Na skróty
  • Ważne:
Wszystko o rentach strukturalnych
2005-04-05 00:00

Wszystko o rentach strukturalnych


Coraz więcej rolników zamierza przejść na wcześniejszy odpoczynek. Pozwala im na to prawo unijne. Podpowiadamy co należy zrobić, aby otrzymać rentę?

W Polsce obiwiązuje ustawa o rentach strukturalnych. Do otrzymania renty uprawniony jest rolnik, który spełnia następujące warunki:

1. Wiek: kobieta - 55-60 lat, mężczyzna - 60-65 lat.
2. Jest właścicielem gospodarstwa liczącego co najmniej 3 ha.
3. Przez ostatnie 10 lat działalność rolnicza była jego jedynym lub głównym źródłem dochodu.
4. Przez ostatnie 10 lat podlegał co najmniej przez 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
5. Gospodarstwo zostało przekazane następcy, sprzedane lub przekazane Skarbowi Państwa.
6. Nie prowadzi już działalności rolniczej.

Renty strukturalne otrzymywać można w Polsce do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. maksimum przez 5 lat. Renta strukturalna wynosi obecnie 1,5 razy najniższej emerytury, czyli ok. 900 zł.

Uprawniony rolnik musi złożyć wniosek o przyznanie renty strukturalnej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w I kwartale roku. Wypłata pierwszej renty następuje najwcześniej od 1 stycznia roku następnego.


Renty strukturalne w Unii Europejskiej

Rolnik, który chce skorzystać z wcześniejszej emerytury, w momencie przekazywania gospodarstwa musi spełniać następujące kryteria:
• osiągnąć wiek co najmniej 55 lat, ale nie więcej niż wynosi wiek emerytalny,
• prowadzić działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat do momentu przekazania gospodarstwa,
• całkowicie zaprzestać wszelkiej działalności komercyjnej.

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury może uzyskać nie tylko właściciel gospodarstwa, ale także rolnik dzierżawca oraz robotnik rolny. Robotnik rolny - podobnie jak właściciel - musi osiągnąć wiek co najmniej 55 lat, ale nie więcej niż wynosi wiek emerytalny. Kwota wsparcia dla rolnika przechodzącego na wcześniejszą emeryturę wynosi do 15 000 euro rocznie, ale całkowita kwota wsparcia w okresie udzielania pomocy nie może przekroczyć 150 000 euro. W przypadku robotnika rolnego kwoty te wynoszą odpowiednio do 3 500 euro rocznie i do 35 000 euro w okresie udzielania pomocy.

Okres udzielania pomocy:

• właściciel gospodarstwa - do 15 lat i nie dłużej niż do ukończenia 75 roku życia,
• robotnik rolny - do 10 lat i nie dłużej niż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Renty strukturalne w Polsce po wejściu do UE

Celem programu jest zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw. Środki w całości pochodzą z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Podstawą prawną programu jest Rozporządzenie Rady (WE) 1257/99 w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa (EFOIGR), (Art. 10 – 12) oraz Rozporządzenie Komisji (KE) 445/2002 (Art. 7 – 10).

Program rent strukturalnych nie wiąże się z żadnymi innymi działaniami WPR. Beneficjenci programu rent strukturalnych nie będą mogli korzystać z żadnych innych instrumentów WPR.

Cele szczegółowe:
• poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
• zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej w wieku przedemerytalnym;
• obniżenie średniej wieku osób prowadzących działalność rolniczą (przyspieszenie procesu wymiany pokoleń).

Renty strukturalne mają zachęcać rolników do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w wieku przedemerytalnym i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych w sposób służący poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce oraz zmniejszeniu ich liczby. Działanie to przyczyni się także do poprawy żywotności gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewni wystarczające źródło utrzymania rolnikom zaprzestającym prowadzenia działalności rolniczej. Program rent strukturalnych skierowany jest do rolników będących w wieku przedemerytalnym, posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej 3 ha UR, którzy zdecydują się na przekazanie gospodarstwa:
• na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez:
a) osobę fizyczną (nie będącą małżonkiem rolnika), posiadającą odpowiednie umiejętności zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej, lub
b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli działalność rolnicza należy do zakresu jej działania,
lub/oraz
• do wykorzystania dla celów naukowych lub doświadczalnych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
• do zalesienia Lasom Państwowym,
• w celach innych niż rolnicze, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
• do zagospodarowania, zgodnie z przepisami o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Program rent strukturalnych skierowany jest także do rolników będących w wieku przedemerytalnym, którzy zdecydują się na przekazanie gospodarstwa rolnego młodemu następcy, tj. osobie poniżej 40 lat, która dotychczas nie prowadziła działalności rolniczej na własny rachunek. Do programu rent strukturalnych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy będą mogli przystąpić tylko ci rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni stanowiącej jedno z kryteriów osiągania żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych określonej w pkt. 7.3.6.

Kryteria dostępu

Beneficjentem programu będzie rolnik (właściciel gospodarstwa rolnego lub prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, będącym własnością małżonka rolnika), który:
• ukończył 55 lat,
• prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym od co najmniej 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przez co najmniej 5 lat,
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną,

Beneficjent może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, użytkować na zaspokojenie potrzeb własnych i rodziny działkę (jako właściciel lub posiadacz, która nie stanowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, tj. nie przekracza 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego wraz z siedliskiem.

W celu otrzymania renty strukturalnej rolnik powinien wystąpić z wnioskiem o rentę strukturalną, nie później niż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tj.:
• kobieta przed ukończeniem 60 roku życia;
• mężczyzna przed ukończeniem 65 roku życia.

Gospodarstwo rolne może być przekazane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej jedynie w sposób trwały, tj. w formie przekazania własności aktem notarialnym lub w przypadku AWRSP w drodze decyzji administracyjnej. Przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej w celu powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego i poprawy jego żywotności ekonomicznej może nastąpić zarówno w sposób trwały, jak i w formie pisemnej umowy dzierżawy, zawartej na co najmniej 10 lat zarejestrowanej w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przekazania gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa rolnego jednej z następujących osób:
• zstępnemu lub pasierbowi,
• osobie pozostającej z przekazującym we wspólnym gospodarstwie domowym,
• małżonkowi osoby wymienionej w lit. a) lub b),

Gospodarstwo musi być przekazane w sposób trwały.

Gospodarstwo rolne musi być przekazane następcy w całości i wyłącznie w sposób trwały, tj. w formie aktu notarialnego, zgodnie z kryterium poprawy żywotności ekonomicznej. Uprawniony do renty strukturalnej musi zaprzestać prowadzenia towarowej działalności rolniczej.

Osiąganie żywotności ekonomicznej

Uznaje się, że żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego uległa poprawie, jeżeli:
1. w wyniku przekazania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powiększone zostało jedno lub kilka gospodarstw rolnych już istniejących, każde do powierzchni UR przekraczającej obszar UR średniego gospodarstwa w danym województwie, ale nie mniejszej niż 75 % obszaru UR średniego gospodarstwa rolnego w kraju,
2. grunty wchodzące w skład tego gospodarstwa przejęte zostały przez rolnika, nie będącego emerytem lub rencistą, posiadającego umiejętności zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego następcy uznaje się, że żywotność ekonomiczna tego gospodarstwa uległa poprawie, jeżeli:
1. powierzchnia UR tego gospodarstwa przekracza obszar UR średniego gospodarstwa rolnego w danym województwie i jednocześnie nie jest mniejsza niż 75 % obszaru UR średniego gospodarstwa rolnego w kraju,
2. następca posiada odpowiednie umiejętności zawodowe, nie przekroczył wieku 40 lat i nie jest emerytem ani rencistą.
Wskaźniki określające średnią wojewódzką powierzchnię gospodarstwa oraz średnią krajową zostaną ustalone na okres PROW na podstawie danych uzyskanych ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r.

Forma i wysokość pomocy

Wysokość renty strukturalnej będzie ustalana jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 01.03.2003 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 552,63 zł.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 250% najniższej emerytury.

Podstawową wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 150 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i spełnione są jednocześnie następujące warunki:
• gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
• oboje małżonkowie w dniu przekazania gospodarstwa rolnego spełniają jednocześnie warunki określone dla beneficjenta,
• małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu (z tytułu wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności pozarolniczej lub świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym z ubezpieczenia lub zaopatrzenia emerytalnego).

Podstawowa wysokość renty strukturalnej może ulec zwiększeniu z tytułu przekazania gruntów w sposób trwały, tzn. sprzedaż lub darowizna (aktem notarialnym) na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw już istniejących, w wysokości po 2% kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany pełny ha UR, ale nie więcej niż za 20 ha UR.
Dodatkowo, tak ustalona wysokość renty strukturalnej może ulec zwiększeniu, z tytułu przekazania gruntów w sposób trwały, tzn. w formie sprzedaży lub darowizny (aktem notarialnym) na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw już istniejących w wysokości po 2% kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany pełny ha UR osobie fizycznej w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR.
Maksymalna wysokość renty strukturalnej wyniesie 480 % kwoty najniższej emerytury.
Wysokość renty strukturalnej będzie ulegać zmianie w przypadku zmiany wysokości najniższej emerytury na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady szczegółowe

Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana będzie do dalszego opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników. Jeżeli świadczenie w postaci renty strukturalne będzie zawierać zwiększenie na małżonka, osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana będzie także do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy za małżonka.
Z renty strukturalnej potrącana będzie zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne przez instytucję wypłacającą świadczenie na zasadach ogólnych krajowych (jak w przypadku emerytur z ubezpieczenia społecznego).
Renta strukturalna będzie wypłacana, co miesiąc w terminie określonym w decyzji, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy uprawniony w trakcie pobierania renty strukturalnej nabędzie prawo do emerytury ustawowej, renta strukturalna wypłacana będzie w wysokości pomniejszonej o kwotę emerytury.
W razie śmierci uprawnionego do pobierania renty strukturalnej, świadczenie wypłaca się jego małżonkowi, pomniejszone o dodatek na małżonka (nie dłużej jednak niż do dnia, do którego świadczenie pobierałby uprawniony), jeżeli spełnione są następujące warunki:
• przekazane w ramach programu rent strukturalnych gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
• małżonek nie prowadzi działalności rolniczej.

Dla pozostałych członków rodziny beneficjenta w razie jego śmierci przysługują świadczenia przewidziane w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.

Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu w całości, jeżeli uprawniony podejmie pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, bez względu na wysokość osiąganego z tego tytułu dochodu, za wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia prawa do renty z ubezpieczenia społecznego w trakcie pobierania renty strukturalnej, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.
Źródło: www.ukie.gov.pl
Pliki związane z artykułem
Ściągnij i wysłuchaj
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Muzyczuk Krystynanr134 / 79.191.242.* / 2015-05-26 14:02
dlaczego 1 rolnik dostaje przez 10 lat od2,5 tysdo3 tys zl A wdowa Z aktem Notarialnym wczesniej renta chorobowa 3 grupa inw przez13 lat Zabrano?gdzie gospodarstwo przepisano idzieci oddaly w dzierzawe ?Wdowa wiek 50 lat dostala najmniejsza 880zl brutto750zl do reki Jak Zyc?gdzie nic sie nie dolicza z ksiazeczki BS sluzy do celow naliczania renty ubezp miedzynarodowe w€ nic nie naliczone?Rozporzadzenie z1990r renta na stale przekazanie gosp Aktem notarialnym Kto obnizyl renty strukturalne kazden rolnik powinien dostac jednakowa rente renty unijne ?kto zmienil ustawy i przepisy na niekorzysc rolnikow ?Gosc Gosc2 krotny
 
wiwan / 2015-05-27 11:02 / Tysiącznik na forum
Proponuję zadać pytanie jeszcze raz, spokojnie i jasno w nim określić o jaką rentę i w czyim przypadku chodzi- bo z tego co udało mi się zrozumieć chodzi o dwie osoby i dwa rodzaje renty- w tym renty rodzinnej po renciście strukturalnym.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

jolantaposluszna / 2015-04-22 16:44
Pobieram rentę strukturalną (decyzja obowiązuje do roku czerwca 2016). W trakcie jej pobierania wystąpiłam z wnioskiem do ZUS o przyznanie renty rodzinnej. Otrzymałam z ZUS decyzję na podstawie której przyznano mi rentę rodzinna od 1 marca 2015r. i jej kwota brutto jest mniejsza niż kwota renty strukturalnej. W związku z tym moje pytanie jest takie : Czy renta strukturalna zostanie pomniejszona o kwotę renty rodzinnej i zostanie wypłacona mi różnica z ARiMR która powstanie między tymi rentami, czy może renta strukturalna w całości zostanie zawieszona i będzie mi przysługiwać prawo tylko do renty rodzinnej.
[Ten komentarz został zgłoszony do usunięcia przez 1 osobę - jolantaposluszna.]
 
agata8k / 164.127.232.* / 2015-04-29 17:17
Jeżeli zostanie przyznana renta rodzinna to renta strukturalna zostanie wstrzymana.A jeżeli będzie przyznana emerytura to ARIMR wypłaci różnicę.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Zenon667 / 83.28.88.* / 2015-02-18 21:41
Witam
Od 2006 roku jestem na rencie z agencji ale ostatnio w Krus wyłapali mi to że w latach 1992 do konca 2006 roku pracowałem tez we francji (troche sam sie wygadalem) i tam tez odprowadzalem skladki z tytułu pracy. Co bedzie jak krus przesle do agencji taki papier że wygaszaja mi skladki z krus wstecz za tamte lata, czy grozi mi zwrot calej renty strukturalnej bo nie spelnie warunkow na tamten czas??
 
Zenon667 / 79.185.160.* / 2015-02-28 09:51
Nikt nie wie????

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

krzysiekj10 / 212.160.71.* / 2015-02-09 10:40
Witam,
mój ojciec 7 lat temu przekazał mi gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną. w tym czasie ożeniłem się i powstał konflikt rodzinny. Rodzice chcą mi odebrać tę ziemię. Jakie będą konsekwencje tych działań dla mnie jak i dla moich rodziców?
 
wiwan / 2015-02-09 15:27 / Tysiącznik na forum
Jakich działań. Chcenie to jeszcze nie działanie. Odwołanie darowizny wymaga udowodnionej przed sądem rażącej niewdzięczności odbdarowanego w stosunku do darczyńcy mające charakter wręcz kryminalny- bicie, głodzenie, nękanie itp.

Zakładając uzyskanie takiego orzeczenia- ojciec miałby zawieszoną rentę strukturalną- bo stałby się ponownie właścicielem gospodarstwa rolnego- ( par. 15 Rozporządzenia ). Pan z żoną- utraciliby ub. KRUS, chyba że pozostalibyście w gospodarstwie jako domownicy 'przy' ojcu. Pomijam ewentualne kwestie karne z osobnego postępowania związane z np. przemocą fizyczną wobec ojca.

Jak rozumiem tak naprawdę podstawy do odwołania darowizny nie ma. Oczywiście może Pan 'po dobroci' po prostu dokonać darowizny odwrotnej na ojca. Z konsekwencjami jak wyżej.

W obu przypadkach brak konsekwencji ze strony Agencji w stosunku do Pana.

Na koniec zwracam uwagę, że jest bogate orzecznictwo sądów wskazujące, że takie przekazanie gospodarstwa nie jest traktowane jak zwykła darowizna z KC, bo występuje tu poniekąd trzecia strona - państwo poprzez Agencję MiRR, co wpływa też na kwestię odwołania takiej darowizny.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Jan547 / 195.47.201.* / 2015-02-05 11:56
Dzien dobry.
Pobieram rentę strukturalną od 2010 roku w wysokości 1013 zł + dodatek na malżonkę 676 zł. Czy jeżeli otrzymam z KRUSu emeryturę w wysokości 1044 zł brutto to małżonka dalej będzie otrzymywać powyższy dodatkek 676 zł z ARIMR czy moja renta z KRUSu kończy całkowicie rentę strukturalną i moja małżonka powyższego dodatku już nie otrzyma ? Bo z tego co wiem to przejąć mojej renty strukturalnej za mojego życia nie może ?
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję.
 
wiwan / 2015-02-06 11:08 / Tysiącznik na forum
Żona jest jedynie powodem zwiększenia wysokości renty strukturalnej. Ustanie renty strukturalnej jest definitywne. Żona nie zostaje 'połówkową' rencistką strukturalną.
Pan może wnioskować o e. okresową do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, potem przejść na 'normalną' emeryturę rolniczą. Albo tak jak pisze- na rentę rolniczą z tyt. niezdolności do pracy.
Z samego faktu ustania Pana renty strukturalnej żonie nic nie przysługuje. Na zasadach ogólnych- może wnioskować o jakieś świadczenie z KRUS, jeśli spełnia warunki stażowo - wiekowe. Okres r. strukturalnej zwiększył staż ub. rolniczego obojgu- bo przecież za oboje były płacone składki.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Wiola328 / 83.27.193.* / 2015-01-22 15:11
Witam.Mój tato przez 10 lat pobierał rente strukturalną do października 2014.Opłacał przez ten czas składkę na ubezpieczenie rolników w pełnej wysokości czy należy mu się zwrot jakiejś części tej składki?
 
wiwan / 2015-01-22 18:18 / Tysiącznik na forum
Nie. Z jakiego powodu ? Po zakończeniu renty mógł uzyskać emeryturę okresową, potem może uzyskać emeryturę rolniczą właśnie z tego ubezpieczenia. Te 10 lat jest okresem ub. rolniczego, które wykorzysta, a renta strukturalna nie pochodzi z systemu ub. społecznego.

Zresztą podlegał ub. em-rentowemu KRUS z mocy ustawy tj. z art. 16, ust.1, pkt. 3 Ustawy o ub. społ. rolników.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

gość007 / 78.8.126.* / 2015-01-19 21:02
A czy w przypadku gdy rolnik nabył w trakcie pobierania renty strukturalnej prawo do emerytury rolniczej (emerytura rolnicza została ustalona we wrzesniu 2014 r., a renta była przyznana do grudnia 2014 r.) to czy decyzja o ustaleniu emerytury rolniczej jest przesyłana przez krus do arimr czy rolnik sam musi poinformować arimr o tej decyzji. Dodam że emerytura rolnicza jest sporo niższa niż renta strukturalna w tym konkretnym przypadku, arimr nie została poinformowana o decyzji krus i od września do grudnia rolnik otrzymywał rentę strukturalną w pełnej wysokości oraz emeryturę krus. Po upływie terminu na jaki została przyznana renta strukturalna arimr wezwała rolnika do wyjaśnień, jednak rolnik zmarł w grudniu 2014 r. Czy arimr może ścigać teraz spadkobierców o zwrot nienależnie pobranej części renty oraz kto w takim przypadku zawinił, to krus czy rolnik powienien poinformowac arimr o decyzji o ustaleniu emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź
 
wiwan / 2015-01-20 11:43 / Tysiącznik na forum
Wątek zdublowany:

http://www.money.pl/forum/renta-strukturalna-a-zus-t3545961.html?_rfr=1

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

marta_1811 / 83.13.249.* / 2015-01-19 13:22
Witam. Mam pytanie. Mój sąsiad wydzierżawił mi około 12 ha ziemi aby przejść na rentę strukturalną. Oprócz umowy podpisanej w obecności wójta podpisaliśmy między sobą umowę o przekazywaniu połowy dopłat z ARiMR za dzierżawione grunty. Moje pytanie brzmi: czy było to zgodne z przepisami o rentach strukturalnych, czy osoba ktora tą rentę pobiera może otrzymywać część lub połowę kwoty dopłaty
 
wiwan / 2015-01-19 13:50 / Tysiącznik na forum
Tak, było- bo po prostu tak określono wysokość czynszy dzierżawnego - czyli nie na stałą kwotę zł, ani na równowartość np. x ton zboża, tylko jako kwotę = części dopłaty bezpośredniej. Formalnie nie jest to dla rencisty dopłata, ale czynsz właśnie.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

xxx2112 / 37.248.254.* / 2015-01-12 15:06
witam mam pytanie.Moja mama chcąc uzyskać rentę strukturalną przepisała całą gospodarkę wraz z domem na jednego z braci a jest nas dwanaścioro rodzeństwa .Za rok kończy się już renta bo mama kończy 65 lat.Chciałabym się dowiedzieć czy pozostała część rodzeństwa ma jakieś prawo do tej ziemi,dodam ze ja byłam niepełnoletnia gdy mama przepisywała tą ziemię na brata.Jest może możliwość dopisani reszty rodzeństwa do aktu notarialnego aby ziemia była dla całego rodzeństwa a nie tylko dla jednego syna?
 
wiwan / 2015-01-12 20:37 / Tysiącznik na forum
To kwestia pozarentowa. Nie macie prawa.

Może pojawić się kwestia wypłaty wam zachowku uwzględniającego wartość gospodarstwa, w przypadku śmierci matki, jeśli owo przekazanie odbyło się drogą darowizny i nie minie okres dłuższy niż 10 lat od jej dokonania do dnia jej śmierci.

Do istniejącego aktu niczego nie można dopisać. Możecie zawrzeć nową umowę- już pomiędzy rodzeństwem- w której ów wyróżniony brat dokona darowizny na rodzeństwo konkretnego udziału w nieruchomości. Może też się to dokonać poprzez sprzedaż udziałów. W efekcie będziecie współwłaścicielami i z nowym katem notarialnym.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

pani s / 83.31.226.* / 2015-01-02 16:03
Witam, mam pytanie. moja mama z tata maja ziemie, tata zmarl 3 lata temu(w 2004 r mieli rozwod) ziemia byla zakupiona za ich malzenstwa. ze zwiazku maja 5 dzieci. mama dostala emeryture czy rente(gubie sie w tym)bo ziemie wydzierzawili, ta dzierzawa skonczyla sie w grudniu 2014r. z polowy po ojcu dzieci odziedziczyly po 1/5. mama ma swoja polowe. co zrobic zeby nie zostala mamie renta wstrzymana???
 
wiwan / 2015-01-02 16:35 / Tysiącznik na forum
Kiedy matka uzyskała to świadczenie ? Co to za świadczenie- emerytura, renta czy jednak tytułowa renta socjalna ?

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

slawek970 / 164.127.83.* / 2014-12-09 11:31
Witam
proszę o informację, otrzymałem po żonie udział w spadku 1/16, w tym jest ziemia około 14 h do podziału, po przeliczeniu wypada mi udział mniej niż hektar, czy jest to podstawą do wstrzymania renty strukturalnej?
 
wiwan / 2014-12-09 12:20 / Tysiącznik na forum
Tak, jest na podstawie wspomnianego już w tym wątku par. 15 Rozporządzenia o r. strukturalnych.

Jeśli zdąży Pan z 14 dniowym terminem zawiadomienia Agencji o tym nabyciu, renta zostanie wstrzymana dopiero za rok.

PS. Tak jak w przypadku uzyskiwania renty- granicznym limitem ( par.9 ) jest 0,5 ha, i dotyczy również współposiadania.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

eva8103 / 5.173.22.* / 2014-11-16 21:09
witam
otrzymuję rentę strukturalną, teraz otrzymałem udział w spadku po żonie na który składa się ziemia ponad 1 ha który mi się należy, czy renta może zostać wstrzymana?
 
wiwan / 2014-11-17 09:33 / Tysiącznik na forum
Tak. Na podstawie par. 15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne".

Są dwa terminy. Jeśli to nabycie zostało/zostanie zgłoszone w ciągu 14 dni do Agencji RMR- wstrzymanie dopiero po roku od nabycia. Niedotrzymanie ww terminu z winy rencisty- wstrzymanie od miesiąca nabycia.
 
eva8103 / 5.173.43.* / 2014-11-17 18:26
proszę jeszcze o informację czy jeśli zostaną przekazane prawa do tej ziemi dla innej osoby przez pełnomocnictwo do całkowitego zarządzania ziemią to renta nie zostanie wstrzymana?
 
wiwan / 2014-11-17 19:41 / Tysiącznik na forum
Pełnomocnictwo to nie prawo. Tak jak w przypadku uzyskania prawa do renty strukturalnej ma być to przekazanie trwałe, czyli sprzedaż, darowizna. Niestety nie wchodzi w grę dzierżawa, jak w przypadku uwolnienia się od obowiązku KRUS.
Jeśli jeszcze nie doszło do działu spadku- to może warto po prostu zrzec się swego udziału na rzecz innych spadkobierców.
 
1234567890 / 91.245.87.* / 2014-10-22 17:02
Witam mam pytanie moj tata przekazal na brata gospodarstwo wzamian za rente strukturalno czy moze jeszcze podzielic to gospodarstwo miedzy rodzenstwo
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-10-22 19:16 / Tysiącznik na forum
Nie, bo przecież nie jest już tego gospodarstwa właścicielem.

Może przekazać/podzielić ewentualną 'resztkę' jaką sobie zostawił przy przekazywaniu gospodarstwa -bo kiedyś takie niepełne przekazanie było możliwe- dotyczyło zdaje się 0,5 ha (wraz z 'siedliskiem'). Przy rentach przyznawanych od 2007-06-21 już takiej możliwości nie było.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

zibi373 / 5.185.236.* / 2014-10-16 16:20
mam pytanie moj tata miał dostać jeszcze przez 2 miesiace rente strukturalną ale niestety zmarł czy jego zona z która prowadził te gospodarstwo(nie ma zatrunienia dostaje rente chorobowa) może liczyć na wypłate pozostałej renty?
 
wiwan / 2014-10-16 17:04 / Tysiącznik na forum
Niestety NIE, właśnie z powodu posiadania prawa do swojej renty chorobowej- co wynika z par. 10, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wdowa na zasadach ogólnych może wnioskować o r. rodzinną po zmarłym.

Ps. Nie ma chyba finansowo/organizacyjnego sensu, by wdowa składała wniosek o rezygnację ze swojej renty by zastąpić ją na owe 2 miesiące rentą strukturalną*, a następnie 'wrócić' na swoją rentę lub uzyskać rentę rodzinną.

* o ile ma ukończone 55 lat, ale nie ma powszechnego wieku emerytalnego, a przekazane gospodarstwo było wcześniej ich wspólnym źródłem utrzymania.
 
zibi373 / 5.185.236.* / 2014-10-16 17:47
a czy zostanie naliczona renta jesli tata umarł 8 a rente dostaje po 15 to dostanie jeszcze po smierci ten ostatni miesiac
 
wiwan / 2014-10-17 10:25 / Tysiącznik na forum
R. strukturalną od 2004 r. wypłaca ARiMR, a nie KRUS. Wypłaty świadczeń z KRUS są znane i zapisane szczegółowo w ustawie o ub.społ. rolników.

R. strukturalna- na podstawie wspomnianego rozporządzenia, które jest tu enigmatyczne. Jeśli przyjąć, że Agencja stosuje tu analogię- to:
renta za ostatni miesiąc jest świadczeniem należnym w całości, czyli w kwocie jak za miesiąc poprzedni.
I tu powstaje kwestia techniczna:
- jeśli renta wpływa na konto- współwłaściciele albo osoba wskazana w banku w zapisie na wypadek śmierci ma prawo rentę wraz z innymi środkami wypłacić. W innej sytuacji- normalne postępowanie spadkowe.
- jeśli renta 'przychodzi' z listonoszem- rodzina nie ma prawa jej pobrać za zmarłego- informuje listonosz o śmierci, z adnotacją o śmierci wraca ona do Agencji, ale rodzina może osobnym wnioskiem zgłosić żądanie jej wypłaty.

Tak, czy inaczej należy zawiadomić Agencję o śmierci. Jeśli zawiadomienie jest na tyle wczesne, że ostatnia wypłata już nie zostanie zrealizowana- postępowanie jak wyżej- tj. wniosek rodziny o jej wypłatę.

Zdecydowanie natomiast renta za kolejny miesiąc już jest nienależna, i jeśli zostanie wypłacona ( na skutek np. zbyt późnego poinformowania Agencji, czy błędu Agencji mimo zawiadomienia )- będzie ona do zwrotu jako nienależna.
 
anarella / 37.248.102.* / 2014-08-19 11:38
Mam jeszcze jedno pytanie.Po rozpisaniu gospodarstwa rolnego na kilka osob czy bedzie nadal prawo na doplaty?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-08-19 11:55 / Tysiącznik na forum
Nie wiem, bo to kwestia pozaubezpieczeniowa i pozaemerytalna. Podejrzewam, że zależy to od rodzaju dopłaty- obszarowa, produktowa, uzupełniająca itd.

Np. jednolita obszarowa jeśli w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, było powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością, jeżeli:

- w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
 
anarella / 31.1.196.* / 2014-08-18 22:06
Witam!!!Dla mego ojca konczy sie renta strukturalna w tym roku.Ojciec przepisal ziemie na mego brata i automatycznie na jego zone,zeby dostac rente strukturalna,w tym roku uplywa 10 lat i konczy mu sie renta strukturalna.PYTANIE Czy ta ziemie moze byc rozpisana pomiedzy bracmi?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-08-18 22:33 / Tysiącznik na forum
Tak. Nie ma to żadnego wpływu na prawo do r. strukturalnej, czyli Pani brat mógł dokonać zbycia tego gospodarstwa już wcześniej, w czasie trwania renty ojca.
Co prawda z Rozporządzenia o r. strukturalnych wynikało zobowiązanie (par. 7, ust. 1, pkt. 1 d)przejmującego do prowadzenia dz. rolniczej na przejętej ziemi przez min. 5 lat, ale nawet wcześniejsze jej zbycie nie niosło sankcji ani po stronie rencisty, ani przejmującego.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Zene23 / 78.30.94.* / 2014-08-13 09:10
Witam,
Mam pytanie, tata w tym roku kończy okres 10 lat przyjmowania renty strukturalnej (ma 67 lat/ pierwszy nabór wniosków).
W jakim wymiarze zostanie zmniejszona renta?
Ile będzie wynosić?
Czy istnieje możliwość jej zwiększenia?
 
wiwan / 2014-08-13 10:10 / Tysiącznik na forum
Zostanie zmniejszona w ...100%. Po prostu ustanie do niej prawo. Ojciec może wystąpić (niekoniecznie musi czekać do zakończenia owych 10 lat) po prostu o emeryturę rolniczą w wysokości wyliczonej dla jego stażu ubezpieczenia rolniczego. Okres pobierania renty wlicza się do okresu ub. rolniczego.

Gdyby był młodszy tj. nie miał jeszcze powszechnego wieku emerytalnego wynikającego z kwartału urodzin skorzystałby z okresowej emerytury rolniczej do jego osiągnięcia, tyle że w wysokości niezależnej od stażu, w wysokości rolniczej e. podstawowej na podstawie przepisu przejściowego - art. 15 USTAWY
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, tj. 'ustawy 67'
 
nibyco / 2014-10-06 22:14
Witam, mam 66 lat,kończy mi się okres pobierania renty strukturalnej, a więc kwalifikuję się do okresowej emerytury, w związku z czym mam pytanie,jakie będą potrzebne dokumenty do KRUS w celu uzyskania emerytury.
 
wiwan / 2014-10-08 07:56 / Tysiącznik na forum
Podstawowy załącznik do wniosku emerytalnego (KRUS Sr-20) to kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.
Oświadczenie o zaprzestaniu/niepodjęciu dz. rolniczej (kwestia zawieszenia świadczenia) jest integralną częścią wniosku. Mimo, że decyzja ARiMR świadczy o istnieniu dokumentu o przekazaniu gospodarstwa, może być potrzebny ten dokument.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

gortatk / 212.191.195.* / 2014-05-02 12:08
Witam, mam pytanie, czy można sprzedać część wydzierżawianego gruntu przed końcem pobierania renty strukturalnej, bez żadnych konsekwencji np. zwrot pobranej renty itp. Umowa dzierżawy była zawarta na 10 lat i konczy się w listopadzie 2014 roku. Dodam że dzierżawca zgodził się na sprzedaż przez właściciela części gruntu.
 
wiwan / 2014-05-09 16:34 / Tysiącznik na forum
Tak, można - oczywiście umowę dzierżawy należy aneksować i załatwić pozostałe formalności związane z podatkiem rolnym.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

imanigations / 5.60.87.* / 2014-03-31 22:42
Witam,

Moja mama aby otrzymac rentę strukturalną przekazała pole wujkowi. Zostało jej 2 lata pobierania renty. Czy już dzisiaj może przepisać na własność to wydzierżawione pole dzieciom bez utraty tenty?
 
wiwan / 2014-04-01 09:47 / Tysiącznik na forum
Tak. Ale pojawia się kwestia rozwiązania umowy dzierżawy- wydzierżawiający nie musi się zgodzić, chyba że zapis taki jest w umowie. Bo co do zasady dzierżawy terminowej nie można rozwiązać przed terminem (art. 673, par. 3 KC) jeśli nie ma takiego zapisu w umowie i nie dochodzi do użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem, podnajmu bez zgody, zaległości z czynszem

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Krystyna-opolskie / 83.4.225.* / 2014-03-30 22:29
Pole oddałam w dzierżawę do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na 10 lat; zostało mi jeszcze 2 lata pobierania tej renty i 2 lata do końca umowy dzierżawnej.
Mam pytanie: czy mogę mojemu dzierżawcy już teraz sprzedać tą wydzierżawioną ziemię? Kupują działkę obok mojej wydzierżawionej przez RSP i chcieliby do kupna dołączyć wykupienie również mojej działki.
 
wiwan / 2014-03-31 12:22 / Tysiącznik na forum
Tak. Przecież warunkiem uzyskania renty było trwałe przekazanie gospodarstwa, a sprzedaż jest trwalsza od terminowej dzierżawy. Zbycie będzie bez wpływu na prawo do renty strukturalnej. Oczywiście jednocześnie musi nastąpić rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.

Renty strukturalne a podatek od nieruchomości.

stanislaw_klak / 2014-03-23 10:34
W 2008 przekazałem synowi gospodarstwo rolne wraz z budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym w zamian za rentę strukturalną.
Pozostawiłem sobie budynek mieszkalny,budynek gospodarczy, garaż i do 0,5ha gruntu rolnego co przewiduje ustawa.
PYTANIE
Czy od budynków gospodarczych i gruntów rolnych w czasie pobierania renty strukturalnej
muszę płacić podatek od nieruchomości czy nadal
podatek rolny.
STANISŁAW.
 
wiwan / 2014-03-28 11:50 / Tysiącznik na forum
Pytanie raczej na dział prawny lub podatkowy. Moim zdaniem- nadal rolny, bo ustawa o nim w zakresie r. strukturalnej odnosi się jedynie do kwestii tego, że w przypadku dzierżawy (w celu uzyskania renty) obowiązek podatkowy przechodzi na dzierżawcę.

Z kolei ustawa o podatkach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości użytki rolne. Mogłaby powstać kwestia 'przejścia' budynków gospodarczych pod podatek od nieruchomości, gdyby przestały służyć wyłącznie dz. rolniczej. Samo posiadanie prawa do r. strukturalnej moim zdaniem nie oznacza z automatu, że pozostawiony budynek przestał tej działalności służyć.
Czyli uzyskanie renty strukturalnej moim zdaniem niczego w kwestii podatku za wymienione elementy nie zmieniła.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

jagoda61 / 178.42.211.* / 2014-03-09 20:41
Przekazaliśmy
gospodarstwo na syna w 2008roku za rente strukturalną,mąż miał wiek emerytalny ja natomiast mam dopiero 52lata i nie mam żadnych dochodow,czy w tej rencie jest jakiś dodatek na mnie,mąż twierdzi,że nie i nie chce mi dać żadnej kwoty.
 
wiwan / 2014-03-10 12:55 / Tysiącznik na forum
Nie ma dodatku w Waszej sytuacji. Dodatek taki jest należny, jeśli żona ma lub w czasie renty uzyska wiek 55 lat, będzie wtedy nadal w ub. rolniczym, nie będzie maiła swojej renty lub emerytury, innego zarobku podlegającego ubezpieczeniom (poza działalnością gospodarczą) itp.

Wynika to z par. 12 i par. 13 w nawiązaniu do par. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czyli obecnie jest Pani przede wszystkim za młoda, by mąż miał z tego tytułu zwiększenie renty strukuralnej.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

jolamazur / 95.49.7.* / 2014-01-17 18:06
Witam
W 2005 roku rodzice przekazali mi gospodarstwo przechodząc na rente strukturalną w akcie darowizny nie został uwzględniony traktor którego właścicielem był ojciec a czytając odpowiedzi znalazłam wzmiankę o tym że maszyny są częścią składową gospodarstwa i powinny zostać przekazane jakie możemy ponieść konsekwencje jeśli teraz ten traktor zostanie mi sprzedany przez ojca

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

KATARZYNA808 / 176.120.125.* / 2013-11-12 13:14
Witam. 7 lat temu brat męża oraz kuzyn dostali od wujka w dzierżawę pola oraz budynki aby wujek mógł przejść na rentę strukturalną. Mąż od około 15 lat wraz ze mną około 7 lat pomagamy w utrzymaniu porządku w domu oraz koło domu. Wujek spisał testament powołując w nim do całości spadku męża. Chciałabym się dowiedzieć czy w tym momencie gdy do końca dzierżawy został 3 lata wujek może przepisać na nas lub na męża gospodarstwo, nawet jeśli mielibyśmy jeszcze odczekać te 3 lata. I czy to będzie już prawomocne bez możliwości odwoływania się rodziny. Bardzo proszę o odp.
 
wiwan / 2013-11-12 17:44 / Tysiącznik na forum
To bardziej pytanie o kwestie cywilne, a nie r. strukturalną. Wujek może wielokrotnie jeszcze zmieniać testament- jest to teraz bez wpływu na obecną dzierżawę i kwestię jego renty. Jeśli umrze przed końcem okresu na jaki została podpisana dzierżawa- to spadkobiercy ( a więc tu mąż ) wejdzie w rolę wydzierżawiającego, umowa nie wygasa ze śmiercią wujka. W zależności od zapisów umowy będzie mógł/ nie będzie mógł owej dzierżawy wypowiedzieć przed jej pierwotnie ustalonym zakończeniem. Podobnie w przypadku darowizny za jego życia

Tu więceJ:

http://www.money.pl/forum/wypowiedzenie-umowy-dzierzawy-t3638635.html

Tylko w przypadku gdyby wujek chciał sprzedać gospodarstwo przed upływem terminu dzierżawy pojawiłaby się kwestia prawa pierwokupu przez obecnych dzierżawców tj. kuzyna i barta męża.

Nie wiem co rozumie Pani przez 'odwoływanie się'. Jeśli podważenie umowy darowizny, albo testamentu- tylko w przypadku wykazania wad prawnych takiej czynności prawnych- podpisanie pod przymusem, przy braku jasności umysłu.
Jeśli kwestie finansowe- to jest/będzie to kwestia zachowku, do uniknięcia gdy darowizna będzie wcześniej niż 10 lat do śmierci wujka, gdy dojdzie do wydziedziczenia, lub innych równowartych darowizn na rzecz tych, którzy normalnie po wujku by dziedziczyli.

Tu więcej:

http://www.money.pl/forum/darowizna-a-zachowek-t3406627.html

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

marsjuszka / 176.58.16.* / 2013-08-16 21:14
Witam,mój teściu jest na rencie strukturalnej,czy może przepisać dla swojego syna w sensie "darowizny" połowe swojego domu?
 
wiwan / 2013-08-19 10:14 / Tysiącznik na forum
Może, jeśli dom ten nie został już przekazany następcy jako część składowa gospodarstwa rolnego przy składaniu wniosku o r. strukturalną, Tzn. jeśli nie jest on wymieniony w ówczesnym akcie notarialnym.

Przekazanie takie jest bez związku z rentą strukturalną.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

ol / 195.95.144.* / 2013-05-27 14:10
Witam mam pytanie dotyczace rent strukturalnych.
Moj tata bral rente strukturalna i zmarł 2 lata temu. Czy moja mama moze dostac po tacie jakas cześć tej renty i co musi zrobic zeby ja dostac. Mama nie bierze zadnej renty, w tym momencie skonczyla 49 lat, wychowuje 3 uczacego sie rodzenstwa.
Prosze o odpowiedz.
Dziękuję
 
wiwan / 2013-05-27 15:00 / Tysiącznik na forum
1. Na przejęcie r. strukturalnej mama jest za młoda, min. wiek to 55 lat + inne okoliczności z par. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
2. Na zasadach ogólnych może wystąpić do KRUS o rolniczą r. rodzinną, czyli włączenie jej do grupy uprawnionych- jako 4 uprawnionego, bo rozumiem, że w imieniu dzieci o r. rodzinną wystąpiła i owo rodzeństwo taką rentę uzyskuje.

Tyle, że przystąpienie do renty 4 uprawnionego nie zwiększy już jej wysokości.

Finansowy sens będzie więc wtedy, gdy uprawnienie utraci 1 dziecko, o ile oczywiście matka nadal będzie spełniać warunki ustawowe.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

dzialalnosc.gospodarcza@kramsk.pl / 83.18.250.* / 2013-05-21 10:04
gospodarstwo zostało przekazane za rentę strukturalną obecnie chciałem część gospodarstwa wydzierżawić czy mogę wydzierżawić czy nie wiążą się z tym żadne konsekwencje
 
wiwan / 2013-05-21 10:11 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź przecież udzielona wczoraj- gdy pytanie zadano pod nickiem 'Błaszczyk Barbara'

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Błaszczyk Barbara / 83.18.250.* / 2013-05-20 08:51
czy mogę wydzierżawić część gospodarstwa rolnego jeśli rok zostało przekazane za rentę strukturalna
 
wiwan / 2013-05-20 10:25 / Tysiącznik na forum
Coś Pani zjadło większość wpisu.

Jeśli pytanie jest o to, czy osoba której przekazano gospodarstwo rolne w celu uzyskania r. strukturalnej może je potem wydzierżawić bez konsekwencji- to tak.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

NIE przewidują konsekwencji za niedotrzymanie warunku- zobowiązanie do prowadzenia dz. rolniczej na nich przez 5 lat ( par. 7, ust. 1, pkt. 1 d ). Ani po stronie rencisty (np. zawieszenie renty), ani po stronie następcy (np. kara umowna).

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

pit132 / 91.194.18.* / 2013-03-27 21:54
Witam

Rok temu Ojciec przekazał mi grunt rolny jako darowiznę za co otrzymał rentę strukturalną. Czy dziś mogę ją przekazać w formie darowizny dla żony lub syna bez konsekwencji dla mnie lub mojego ojca?
 
wiwan / 2013-03-28 11:17 / Tysiącznik na forum
Może Pan.
Przepisy o r. strukturalnej - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

NIE przewidują konsekwencji za niedotrzymanie warunku- zobowiązanie do prowadzenia dz. rolniczej na nich przez 5 lat ( par. 7, ust. 1, pkt. 1 d ). Ani po stronie rencisty (np. zawieszenie renty), ani po stronie następcy (np. kara umowna).

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

mamatata1992 / 83.3.124.* / 2013-03-05 13:33
Witam mam pytanie dotyczace rent strukturalnych a wiec moj tata bral taka rente przez 7 lat i niedawno zmarł dlatego mam pytanie czy moja mama moze dostac po moim tacie jakas cześć tej renty i co musi zrobic zeby ja dostac dodam ze moja mama bierze rente z KRUS-u i ma 58 lat bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje.
 
wiwan / 2013-03-05 21:07 / Tysiącznik na forum
Mama ma dwie możliwości:
1. wystąpić do KRUS z wnioskiem o rentę rodzinną rolniczą po mężu i jeśli okaże się wyższa niż jej obecna renta rolnicza- po prostu ją wybrać.
2. wystąpić z wnioskiem o zawieszenie swojej renty rolniczej z KRUS i 'przejąć' rentę strukturalną po mężu.

Opcja druga możliwa jeśli
- przekazane w celu uzyskania r. strukturalnej gospodarstwo stanowiło przed przekazaniem źródło utrzymania dla obojga
małżonków
-nie prowadzi działalności rolniczej.

Uwaga- jeśli zmarły uzyskiwał r. strukturalną wraz z dodatkiem na żonę (676 zł) to mama tego dodatku już nie otrzyma- tj. r. strukturalna wyniesie tylko 1013 zł brutto.

Należy więc ww kwoty porównać i podjąć decyzję.

Podstawa- par. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Reasumując - dwu świadczeń tj. renty rolniczej i strukturalnej nie można łączyć nawet częściowo, mimo że pochodzą one z innych uregulowań/ustaw.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

kamikadze133 / 83.3.124.* / 2013-03-05 13:17
Witam mam pytanie a wiec moja mam ma rente w KRUS a jej maż zmarl i dostawal rente strukturalna czy moja mama moze dostac jakis procent tenty ojca i jakie sa na to wrunki ?>
 
wiwan / 2013-03-05 21:04 / Tysiącznik na forum
Mama ma dwie możliwości:
1. wystąpić do KRUS z wnioskiem o rentę rodzinną rolniczą po mężu i jeśli okaże się wyższa niż jej obecna renta rolnicza- po prostu ją wybrać.
2. wystąpić z wnioskiem o zawieszenie swojej renty rolniczej z KRUS i 'przejąć' rentę strukturalną po mężu.

Opcja druga możliwa jeśli
- przekazane w celu uzyskania r. strukturalnej gospodarstwo stanowiło przed przekazaniem źródło utrzymania dla obojga
małżonków
-mama ma więcej niż 55 lat i mniej niż obecny powszechny wiek emerytalny dla jej rocznika i kwartału urodzin i nie prowadzi działalności rolniczej.

Uwaga- jeśli zmarły uzyskiwał r. strukturalną wraz z dodatkiem na żonę (676 zł) to mama tego dodatku już nie otrzyma- tj. r. strukturalna wyniesie tylko 1013 zł brutto.

Należy więc ww kwoty porównać i podjąć decyzję.

Podstawa- par. 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Pracownik 20 / 2013-03-05 14:18
Swoją droga ciekawe czy w końcu nasz rząd przperwoadzi reformę emerytualna dla górników i rolników... przecież to wszytsko opiera się na systemie jeszcze za czasół komuny..

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

kamikadze133 / 83.3.124.* / 2013-03-05 13:16
Witam mam pytanie a wiec moja mam ma rente w KRUS a jej maż zmarl i dostawal rente strukturalna czy moja mama moze dostac jakis procent tenty ojca i jakie sa na to wrunki ?>

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

jooana / 91.218.159.* / 2013-02-28 11:07
czy bede mogła od mamy odziedzicic gospodarstwo jezeli skoncz sie jej renta struktualna
 
wiwan / 2013-02-28 12:41 / Tysiącznik na forum
Pyta Pani o rentę rolniczą a nie strukturalną, bo wydzierżawienia gospodarstwa takiej renty nie umożliwia, musi to być przekazanie trwałe- czyli drogą darowizny lub sprzedaży.

10letnia dzierżawa spełnia wymóg zaprzestania działalności rolniczej, bez którego renta mamy zostałaby zawieszona w części uzupełniającej.

Zatem mama po owych 10 latach dzierżawy będzie mogła dokonać darowizny lub zapisu testamentowego na Twoją rzecz. Bez żadnych z tych działań- gospodarstwo odziedziczysz na zasadach ogólnych wraz z innymi spadkobiercami, ale mama będzie miała zawieszoną część uzupełniającą swojej emerytury, którą otrzyma zamiast renty.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

joona / 91.218.159.* / 2013-02-28 11:00
jezeli mama dała ziemie w dzierrzawe na 10 lat iczy bedzie mogła potem przepisac na corke ziemie

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Anna516 / 31.174.112.* / 2013-02-14 15:54
Witam, rozliczam swoich rodziców z podatku za 2012 r. Tata jest na emeryturze i dostaje rozliczenie PIT40, natomiast mama jest na rencie strukturalnej. Czy w takim przypadku mogę rozliczyć rodziców razem? Jak wykazać dochód mamy bo z tego co wiem renta ta nie jest opodatkowana. I czy mogę wykazać opłatę ubezpieczenia na składkę KRUS? Bardzo proszę o odpowiedź.
 
wiwan / 2013-02-19 12:42 / Tysiącznik na forum
Można rozliczyć rodziców razem. Przychód matki - ZERO.
Składek społecznych KRUS nie można odliczyć, nawet gdyby renta była opodatkowana. Jeśli mama opłaca sama składkę zdrowotną (gospodarstwo ponad 6 ha) może być ona odliczona we wspólnym zeznaniu od podatku ( do kwoty 7,75% podstawy wymiaru ). Czyli o ile dochód ojca pozwoli można od wspólnego podatku odliczyć składki zdrowotne obu małżonków.

Konkrety i rubryki- pytać tu:

http://www.money.pl/forum/grupa,58,0,0,40,0,pit.html

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Joanna1288 / 79.185.171.* / 2013-01-12 15:17
Witam. Mam pytanie. Mój Ojciec przepisał gospodarstwo rolne - jako darowizna, dla mojej siostry. Od tamtego momentu minęło już 7 lat. Miesiąc temu moja siostra przepisała mi kawałek działki(darowizna) - na której chcę postawić dom. czy to prawda że ja nie będę mogła postawic na niej domu???? Ponieważ słyszałam, że w sąsiedniej gminie chłopak będący w takiej samej sytuacji jak ja, dostał pozwolenie na budowę, postawił już na niej graż i po jakimś czasie przyjechała kontrol i kazali mu to rozebrac...domu tez nie moze postawic...

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

kurek / 83.68.75.* / 2012-11-18 19:56
jerzeli prejmie gospdarstwo rolne od ojca czy moge pracowac wpanitwowej firmie
 
Nowy18 / 82.145.208.* / 2012-08-21 21:25
Witam mój ojciec ma 55 lat czy jest jakaś szansa na przejście na wcześniejszą rent??
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2012-08-22 13:08 / Tysiącznik na forum
O co pytamy ?
Rentę strukturalną, rentę rolniczą KRUS czy rentę z tyt. niezdolności do pracy ZUS ?

Jakie dodatkowe okoliczności stażowe, zdrowotne ?
 
Nowy18 / 82.145.211.* / 2012-08-22 19:23
O rentę strukturalną oczywiście.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2012-08-22 20:14 / Tysiącznik na forum
Obecnie NIE- nowe nabory wniosków, jeśli w ogóle, będą w roku 2014. Środki z transzy 2007-2013 już się dawno skończyły.

Renta strukturalna jest bowiem bonusem na modernizację rolnictwa ze środków unijnych, a nie świadczeniem z ubezpieczenia KRUS.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

ukanio / 46.113.104.* / 2012-08-08 22:21
Witam.
Mój ojciec 5 lat temu przepisał mi gospodarstwo odchodząc na rentę strukturalną. Czy mogę teraz z mojego gospodarstwa odpisać bratu działkę pod budowę?
 
wiwan / 2012-08-08 23:39 / Tysiącznik na forum
Może Pan. Jest to kwestia niezależna od renty strukturalnej, tj. zbycie części gospodarstwa nie wpłynie na dalsze prawo ojca jako beneficjenta do renty strukturalnej, ani nie obciąży Pana jako przejmującego.

Pojawi się pewnie kwestia odrolnienia owej działki.
 
ukanio34 / 2012-08-09 13:46
Czy istnieje jakieś ograniczenie co do powierzchni odpisanej działki?
 
wiwan / 2012-08-09 21:48 / Tysiącznik na forum
No może taki, że jeśli po darowiźnie Pana gospodarstwo będzie mniejsze niż 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych- ubezpieczenie w KRUS stanie się dla Pana dobrowolne, a nie obowiązkowe.

Jeśli chodzi o kwestie podatku od darowizn - bez limitów.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

GosiaM. / 87.205.199.* / 2012-08-01 22:16
Witam,
Moja mama ma 56 lat, myślała o tym, żeby mi i mojemu rodzeństwu rozpisać gospodarstwo ponieważ, przegapiliśmy ostatni nabór na renty strukturalne. Ale skoro jest możliwy kolejny nabór po następnej transzy z UE to może warto się wstrzymać i mogłaby złożyć - tylko czy w ogóle wiadomo coś o jakimkolwiek naborze na renty w tym bądź następnym roku??
 
coosmo / 46.77.3.* / 2012-08-02 14:05
Odpowiem Ci tak-rozmawiałam z naszym kierownikiem ARiMR i on stwierdził,że na tych warunkach,które teraz są,on sam nigdy by na rentę strukturalną nie przeszedł!
A z innej beczki-moi rodzice przepisali mi gospodarstwo,właśnie żeby otrzymać rentę strukturalną,ale nie dość,że ojciec tak naprawdę nigdy nie pozwolił mi gospodarzyć,bo sam chciał rządzić i brać rentę i dopłaty,a teraz,kiedy renta się kończy(ma tą pierwszą,najwyższą!),postanowił nam gospodarstwo,wyrzucić nas stąd,a wszystko sprzedać i mieć jeszcze więcej kasy!
Renta strukturalna zmienia ludzi-niestety na gorsze!!!!
 
wiwan / 2012-08-02 10:53 / Tysiącznik na forum
Może...
Jedyne co wiadomo, to tylko to, że jeśli nowe nabory będą, to dopiero w 2014 roku. Zasady przyznania po stronie beneficjenta (rencisty) raczej nie, po stronie przejmującego- bardzo możliwe, bo dotychczasowe wypłaty wcale nie zmobilizowały do unowocześniania przejętych gospodarstw.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

Eman / 2012-07-10 17:59
Witam, moj Wojek(62)prowadzi male Gospodarstwo Rolne 15Ha. Te gospodarstwo chcialby mi przepisac na powiekszenie mojego Gospodarstwa, a chce ubiegac sie o Rente Strukturalna. Czy niejest juz czasem za pozno?
Czy jest wiadomo kiedy mozna zlozysc Wniosek o Rete Strukturalna? U nas w Krus niema takich wnioskow, a nikt tam nic na tyn temat niewie.
 
wiwan / 2012-07-10 21:37 / Tysiącznik na forum
Za późno albo za wcześnie.
Nabory na transzę 2007- 2013 zakończyły się jesienią 2010. Nowe, jeśli będą to najwcześniej w 2014 z nowej transzy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tylko, że tedy to wujek już niedługo się ową rentą nacieszy.Przysługuje ona tylko do uzyskania wieku emerytalnego.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

annnka / 195.205.60.* / 2012-06-26 18:18
Witam, mój ojciec otrzymał rentę strukturalną w ostatniej turze (czyli składał wniosek w 2010,a pierwsza wypłata renty była w 2011r), natomiast ja otrzymałam dofinansowanie dla młodego rolnika. Czy jeśli w trakcie zrezygnuję z młodego rolnika i zwrócę te pieniądze, to automatycznie ojcu zostanie odebrana renta? Nawet jeśli będę nadal prowadzić gospodarstwo, tylko, że bez inwestycji? Czy młody rolnik i renta strukturalna są aż tak ze sobą powiązane?
 
wiwan / 2012-06-26 19:38 / Tysiącznik na forum
Nie zostanie mu odebrana, nie przewidziano w Rozporządzeniu o rentach strukturalnych sankcji dla rencisty strukturalnego wynikających z powodów leżących po stronie następcy. A właściwie jedno czego następca może nie dotrzymać to prowadzenie działalności rolniczej przez min. 5 lat.

Uzyskanie dofinansowania przez następcę nie jest w żaden sposób wymagane w postępowaniu o rentę strukturalną.
I odwrotnie- by uzyskać dofinansowanie dla młodego rolnika, wcale nie trzeba uzyskać gospodarstwa od rolnika przechodzącego na r. strukturalną.
Zatem dofinansowanie dla następcy i renta dla przekazującego to kwestie niezależne

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

pablito617 / 188.47.12.* / 2012-06-22 14:43
Witam.
Cztery lata temu Ojciec przekazał mi gospodarstwo jako darowiznę za co otrzymał rentę strukturalną, jakie mogą mnie czekać konsekwencje jeżeli teraz sprzedałbym gospodarstwo?????
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
 
wiwan / 2012-06-25 22:13 / Tysiącznik na forum
Żadne niestety.

Podstawowe tu :

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

NIE przewiduje ich, za niedotrzymanie tego warunku ( par. 7, ust. 1, pkt. 1 d ). Ani po stronie rencisty (np. zawieszenie renty), ani po stronie następcy (np. kara umowna).

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

alinexhdgfsdds / 141.0.8.* / 2012-06-21 09:40
mam 60 lat i 40 letni starz pracy podlegajacy ZUSU czy musze odprowadzac składkiw KRUZ ziemia figuruje na Zone czy nie wystarzczy tylko chorobowe?
 
wiwan / 2012-06-25 22:42 / Tysiącznik na forum
Jeśli obecnie nie podlega Pan ubezpieczeniu ZUS ani nie ma świadczenia ZUS (renta, emerytura, świadczenie przedemerytalne), to podlega Pan ubezpieczeniom KRUS obowiązkowo, z mocy ustawy i to wszystkim jako małżonek rolnika/domownik

Nie ma tu wyboru, któremu z nich. Nie ma znaczenia wiek, staż w ZUS czy to, że gospodarstwo jest formalnie tylko żony.

Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której przedstawi Pan stosowne dokumenty potwierdzające niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Na pociechę- z chwilą spełnienia warunku wieku i uzyskania emerytury z ZUS- obowiązek KRUS ustanie, a okres opłacania składki emerytalno-rentowej KRUS zostanie uwzględniony jako okres uzupełniający emeryturę ZUS- będzie ona wyższa.

Podstawa- art.5, art. 7 ust.1, art. 16 ust. 1
USTAWY
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

alinex / 80.239.242.* / 2012-06-21 09:20
JEZEELI MAM NIECAŁE 2 HEKTARY ZIEMI ODPROWADZAM SKŁADKI PRZEZ 12LAT CZY MOGE PRZEJSC NA EMERYTURE STRUKTURALNĄ?

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

AnnaW / 93.44.89.* / 2012-06-11 13:45
Witam, mialabym takie pytanie lecz przed zadaniem wylumacze sytuacje.
Tato pobieral rente strukturalna, w miedzyczasie mama przebywajaca we Wloszech wystapila o rete chorobowa, sprawa predluzyla sie pare lat i w miedzyczasie tato zmarl a jego reta strukturalna przejela mama, teraz sprawa mamy o rete chorobowa we wloszech jest na roztrzygnieciu i tu nachodzi moje pytanie, czy ta reta (jesli zostanie przyznana) ma cos do rzeczy z reta przejeta po tacie, czy musialaby zrezygnowac z jednej o z drugiej, mama ma teraz 60 lat i ponoc rete strukturalna bedzie pobierac przez nastepne 2 lata (tato dzis mialby 65 lat) a potem przejdzie byc moze na rete z KRUSu. Jedni mowia ze to nie ma nic jedno do drugiego, drudzy ze kwota rety przyznanej chorobowej sie bedzie odliczac w polsce,
Mam nadzieje ze znajde jakies wyjasnienie i z gory dziekuje

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

wojtek12321 / 87.205.145.* / 2012-04-15 20:04
witam czy maszyny rolnicze też muszą być przekazane w ramach renty strukturalnej
 
wiwan / 2012-04-16 11:23 / Tysiącznik na forum
Tak- bo stanowią część tego gospodarstwa.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ( art. 55-3 ), a tym samym Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. ( art. 2, ust. 2 ) maszyny stanowią po prostu jego część, tak jak budynki, inwentarz czy dopłaty obszarowe.
 
sasetka01 / 79.185.178.* / 2013-04-16 11:09
witam, w grudniu 2010 roku teść opisał ziemię na mojego męża w formie darowizny w celu otrzymania renty strukturalnej, którą otrzymał. Mój mąż otrzymał również dofinansownaie tzw "młodego rolnika". W obecnej chwili teść robi nam duże problemy z prowadzeniem gospodarstwa, chciałby rządzić i pobierać pieniądze z gospodarstwa na własny urzytek. Jego zachowanie doprowadziło do tego że musieliśmy sie wyprowadić z domu i aktualnie prowadzimy gospodarstwao na odległość, dojeżdżamy codziennie 10km rano i wieczorem, ponieważ jesteśmy nastawienia na produkcję mleka. Ostatnio pojawił się problem z maszynami rolniczymi. We własnym posiadaniu mamy zaledwie nowy traktor kupiony za dofinansowanie, pług, belarkę oraz kosiarkę dyskową. Reszta maszyn należy do teścia i co gorsze nie zostały one uwzględnione w akcie notarialnym. Bez maszyn nie da się niestety uprawiać ziemi. Była też taka sytuacja, że musem chcieliśmy wziąźć przyczepy, ale skończyło sie to tym ze teść wezwał policję. No i moje pytanie, czy istnieje jakaś możliwość odebrania mu tych maszyn?
z góry dziękuję za odpowiedź
 
wiwan / 2013-04-16 11:49 / Tysiącznik na forum
Odebrania- NIE, ale można spróbować w takiej sytuacji małego szantażu- mianowicie że poinformujecie wasz oddział ARiMR (doprowadzając do kontroli w gospodarstwie), że teść NIE zaprzestał działalności rolniczej co jest warunkiem uzyskania r. strukturalnej, a więc też i jej otrzymywania. Oczywiście musiałaby istnieć okoliczność, że owe 'rządzenie się' teścia to również jego praca, wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem itd.

To rzadkie przypadki, ale kilkadziesiąt rent w ostatnich latach wstrzymano, odwołania w sądach.

Podstawą do sprawdzenia na miejscu tego, co się dzieje w gospodarstwie, jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. UE L 25/8).

Można też próbować w zakresie tego, że przekazanie gospodarstwa niekompletnego ( bez większości maszyn ) też nie jest przekazaniem gospodarstwa wymaganym dla uzyskania r. strukturalnej.

Być może uda się więc swój cel osiągnąć samą 'groźbą' odebrania renty na skutek Waszego 'donosu' albo na skutek już samej fizycznie odbytej kontroli. Czy doprowadzi to do uspokojenia się teścia a nawet dokonania darowizny reszty maszyn- trudno wyrokować.

Proponuję kontakt z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- oddział wojewódzki lub biuro powiatowe.

infolinia 800-38-00-84

Wszystko o rentach strukturalnych

zmijka777 / 2012-03-20 20:55
Czy 3 letni okres pracy (16-19 roku życia) w rolnictwie u rodziców podwyższa kwotę naliczanej emerytury po ukończeniu 65 lat?
 
wiwan / 2012-03-22 12:20 / Tysiącznik na forum
Tak, o ile:

1. była to praca przed 1983 rokiem albo
2. niezależnie już od roku- były opłacane wtedy składki jak za domownika.

Powyższe dotyczy w ogóle zwiększania okresów składkowych, gdy brakuje ich do minimum stażu ubezpieczeniowego na potrzeby emerytur powszechnych dla roczników starszych niż 1949 oraz emerytur wcześniejszych.

3. było w tym czasie ubezpieczenie społeczne KRUS, ale łącznie mniej niż 25 lat przez życie ubezpieczonego. Bo wtedy ma on prawo do świadczenia z KRUS

Nowe emerytury.

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

zinteresowany0001 / 79.185.195.* / 2012-03-03 09:39
Czy istnieje coś takiego jak dodatek na współmałżonka (na żonę), która osiągnęła 55 lat w trakcie pobierania od trzech lat ranty strukturalnej przez męża ? I w jakiej wysokości ?
 
wiwan / 2012-03-06 19:30 / Tysiącznik na forum
Tak. O ile w chwili składania pierwotnego wniosku o rentę spełniała ona wszystkie inne warunki renty strukturalnej tj. takie jakby żona o rentę występowała, a gospodarstwo przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło
utrzymania dla obojga małżonków i żona nie posiada wΠasnych
êródeΠ dochodu z tytuΠu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej podlegajàcej obowiàzkowi ubezpieczenia
spoΠecznego, z wyjàtkiem prowadzenia pozarolniczej
dziaΠalnoÊci gospodarczej, lub nie ma
ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Dodatek ten wynosi 676 zł.

Podstawa- par. 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Re: Wszystko o rentach strukturalnych

mayetta / 83.2.47.* / 2012-02-13 20:28
Witam. Czy w 2012 roku przewidywany jest nabór wniosków na renty strukturalne?Bo sądząć po datach ostatnich postów,to tak...
Bardzo proszę o odpowiedź,z góru dziękuję.
 
wiwan / 2012-02-13 20:59 / Tysiącznik na forum
Większość postów jest teoretycznych tj. dotyczących bliżej niesprecyzowanej przyszłości albo dotyczy rent już przyznanych. Ostatni nabór w ramach programu/transzy 2007-2013 ruszył 1 września 2010 i trwał raptem 10 dni...
Bo środki są skromne, a chętnych sporo.

Nowe nabory, jeśli w ogóle- będą z programu 2014- 2020.