także
Polecane galerie
mysz polna
213.25.120.* 2015-05-02 08:46
Jacy specjaliści ZUS !!! Na dodatkowej komisji gdzie było trzech lekarzy powinien być neurochirurg ,a przynajmniej ortopeda-moje schorzenia tego wymagały. Na komisji byli lekarze!!!-ginekolog ,kardiolog i chirurg.
Dlaczego ZUS nie podaje jakiej specjalizacji są lekarze do werefikacji odebrania świadczenia rentowego ? To tak jakbym do chorego dziecka wezwał weterynarza,bo to przecież też lekarz. ZUS TO PAŃSTWO W PAŃSTWIE z odgórnym nakazem -zdechnij z głodu ,bo po naszej decyzji uzdrowienia i tak nikt nie przyjmie cię do pracy na stan zdrowia i wypłacanie emerytury mamy z głowy.Przecież ZUS musi z czegoś czerpać na wygórowane pensje,premie i pijackie szkolenia oraz integracje .Czyż nie prawda kochany ZUS-ie ?
iwona kabalak
91.233.158.* 2015-02-02 21:42
dostalam decyzje z zus nie jest pani niezdolna do pracy co to znaczy
Dorota ..70
95.40.139.* 2015-01-21 11:50
Witam,
rozumiem dramat ludzi, których "cudownie uzdrowiono". Mam podobny problem z mężem. Historia jest bardzo długa ale spróbuję ją streścić.
W 2006 roku mąż doznał urazu kręgosłupa pracując w Norwegii - a co za tym idzie podlega pod unijne przepisy o koordynacji świadczeń. Mieszkając w Poznaniu jego wnioskiem o rentę zajął się ZUS w Szczecinie - "wyspecjalizowana jednostka" wyznaczona przez prezesa ZUS. Z Polskich okresów ubezpieczenia przyznano mężowi rentę ( zaznaczam, co bardzo ważne, że na pierwszym etapie postępowania miał zdiagnozowane schorzenie jedynie odcinka lędźwiowego). Po roku prowadzenia postępowania, Norwegia odmówiła mężowi renty - z powodu błędów popełnionych przez ZUSowskich urzędasów. Chcąc "wyprostować" te błędy, zaczęliśmy się domagać sprostowania unijnego formularza E213 - zastępującego dokumentację medyczną w postępowaniach międzynarodowych. Wtedy dowiedzieliśmy się, że od unijnych formularzy E nie przysługują żadne środki odwoławcze - taką informację otrzymaliśmy z Departamentu Rent Zagranicznych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.
W męża sprawie i w jego imieniu napisałam wiele pism i skarg. W konsekwencji mąż został wezwany na komisję i uzdrowiony. I chociaż orzecznicy przyznawali rentę, komisje ją zabierały. I teraz podam dwie ciekawostki:
1. w męża aktach ZUSowskich znajduje się pismo od Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego w Warszawie do Głównego Lekarza Orzecznika w Szczecinie, w którym jednoznacznie wskazuje, że w każdym badaniu bezpośrednim, mąż ma być zdolny do pracy - posiadam kopię tego pisma - oraz, że " wykonanie zaleceń zostanie poddane kontroli" - to jaki urzędas podłoży się szefowej?
2. co stało się z orzecznikami którzy przyznawali rentę a ich orzeczenia zostały podważone przez komisję? Odpowiadam: pierwszy lekarz ze zwykłego orzecznika awansował na członka komisji lekarskiej ZUS ( 3 osobowy skład) - teraz może podważać własne orzeczenia; drugi lekarz orzecznik został zastępcą Głównego Lekarza Orzecznika w Poznaniu, ten natomiast może składać zarzut wadliwości na orzeczenia ( w tym na swoje poprzednie).
Dziś mąż ma zdiagnozowane schorzenia całego kręgosłupa z następstwami : ucisk na nerw kulszowy, ucisk na rdzeń kręgowy piersiowy i szyjny, zaniki mięśniowe, zaburzenia i zniesienia odruchów i czucia, zaburzenia równowagi - i wiele innych objawów neurologicznych.
W ostatnim czasie znów był badany przez magików z ZUS - najpierw orzecznik, później komisja lekarska. Pomimo tego, że badanie odbyło się w miejscu zamieszkanie ( mąż nie mógł udać się na badanie osobiście), pomimo tego, że mąż ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, został uznany za zdolnego do pracy w swoim zawodzie murarz.
... życzę wszystkim powodzenia w walce o własne prawa. Może gdyby naprawdę ktoś ważny lub znaczący zainteresował się takim stanem rzeczy - nie jednostek a całością takich spraw, może wtedy los ludzi, naprawdę chorych i pokrzywdzonych miał szansę się poprawić.
Pozdrawiam Wszystkich

Dorota
Zobacz więcej komentarzy (131)