Na skróty
Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie
2006-03-23 07:01

Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie


Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od nowego roku darowizny dla najbliższej rodziny nie będą opodatkowane. Jeżeli więc planujemy przekazać swoim bliskim rzecz o znacznej wartości, to może warto poczekać i zaplanować to dopiero na 2007 rok?

Z pewnością sporo możemy na tym zyskać, pod warunkiem – oczywiście – że obietnice Ministerstwa Finansów zostaną zrealizowane.

Zapowiedziana przez resort finansów kompleksowa nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn zakłada również - oprócz wspomnianego wyżej zniesienia opodatkowania darowizn na rzecz najbliższej rodziny – zmodyfikowanie obecnie istniejących grup podatkowych, w tym utworzenie podatkowej grupy „0”, do której zaliczeni byliby: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym i macocha.

To właśnie osoby należące do tej grupy nie musiałyby płacić podatku od otrzymanej darowizny, pod warunkiem, że fakt nieodpłatnego nabycia majątku zgłoszą organowi podatkowemu. Natomiast w przypadku nabycia pieniędzy, ich przekazanie musiałoby nastąpić za pośrednictwem banku.

Jeśli propozycje te wejdą w życie, z pewnością będzie to rozwiązanie bardzo korzystne dla podatników, pozwalające swobodnie dysponować posiadanym majątkiem w ramach najbliższej rodziny.

Minister finansów, Zyta Gilowska, zapowiedziała jednak, że w przypadku dużych transakcji podatnicy będą mieli obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o tym fakcie, jak również o tym, że przedmiot darowizny nie pochodzi z przestępstwa.

Giełda na żywo

Deweloper Atal rusza na GPW po 160 mln zł

Spółka deweloperska zapowiada, że będzie dzielić się dywidendą z...Takie są propozycje, tymczasem na razie warto przybliżyć sobie samo pojęcie darowizny, możliwości jej przekazywania (i ewentualnego odwoływania) oraz obecny sposób opodatkowania.

Czym jest darowizna?

Przedmiotem darowizny może być każda rzecz posiadająca jakąś wartość, a więc pieniądze, dzieła sztuki, nieruchomości, prawa majątkowe itd. Uregulowania dotyczące darowizny znajdziemy w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93). Według art. 888 § 1 przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Z darowizną mamy więc do czynienia wówczas, gdy celem umowy jest bezpłatne przysporzenie określonej wartości majątkowej, czyli wzbogacenie się obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, które nie wiąże się z żadną formą odpłatności.

Darowizna jest umową nieodpłatną i niewzajemną, co oznacza, że jeżeli w zamian za darowiznę zobowiązujemy się do świadczenia wzajemnego, to w sensie prawnym nie zawieramy umowy darowizny. Jednak nie każde bezpłatne świadczenie na rzecz danej osoby może być traktowane jako darowizna, zwłaszcza, gdy wynika ono z innej umowy. Nie można więc uznać za darowiznę np. nieoprocentowanej pożyczki, nieodpłatnego zlecenia, użyczenia, bezpłatnego przechowania, bezpłatnego świadczenia jakichkolwiek usług.

Zawarcie umowy darowizny wymaga w zasadzie aktu notarialnego. Darowizna zawarta bez zachowania tej formy jest nieważna, chyba że świadczenie zostało spełnione, tzn. darowizna została wykonana.

Na przykład umowa darowizny pieniędzy zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego jest ważna, jeżeli pieniądze zostały wypłacone. Natomiast umowa darowizny nieruchomości zawsze wymaga formy aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku umowa jest nieważna niezależnie od tego, czy świadczenie zostanie spełnione, czy też nie.

Opodatkowanie darowizny

Gdy zawieramy umowę darowizny w formie aktu notarialnego, notariusz, który sporządza umowę, sam obliczy i pobierze podatek. Na razie wszystkie kwestie związane z podatkiem od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 40, poz. 462, z 2002 r. Nr 234, poz. 1967, z 2003 r. Nr 146, poz. 1418 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 36).Natomiast jeżeli zawieramy umowę darowizny - na przykład pieniędzy, samochodu czy dzieła sztuki - w formie zwykłej umowy pisemnej, to wówczas sami musimy zgłosić się do urzędu skarbowego i złożyć zeznanie podatkowe.

Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa solidarnie na darczyńcy i obdarowanym, jednak w praktyce – podobnie jak przy umowach kupna/sprzedaży (np. samochodu) – przeważnie płaci go obdarowany, ale dla własnego bezpieczeństwa warto zaznaczyć w umowie, kto płaci podatek.

Wysokość podatku ustalana jest w zależności od wartości darowizny oraz grupy podatkowej. O zaliczeniu danej osoby do grupy podatkowej decydują więzy pokrewieństwa. Dodatkowo dla każdej z tych grup ustawa przewiduje kwoty wolne od podatku. I tak:

* do I grupy podatkowej zaliczamy: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, a kwota wolna od podatku to 9637 złotych,

* do II grupy podatkowej zaliczamy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, a kwota wolna od podatku to 7276 złotych,

* do III grupy podatkowej zaliczamy wszystkich innych nabywców, a kwota wolna od podatku to 4902 złotych.

Podatek nalicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali:

KWOTA DAROWIZN I NALEŻNY OD NICH PODATEK
kwota darowizny w złotych
I. grupa podatkowa II. grupa podatkowa
III. grupa podatkowa
do 10.278,00
3%7%12%
10.278,00 - 20.556,00
308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10.278,00 zł1.233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10.278,00 zł
ponad 20.556,00 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556,00 zł1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20.556,00 zł2.877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20.556,00 zł


Po nowelizacji płacenie podatku od darowizn będzie prostsze.

0. grupa podatkowa - zwolnienie całkowite
małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, ojczym, macocha

I. grupa podatkowa - zwolnienie podatkowe do wysokości 9637 zł
zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie

II. grupa podatkowa - zwolnienie podatkowe do wysokości 7276 zł
zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III. grupa podatkowa - zwolnienie podatkowe do wysokości 4902 zł
inni nabywcy


Otrzymując więc kwotę wolną od podatku od osoby, z którą łączą nas określone więzy pokrewieństwa, nie mamy obowiązku zgłaszania takiej umowy komukolwiek, ani też odprowadzania jakiegokolwiek podatku czy opłaty.

Należy jednak pamiętać, że wymienione limity obowiązują pomiędzy konkretnymi osobami i można je wykorzystać w ciągu pięciu lat. Dlatego przy każdej darowiźnie należy sprawdzić, czy w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymaliśmy już czegoś od tej konkretnej osoby.

Reasumując: w jednym okresie pięcioletnim możemy otrzymać darowiznę jednocześnie od wielu osób, a nawet od wszystkich swoich krewnych i - jeżeli nie będą to kwoty większe niż limity zwolnień podatkowych - nie musimy nikogo o tym informować.

Ważne najbliższe pięć lat

Z sytuacją szczególną z podatkowego punktu widzenia mamy do czynienia, gdy osoby zaliczane do I. grupy podatkowej otrzymają w drodze darowizny budynek lub lokal mieszkalny (a nie są one jednocześnie właścicielami innego lokalu lub budynku mieszkalnego) i przeznaczą go na tzw. „własne potrzeby mieszkaniowe”, czyli zobowiążą się mieszkać w nim przez co najmniej 5 lat.

W takim przypadku do podstawy opodatkowania nie jest wliczana wartość 110 m2 tego lokalu lub budynku. Jeżeli więc cała powierzchnia nabytego lokalu lub budynku nie przekracza 110 m2, to od nabycia tego lokalu - bez względu na jego wartość - nie zostanie naliczony podatek (art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje także inne zwolnienia, na przykład dotyczące darowizny gospodarstwa rolnego lub jego części. Zwolnione z opodatkowania jest także nabycie przez małżonka lub zstępnych zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat.

Odwołanie darowizny

Zdarza się czasem, że osoby, które dokonały darowizny, pragną ją odwołać. Wynika to albo z pogorszenia ich sytuacji majątkowej, albo z tzw.Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiemu pogorszeniu, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania, odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb, albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. (art. 986 k.c.). Darujący może również odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. niewdzięcznego zachowanie się osoby obdarowanej (co w praktyce spotykane jest najczęściej).

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego może dotyczyć zarówno darowizny już wykonanej, jak i jeszcze nie wykonanej.
Możliwość odwołania wykonanej darowizny istnieje tylko w ciągu jednego roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niew-
dzięczności ze strony obdarowanego.

Za rażącą niewdzięczność można uznać np. odmowę pomocy w chorobie lub inne zachowania cechujące się zna-
cznym nasileniem złej woli skierowanej przeciw darczyńcy.

Darczyńca, który odwołał darowiznę, powinien następnie wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie własności rzeczy z powrotem na darczyńcę.

Tagi:darowizna, poradnik, podatek od darowizn
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

pierog32 / 2015-05-22 10:09
Witam moja mama otrzymała w spadku po rodzicach dom ma ok 70%,reszte jej troje rodzeństwa,na mame był prepisany cały dom ,lecz rodzeństwo sie sprzeciwiło bo testament napisany był jeden i sad nakazał spłate czesci babci.Sedno w tym ze jedno z rodzerństwa potrzebuje pieniedzy i chce spłaty natychmiast resza rodzeństwa nie chce spłaty(bedziemy zakładać sprawę),jak dac pieniadze jednemu z rodzenstwa jest to nie duza kwota ok 3500,zeby miec potwierdzenie w sadzie za ta osoba już jest spłacona.Czy to ma być przy notariuszu,czy moze być pisemna umowa.Prosze o odpowiedz.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

iwonak363 / 78.133.137.* / 2015-04-07 14:37
czy mogę przepisać swoją część mieszkania na córkę bez zgody męża
 
wiwan / 2015-04-07 14:56 / Tysiącznik na forum
1. przepisać czyli darować, czy zapisać na wypadek śmierci tj. zapisem windykacyjnym/testamentowym ?
2. obecnie mieszkanie jest we współwłasności małżeńskiej bezudziałowej, czy w zwykłej współwłasności udziałowej ?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

gosia_knapik / 2015-03-24 18:28
Witam! Mój wujek chce mi przepisac pole, w takim wypadku musze zapłacic 7% wartosci pola. Jesli dopisze męzą po 2 tyg od daty przepisu to nie musze placic tego podatku?
 
wiwan / 2015-03-25 18:30 / Tysiącznik na forum
Co to jest 'pole' ? Stanowi gospodarstwo rolne, część gospodarstwa rolnego (wujka). Wejdzie w skład Pani gospodarstwa rolnego ?

Jaka jest wartość tej nieruchomości ?
 
gosia_knapik / 2015-03-26 15:11
Stanowi częsc gospodarstwa rolnego wujka...
 
gosia_knapik / 2015-03-26 15:08
jest to działka rolna, nie posiadam jeszcze żadnego gospodarstwa rolnego, szacowana wartość wynosi 50000 tys.
 
wiwan / 2015-03-26 19:56 / Tysiącznik na forum
Zatem jeśli podejmie Pani na tej działce działalność rolniczą i będzie trwała ona min. 5 lat- skorzysta Pani z całkowitego zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Bez tego warunku- podlegać będzie ta darowizna podatkowi właściwemu dla II gr. podatkowej.

Nie jest to 7%, bo podatek jest wg. skali (7/9/12%), a podlega mu nadwyżka ponad kwotę wolną 7 276 zł:

http://msp.money.pl/dokumenty_i_formularze/spadek_darowizna/
 
Magdalena147 / 178.56.242.* / 2015-03-07 12:47
Witam serdecznie. Moja babcia chce mi przekazac darowizne w postaci mieszkania , czy ta darowizna bedzie uznana jako moj dochod? Czy lepiej aby babcia przekazala mieszkanie w darowiznie czy poprostu pieniadze za ktore kupilam mieszkanie? Dodam, ze pobieram alimenty i zasilki z Mopsu i boje sie. o przekroczeniu dochodu
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-03-10 13:32 / Tysiącznik na forum
Otrzymana darowizna nie jest dochodem, który wlicza się do dochodów, których limit sankcjonuje prawo do świadczeń rodzinnych.

Może mieć wpływ na kwestię alimentów, gdy osoba jej wypłacająca (jak rozumiem rodzic) będzie wnioskował w sądzie o ich obniżenie.

Jako wnuczka możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od tej darowizny:
- bez dodatkowych działań- jeśli darowizna mieszkania - bo musi mieć ona formę notarialną.
- z zachowaniem dodatkowych warunków przekazania darowizny i jej zgłoszenia do US- jeśli darowizna pieniężna.
 
nisia89 / 83.242.73.* / 2015-01-31 23:13
Witam serdecznie,mam ogromną prośbę o pomoc,chce kupić mieszkanie udało się je znaleźć,został mi przyznany kredyt na to mieszkanie i nagle Zaczęły się problemy bo właścicielka otrzymała to mieszkanie w darowiznie od ojca i minęły od tego dwa lata,teraz przy sprzedaży potrzebne jest oświadczenie z urzędu skarbowego że odprowadzi ona podatek 19% właścicielka zaczyna kombinować że dopisze męża do darowizny żeby móc potem we dwoje odliczać od tego podatku wspólne koszty remontu innego mieszkania,czy można tak zrobić ze ona dopisze pp dwóch latach męża i jak to będzie wyglądać czasowo,ponieważ ja również mam zobowiązania do banku i za niecały miesiąc umowa z bankiem będzie nieważna,zresztą umowa z bankiem jest na określone mieszkanie które ma właścicielke a teraz będzie właścicielem jeszcze jej mąż,czyli umowa się zmienia,więc pytanie czy ona może dopisać męża pp dwóch latach do darowizny i jak to wygląda czasowo i prawnie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-02 15:32 / Tysiącznik na forum
Darowizna nieruchomości odbyła się notarialnie, więc niczego wstecz w tym akcie się nie zmieni, nawet gdyby darczyńcę do tego przekonać. Musiałoby dojść do sądownego podważenia treści aktu na skutek wad prawnych oświadczenia woli- np. zmuszenie darczyńcy szantażem do darowizny, czy jego niepoczytalność w chwili podpisywania aktu.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

aneta960 / 195.26.22.* / 2015-01-14 21:07
moja siostra otrzymała w darowiźnie od rodzicow kilka działek rolniczych, dom oraz budynki gospodarcze. w akcie notarialnym wszędzie figuruje termin "nieruchomośc". co w takim przypadku z maszynami rolniczymi? są one własnością siostry, czy mam również do nich prawo?
mama żyje, tata zmarł w 2013 roku.
dodam, że siostra ma spłacić mnie, oraz brata z 1,5h.
 
wiwan / 2015-01-15 09:38 / Tysiącznik na forum
Jeśli nie pada w akcie notarialnym nigdzie sformułowanie gospodarstwo rolne*, ani same maszyny nie są wymienione OBOK nieruchomości- to jak najbardziej maszyny rolnicze nie były przedmiotem darowizny. Weszły do schedy spadkowej, przypaść komuś w dziale spadku i ich wartość powinna być w tych rozliczeniach uwzględniona. Naturalnym wydaje się, by przypadły w dziale spadku siostrze.


* chodzi o kodeksową (KC) definicję gospodarstwa rolnego (art. 55'3) z której wynika przynależność maszyn jako części składowej gospodarstwa (obok zabudowań i gruntów)

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

elzbietaolik / 2015-01-09 21:01
Witam ! Mąż jest właścicielem ziemi( akt notarialny), którą przepisali mu rodzice 23 lata temu. W chwili obecnej jego siostra domaga sie spłaty ziemi .Czy ma prawo?
 
elzbietaolik / 2015-01-12 15:01
Bardzo dziękuję za odpowiedż! Darowizna uczyniona była za życia rodziców 23 lata temu,Wtedy też rodzice zrzekli się ziemi na rzecz mojego męża w zamian za rentę. Pozdrawiam!
 
szklarek / 2015-01-12 20:44 / Tysiącznik na forum
Bardzo prawdopodobne więc, że było to przekazanie gospodarstwa na podstawie ustawy o ub. społecznym rolników, które nawet przed upływem 10 lat nie sprawia, że wartość gospodarstwa wpływa na zachowek- bo nie jest darowizną w rozumieniu KC.
przydatny wyrok:

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, 19 czerwca 2013 r., Sygn. akt I ACa 142/13
 
szklarek / 2015-01-12 13:07 / Tysiącznik na forum
Co znaczy "teraz" ? Pojawiła się kwestia śmierci rodziców ? Jeśli tak, to dla obliczenia zachowku nie uwzględnia się darowizn spadkodawcy uczynionych ponad 10 lat przed ich śmiercią.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Anna252 / 159.205.141.* / 2015-01-03 13:00
Witam

Bardzo proszę o odpowiedz?

Chciałabym przekazać darowiznę pieniężną moim rodzicom, kwota ponad 20 tys złotych. Czy mój mąż musi się zgodzić i jego podpis powinien widnieć na umowie darowizny. Zaznaczam że są to wyłącznie może pieniądze odłożone z pensji.
Czy rodzice z otrzymanej darowizny mogą kupić mieszkanie i kiedyś przepisać je na mnie?czy jest jakiś okres w którym nie mogliby tego dokonać?
pozdrawiam
Anna25
 
wiwan / 2015-01-05 11:07 / Tysiącznik na forum
Jeśli nie macie rozdzielności majątkowej, to mimo że z Pani pensji to środki te, o ile zdobyte w czasie wspólności małżeńskiej stanowią majątek wspólny, więc jest potrzebna zgoda męża, czyli po prostu Wasza wspólna darowizna.

Pojawia się wtedy kwestia podatkowa polegająca na tym, że w stosunku do Pani męża Pani rodzice nie stanowią tzw. 'zerowej' grupy podatkowej.

Rodzice mogą z darowizną zrobić co zechcą, nie mówimy jak rozumiem o darowiźnie z poleceniem.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

AnnaN / 159.205.141.* / 2015-01-03 12:51
W

Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Mati174 / 194.150.251.* / 2015-01-03 08:03
witam serdecznie mam takie pytanie .

Moja zona przed ślubem dostała 1/2 spadku domu druga część ma jej i mój już teraz wuja za ścianą dom jeszcze nie jest podzielony gdzie kto co ma prawnie ale wróćmy do sedna sprawy tzn jej mama a moja teściowa już teraz około roku temu zrzekła się swojej części domu u notariusza gdyż ( dowiedziałem się potem po przepisie ze powód był taki ze miała jakieś tam długi tzn zaległe rachunki za wodę kanalizacje itp ) ja po przepisie tego domu poszedłem wszystko uregulować pozapłacać oczywiście na swoje nazwisko łącznie z zona ( ze byśmy mieli potwierdzenie ze my to spłaciliśmy ) zrobiliśmy w tym domu kilka remontów oczywiście wszystkie rachunki praktycznie płacimy z zona bo teściowa nie chce się do niczego dokładać jest jeszcze jedna córka która tam mieszka ale ona w nic się nie wtrąca mało tego teściowa nigdzie nie pracuje a utrzymuje się z alimentów od męża i zabiera prawie cala rętę swojej drugiej córki twierdząc ze to na jej utrzymanie najgorsze jest to ze ona dość często pije i robi z tego domu melinę pamiętam jak notariuszka po przepisie mówiła ze teraz prawnie jest pani bez dachu nad głowa wiadomo pozwoliliśmy mieszkać teściowej i jej drugiej córce dalej w tym domu dodam tez ze nie pisaliśmy żadnej umowy z teściowa ani jej curka ze będzie mogla mieszkać w tym domu ani tym bardziej ze nie będzie musiała płacić rachunków ale teraz teściowa zobaczyła ze długi są pospłacane a dom trochę wyremontowany to teściowa chodzi i nas ciągle próbuje denerwować i wykłócać się z nami ze ma prawo cofnięcia decyzji zrzeknięcia się majątku czy ona ma takie prawo to nas interesuje bo już nie wiemy czy możemy dalej pakować pieniądze w ten dom bo to troszkę bez sensowne by było prawo jeżeli ktoś mi coś daje notarialnie ja pracuje wkładam w to pieniądze a potem ta osoba mi to odbiera a ja zostaje z niczym a czytałem trochę o tym na forach ale już nic z tego nie rozumiem jedni mówią ze można to cofnąć a drudzy ze nie można. Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Bronia1 / 94.219.44.* / 2014-11-09 23:20
moje pytanie: ja otrzymalam w darowiznie od mamy w roku 2013 1/4 domu jak i moje siostry. ja moja czesc sprzedalam moim siostrom i teraz ponoc mam zaplacic od sumy 100.000 zl podatek. czy to prawda ze 19% musze zaplacic? jak sie oblicza podatek od takiej sumy?
pozdrawiam
bronia1
czekam niecierpliwie na panstwa odpowiec.
 
wiwan / 2014-11-12 19:50 / Tysiącznik na forum
19% od dochodu. Przy darowiźnie koszt uzyskania przychodu to ewentualnie koszty notarialne, wpisu do KW, wycena przez rzeczoznawcę.

Podatek do uniknięcia, jeśli cały przychód zostanie przeznaczony na inne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku, w którym sprzedaż nastąpiła.

Formularz PIT 39.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

aisza1969 / 83.23.81.* / 2014-11-07 18:16
Witam,
W trakcie małżeństwa wzielismy z mężem kredyt hipoteczny i kupilismy mieszkanie.Po 8 latach mąż aktem darowizny przepisał swoja część mieszkania na mnie.Ponieważ rządził sie swoją polityką i zaciągał kredyty na swoje przyjemności i hobby( wciąż spłacamy kredyt hipoteczny),w tym miesiącu spisaliśmy u notariusza umowę wyłączającą wspólność ustawową.Czy mąż nadal ma prawo do mieszkania?Czy po spłacie kredytu mogę przepisać mieszkanie na syna bez męża zgody?Co z mieszkaniem w razie rozwodu?Wiem ,że wiele pytań ,ale bardzo proszę o odpowiedż.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

arak991 / 194.150.206.* / 2014-11-06 22:53
witam rodzice przepisali na siostre i szwagra dom i działke oni zas wybudowali sie obok a w domu po rodzicach mieszkam ja i brat dzis zyjemy w zgodzie ale czasy sa rózne siostra chce nam zapisac działke z domem ale musiała by podzielic ja bo w ksiegach jej dom i dziadków sa na wspolnej działce co musimy zrobic aby koszty były jak najmniejsze abysmy mieli spokojne zycie ze nas nigdy nie wyrzuca z tego domu

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

adlozi / 83.23.76.* / 2014-10-24 18:57
Kilka lat temu mąż przepisał na mnie aktem darowizny u notariusza, swoją część mieszkania.Mieszkanie kupiliśmy wspólnie pod hipotekę ,którą nadal spłacamy.Chciała bym się dowiedzieć ,czy w razie rozwodu i podziału majątku mężowi należy się jakaś część mieszkania?
 
wiwan / 2014-10-24 20:58 / Tysiącznik na forum
Jeśli była darowizna, to były udziały, a więc kredyt był wspólny, ale przed małżeństwem. Bo jeśli kredyt małżeński- to współwłasność małżeńska (bezudziałowa)- czyli musiałby to być akt zniesienia współwłasności.
W tej pierwszej opcji nie należy się żadna 'część' Mieszkania - bo stanowi ono obecnie Pani majątek odrębny, ale przy podziale majątku wspólnego nakłady czynione z Waszego majątku wspólnego na Pani majątek osobisty muszą być uwzględnione, tj. odpowiednio mniej przypadnie Pani np. ze wspólnych kont, innej nieruchomości wspólnej- co wynika z art. 45 KRO.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

agurella / 83.21.36.* / 2014-10-15 16:57
witam państwa, mam pytanie tylko nie wiem czy będę musiała za tę poradę płacić?
 
H Szatkowski / 2014-10-16 11:11 / Tysiącznik na forum
Niby jak technicznie rzecz biorąc, skoro nie pojawia się okno żądające danych identyfikacyjnych, podające konto czy nr. sms ?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

majka2 / 77.113.20.* / 2014-10-11 13:54
witam! mam pytanie...cztery lata temu rodzice przepisali darowizną dom na mnie i na siostrę każda ma 1/2 domu...czy mogę teraz darować swoją część siostrze???
 
wiwan / 2014-10-13 13:24 / Tysiącznik na forum
Tak, bez żadnych dodatkowych konsekwencji tj. ponownie forma notarialna zwolni z obowiązku zawiadamiania US przez obdarowaną, i ponownie skorzysta ona ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn bo nadal darowizna odbędzie się w tzw. zerowej gr. podatkowej.

Oczywiście musi pamiętać, że w razie chęci sprzedania domu bieg 5 lat kalendarzowych (od końca roku, w którym nastąpiła darowizna) będzie inny dla 'połowy' domu- co ma znaczenie dla podatku dochodowego przy sprzedaży.

KREDYT OFERTA

Immaculate Finance / 41.220.68.* / 2014-10-10 00:48
Musisz awaryjne pożyczki wszelkiego rodzaju? Jeśli tak, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać kredyt w wysokości 2% napisz immaculatefinance@hotmail.com i uzyskać natychmiastowy kredyt.
E_mail: immaculatefinance@hotmail.com

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

pet.anna / 79.185.174.* / 2014-10-05 18:29
witam serdecznie, pytanie czy można cofnąć/ unieważnić akt darowizny dokonany podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym ( na drugi dzień)dodam, że po kilku latach darczyńca został ubezwłasnowolniony przez osobę obdarowaną. Dokładnie chodzi mi o to czy darowizna dokonana w a takiej sytuacji jest zgodna z prawem czy jednak można ją cofnąć, czego zresztą chce sam darczyńca obecnie przebywający w dps.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Katarzyna112 / 95.41.212.* / 2014-09-09 18:46
Witam,
Razem ze swoim chłopakiem kupiliśmy mieszkanie (70tysięcy) oboje jesteśmy współwłaścicielami. On dostał darowizne od ojca (potwierdzona w US a ja nie. Dostałam 6 tysięcy od siostry a 9 od taty tak by te kwoty były zwolnione od podatku (niestety nie wpłacali mi na konto dostalam bezpośrednio do ręki a reszte kwoty zarobiłam i odłożyłam. Czy Urząd Skarbowy pociągnie mnie do odpowiedzialności za te darowizny?
 
wiwan / 2014-09-09 21:24 / Tysiącznik na forum
Niby dlaczego ? Nie zostały zgłoszone, bo jako mieszczące się w limicie dla I gr. podatkowej w ogóle nie musiały.

Jeśli nawet w przyszłości na skutek postępowania wyjaśniającego, skąd miała Pani 35 tys. zł, na które zdaniem fiskusa nie ma pokrycia w dochodach np. wynikających z rozliczeń PIT powołała się Pani na te darowizny nie byłoby kwestii karnego wstecznego ich opodatkowania.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Tomasz06 / 176.116.205.* / 2014-09-07 19:38
Witam,
mam pytanie związane z darowizną akcji. Dziadek moje żony podarował na imienne akcje Zakładu w którym pracował. Wszystkie dokumenty są wystawione na niego: wpis do księgi akcyjnej spółki, oświadczenie oraz umowa nieodpłatnego zbycia akcji. Czy wraz z żoną mamy wykonać jakiś krok w stronę przepisania tych akcji na siebie, żebyś mogli je później sprzedać, wymienić?
 
wiwan / 2014-09-08 11:40 / Tysiącznik na forum
Tak, zgłoszenie tego nabycia do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zakład na podstawie art. 341 KSH, głownie po to, być móc brać udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czy np. uzyskać duplikat w razie zniszczenia.

Niezależnie od powyższego kwestia zgłoszenia darowizny do skarbówki.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Pytelka / 89.78.191.* / 2014-09-01 20:20
Witam,
proszę o pomoc. Mój tata wraz z małżonką wziął kredyt hipoteczny na mieszkanie ,a następnie podarował je notarialnie synowi swojej żony. Prawnie nie uznał go jako syna. Tata zmarł i proszę o informację czy ja odziedziczę sądownie kredyt hipoteczny jak drugi kredytobiorca żyje? Czy mam spałacac kredyt obcemu człowiekowi? Czy bedę miała prawo do tego mieszkania jeżeli będę musiała spłacać kredyt. . Spadek chce przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.
 
wiwan / 2014-09-02 12:15 / Tysiącznik na forum
To zależy od tego, czy darowizna była skojarzona z cesją kredytu na obdarowanego, czy nie. Czyli od tego, czy syn przejął również kredyt.
 
Pytelka / 89.78.191.* / 2014-09-02 18:54
Niestety nie. Mieszkanie zostało darowane , a kredyt pozostał na mojego tatę i jego żonę.
 
wiwan / 2014-09-02 19:39 / Tysiącznik na forum
Póki spłaca wdowa nie ma problemu. Nie wiemy czy było jakieś ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci, a więc czy i ile ze zobowiązań pokryła polisa.

Do mieszkania (udziału w nim) nie nabyła Pani prawa. Pozostaje kwestia zachowku od obdarowanego.

http://www.money.pl/eurobank/zdaniem-eksperta/kredyty-i-pozyczki/artykul/kto;splaca;dlug;po;smierci;kredytobiorcy,137,0,820105.html
 
Pytelka / 89.78.191.* / 2014-09-03 18:48
Wiem, ze ubezpieczenia nie było , a wdowa chce żebym to spłacała razem z nią. Odziedziczyłabym również ok 20 000 PLN. Nie chce sytuacji takiej , że będę musiała swoja częścią spadku pokryć kredyt. Zastanawiam się czy nawet gdybym to spłacała to mogłabym żądać od właściciela tego mieszkania , żeby mi to oddał.

Byłam już u dwóch prawników . Jeden powiedział ,że nie będę musiała spłacać , a drugi , że tak.Dziękuję za pomoc

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

xkasia / 80.50.228.* / 2014-08-01 15:25
Witam! Po ślubie mąż otrzymał w darowiźnie mieszkanie. jest tam takie zdanie wpisane:G. oświadcza iż darowiznę przyjmuje, dodaje iż jest żonaty z ...., a z żoną rozszerzającej majątkowej umowy małżeńskiej nie zawierał.

Jakie mam prawa do domu?
 
wiwan / 2014-08-01 21:32 / Tysiącznik na forum
Zasadniczo żadne- bo mieszkanie weszło do jego majątku odrębnego tak, jakby je dostał przed małżeństwem.

W razie podziału Waszego majątku dorobkowego mogą być jedynie uwzględnione nakłady z Waszego majątku wspólnego na remont/modernizację owego mieszkania, które nadal będzie męża- na zasadzie spłaty dla Pani - to z art. 45 KRO.
 
gosiunia / 81.158.64.* / 2014-07-17 07:25
Dostalam pole od babci w darowiznie i zaczelismy z mezem budowac dome jestesmy na etapie surowy zamkniety.moje pytanie brzmi czy moge teraz ten dom oddac w darowiznie na moja roczna córkę?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-07-22 11:30 / Tysiącznik na forum
Tak. Tyle, że w związku z jej wiekiem jako jej opiekun prawny formalnie też tę darowiznę u notariusza przyjmie.
Wiek córki nie wpływa na całkowite zwolnienie tej darowizny od podatku od spadków i darowizn.

Jeśli nieruchomość jest jakkolwiek obciążona (kredyt, służebność) będzie wymagana wcześniejsza zgoda sądu rodzinnego.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Marrta810 / 89.71.120.* / 2014-07-09 11:53
2 lata temu ojciec przepisał mi aktem darowizny mieszkanie i zakład. Czy mogę teraz ja przepisać to z powrotem na niego na zasadzie darowizny?
z góry dziękuję za info
 
wiwan / 2014-07-10 14:56 / Tysiącznik na forum
Tak, nie ma przeszkód by teraz dokonać darowizny 'odwrotnej'.

Podobnie jak poprzednio musi być ona notarialna ( bo jej przedmiotem jest nieruchomość ) i podobnie jak poprzednio skorzysta one ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn bo będzie uczyniona w tzw. I gr. podatkowej i podobnie jak wtedy dla tego zwolnienia nie ma wymogu informowania US, właśnie ze względu na tę notarialną formę ( akt trafia do US od notariusza ).

Powyższe z art. 4a, ust. 1 i ust. 5 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

ali215 / 46.215.120.* / 2014-07-05 20:40
witam mam pytanie.Babcia kilka lat temu przepisała na wójka działkę z domem w formie umowy darowizny,wójek zmarł odziedziczył jago syn i źle traktuje babcie .Czy jest możliwość zrobienia z tym czegoś ?
 
wiwan / 2014-07-07 11:48 / Tysiącznik na forum
Jeśli chodzi o odwołanie darowizny z art. 889 KC- czyli kwestia rażącej niewdzięczności to dotyczy to relacji darujący- obdarowany. Nie przechodzi takie uprawnienie w drodze dziedziczenia. Tj. niewdzięczność syna wujka wobec babci tego nie usprawiedliwia.

Orzecznictwo- http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,ii,ckn,1395,00,4762,orzeczenie.html

Zatem w zakresie finansowym, podatkowym własnościowym nic właściwie nie da się zrobić- to jest kwestia bardziej karna.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

henka / 31.61.129.* / 2014-05-29 10:39
Mamy przepisać ziemie dla syna ,chcemy sobie wymówić dożywocie i chcemy mu zrobić darowizna ziemię .Czy on będzie musiał zapłacić ,podatek o darowizny i dożywocia .Dziękuje z góry za odpowiedzi
 
wiwan / 2014-05-29 11:33 / Tysiącznik na forum
Ziemia ziemi nierówna i raczej chodzi Pani o zapewnienie/podpisanie dożywocia a nie wymówienie.
Umowa dożywocia to łączna czynność prawna darowizny w zamian za utrzymanie itp.

W zakresie PCC umowa ta skorzysta ze zwolnienia jeśli chodzi o gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Podobnie w zakresie PIT po Państwa stronie jeśli nawet gospodarstwo posiadacie krócej niż 5 lat.

Z kolei w zakresie podatku od spadków i darowizn syn skorzysta ze zwolnienia jako nabywca w tzw. I grupie podatkowej, jak i z powodu znowu rolnego charakteru darowizny.

Jeśli jednak 'ziemia' nie stanowi nieruchomości rolnej- inaczej wygląda kwestia podatku dochodowego (PIT) po Państwa stronie jeśli posiadacie ją krócej niż 5 lat 'podatkowych' oraz w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) po stronie syna.
 
żona rolnika / 89.70.207.* / 2014-05-14 11:50
Witam, mam pytanie. Czy jako żona rolnika po rozwodzie mam prawo do połowy darowizny która otrzymał od ojca? Chodzi o 4 ha pola. ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
H Szatkowski / 2014-05-14 12:10 / Tysiącznik na forum
Nie, i byłoby tak nawet w czasie trwania małżeństwa i wspólnoty majątkowej, bo darowizna co do zasady jest nabywana do majątku odrębnego obdarowanego. By weszła do majątku wspólnego -darczyńca musi to wyraźnie oświadczyć, a więc dokonać darowizny dla dwojga.

Wynika to z art. 33 ust. 2 KRO
 
aga. / 95.40.176.* / 2014-04-23 23:01
Pszepisalam curce polowe mieszkania zcy moge to odzyskac spowrotem? Prosze o pilne odpisanie.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-04-23 23:20 / Tysiącznik na forum
To kwestia pozapodatkowa.
Jeśli "przepisałam" oznacza testament lub zapis windykacyjny- to można go zmienić przy zachowaniu odpowiedniej formy oświadczenia woli.
Jeśli oznacza darowiznę, to odwołanie jest możliwe tylko w procesie cywilnym w sądzie:

http://www.money.pl/forum/odebranie-darowizny-t2263320.html?_rfr=1

Oczywiście zawsze jest możliwe polubowne załatwienie sprawy tj. porozumienie z córką i wykonanie przez nią darowizny 'odwrotnej'.
 
efyta1989 / 46.134.97.* / 2014-03-12 21:10
Podpisalam umowe dozywocia ze swojego dziadka bratem on gospodarzyl ns tym nmsjatku 40 lat mial na siebie akt wlasnosci a jego siostra dreczy tego dziadka co ja dochowuje domaga sie swojej splaty czy ma takie prawo
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

ankak547 / 31.0.106.* / 2013-09-14 17:03
mam pytanie moja matka zrezygnowała ze służebności ponieważ ja brałam kredyt pod hipotekę teraz oboje z mężem straciliśmy pracę i ja chcę aby dokładała mi 150 zł do mediów nie chce tego zrobić tylko straszy mnie że cofnie mi darowiznę ja już nie mam zasiłku tylko mąż i on nie jest w stanie utrzymać trzech osób za 500zł a do tego jeszcze za teściową robić opłaty .Moje pytanie co matka może zrobić z tym cofnięciem darowizny a czy ja mogę coś zrobić aby dokładała 1/4 do rachunków
 
sylwia797 / 37.152.19.* / 2014-09-17 12:17
Tez mam podobny problem. Mój mąż tylko pracuje i trzeba szukać wszelkich oszczędności. Przez 3 lata dogadywaliśmy się w sprawie rachunków z moimi rodzicami. Teraz stwierdzili ze nie będą dokładać się do żadnych rachunków. Dodam, że żyjemy oddzielnie, my wyremontowaliśmy sobie górę. Czy jest jakieś prawne rozwiązanie? Wolałabym się odpisać od darowizny ale szkoda mi pieniędzy które zainwestowaliśmy.
 
wiwan / 2014-09-17 12:29 / Tysiącznik na forum
Co Pani rozumie przez 'odpisać się' ?

Mieszkanie

Matrin / 31.182.77.* / 2013-09-12 11:46
Witam wszystkim:)
Mam do osób kompetentnych pytanie chciałbym wam przedstawić moją sytuację:)
Moja babcia wykupiła mieszkanie, byliśmy u notariusza ponieważ chciała przepisać swoje mieszkanie na mnie( Darowizna) Pani Notariusza powiedziała że nie ma takiej potrzeby ponieważ ja bezpośrednio dziedziczę po jej śmierci. Muszę dodać że babcia miała jedną córkę moją mamę, która zmarła i ma jednego wnuczka czyli mnie. Moje pytanie brzmi, czy na pewno dostanę mieszkanie po śmierci babci, czy jednak babcia musi napisać testament lub darowiznę na mnie.
Z góry dziękuję za odpowiedź:)

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Basia967 / 31.182.85.* / 2013-08-26 19:26
matka przepisala siostrze dzialke 245m w miescie czy moge ubigac sie o zachowek po matce
 
wiwan / 2013-08-27 10:27 / Tysiącznik na forum
Lakonicznie jak i w pytaniu i dlatego, że to nie ten dział forum.

Tak, po śmierci matki, o ile do tego czasu nie otrzymasz od matki lub tej obdarowanej siostry darowizny równoważącej wartość owej działki. I o ile śmierć matki nie nastąpi później niż 10 lat od darowizny dla siostry. Po tym czasie jej wartość nie jest uwzględniania przy obliczaniu zachowku, czyli poniekąd się w tej kwestii przedawnia.

Właściwy dział forum:

http://www.money.pl/forum/grupa,43,0,0,40,0,cywilne.html

Podobne wątki:

http://www.money.pl/forum/darowizna-a-zachowek-t3406627.html

http://www.money.pl/forum/kiedy-zachowek-t1226558.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kto;jest;uprawniony;do;zachowku;ze;spadku,18,0,839954.html

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

piopat / 109.95.202.* / 2013-08-07 22:00
Czy jest jakiś określony czas na utrzymanie darowizny czy np po 0.5 roku mogę otrzymaną darowiznę podarować innej osobie
 
wiwan / 2013-08-08 11:01 / Tysiącznik na forum
Nie ma żadnej takiej karencji wynikającej z Kodeksu Cywilnego, ani mającej wpływ na podatek od spadków i darowizn dotyczący darowizny "pierwotnej" jak i tej "wtórnej".

Miałby znaczenie czas dla podatku dochodowego, gdyby uzyskaną darowiznę sprzedać.

Chodzi o "5 lat" w przypadku nieruchomości, "6 miesięcy" w przypadku ruchomości, przed upływem których pojawia się kwestia PIT do zapłacenia od dochodu z takiego zbycia.
 
piopat / 109.95.202.* / 2013-08-08 19:22
Dziękuje bardzo za odpowiedz ale mam jeszcze jeden problem Nieruchomość otrzymała moja żona jako 1 linia ale teść (??"?:?:?:;?:???) żąda wpisu do ksiąg siebie jako ( wymowę do śmierci) . Dom jest w opłakanym stanie więc chcieliśmy wziąć kredyt pod hipotekę ale jak ustanowimy wymowę to żaden bank się nie zgodzi na kredyt CO ROBIĆ W TAKIEJ SYTUACJI
 
wiwan / 2013-08-09 11:15 / Tysiącznik na forum
1.To już kwestia na forum prawne, cywilne oraz bankowe.
2.Co to jest "wymowa" ? W takich kwestiach mamy albo

a)umowę dożywocia z art. 908-916 Kodeksu cywilnego albo
b)ustanowienie służebności mieszkania z art.301-302 KC

Na zawarcie umowy dożywocia jest za późno, bo dokonano już jak rozumiem darowizny. A nie ma raczej okoliczności uzasadniających ODWOŁANIE darowizny, bo tylko po jej skutecznym odwołaniu można by zawrzeć umowę dożywocia.
w tej sytuacji żądanie teścia jest już niemożliwe.

Ustanowienie służebności może odbyć się po wykonaniu darowizny, ale w związku z kredytem pozostaje chyba jedynie przekonanie teścia o braku złych intencji z Waszej strony tj. niezawieranie oficjalnej umowy służebności.

Kończąc: inne rozwiązania typu ustanowienie tej służebności dla teścia zamiennie- na innym Waszym lub żony mieszkaniu jak rozumiem nie wchodzą w grę. Ani też kredyt gotówkowy.

Zdaje się jednak, że owa służebność NIE wyklucza bezwzględnie/ustawowo możliwości kredytu. Raczej jest to niechęć większości, ale nie wszystkich banków. W przypadku tych drugich służebność po prostu powoduje uzyskanie kredytu na gorszych warunkach.

Tu tabelka, co prawda sprzed2 lat, ale wskazuje, że są takie banki:

http://m.money.pl/wiadomosci/artykul/nieruchomosc;z;problemami;-;nie;na;kredyt,64,2,825408.html

Proszę pytać tu:

http://www.money.pl/forum/grupa,14,0,0,40,0,kredyty.html

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

magdalewinak / 95.49.214.* / 2012-06-27 14:25
Witam.Moja babcia chce darować mi dom,w którym mieszka mój ojciec.Ojciec miał początkowo 1/6,a babcia 5/6 domu ale że nie chciał się zgodzić,żeby babcia mi darowała swoje 5/6,to babcia podała go do sądu o podział i zgodził się na wydziedziczenie w zamian za dożywocie.I w związku z tym mam pytanie:czy moje rodzeństwo nie będzie mogło się domagać ode mnie spłaty w przyszłości??Czy jeżeli ojciec jest alkoholikiem i nie utrzymuje się sam,a rachunki bede placila sama to mogę skierować go na odwyk??I babcia nie bedzie z tego powodu mogla cofnac darowizny???Z góry dzieki za odp.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

makk / 83.6.229.* / 2012-05-08 19:55
Witam.
Szwagier ze szwagierką znieśli współwłasność gospodarstwa rolnego. Podzielili się po połowie areału ale potem US domaga się od jednej ze stron podatku od darowizny ponieważ jedna połowa areału ma większą wartość.
Czy w tej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia od podatku jeśli obie te połówki są nadal gospodarstwami rolnymi ?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

Arturinho / 86.25.181.* / 2012-02-29 21:31
Witam,chcę się zapytać jak wygląda sytuacja jeśli moja babcia darowała mojej mamie mieszkanie,a po ok.2 latach mama darowała je mnie,obecnie jestem właścicielem i jedyną osobą zameldowaną tam,czy rodzeństwo mojej mamy może ze mną walczyć po śmierci babci o co kolwiek?Z góry dziękuję za pomoc
 
belladonna / 2012-02-29 22:07 / Tysiącznik profesjonalny
To pytanie raczej nadaje się na forum prawne, a nie podatkowe :)

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

agaaaa / 195.116.196.* / 2012-02-19 10:07
Mam pytani: czy obdarowany może zrzec się otrzymanej darowizny dożywocia?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

mrekk / 31.175.143.* / 2011-12-19 14:39
Bardzo prosze o odpowiedź . Rodzice przepisali na mnie w formie darowizny dom mieszkalny w akcie zanaczone jest że moga mieszkac w części domu do końca zycia. Jakie ja mam możliwości przepisania połowy mojej darownizny na żonę czy moi rodzice muszą też na to wyrazic zgodę.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

zakłopotany / 89.229.134.* / 2011-12-08 15:12
Witam pare lat temu zakupilem auto w niemczech, które zostało zarejestrowane na męża mojej siostry ciotecznej (w miedzyczasie rozwiedli się). Na dniach należy wyrobic nowy dowód, i chciałbym się dopisać jako współwaściciel do auta (by znizki ubezpieczeniowe przeszły na mnie, i bym mogł załatwiać sprawy formalne osobiście) podobne auta na allegro kosztuja średnio w granicach 7000-8000 tys zł. Chciałbym uniknąć zapłaty podatku lub by był on jak najmniejszy. Czy lepiej skorzystać z darowizny czy sprzedaży ? i ile % powinienem zakupić.
 
belladonna / 2011-12-09 21:20 / Tysiącznik profesjonalny
4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

do tej wartości nie podlega opodatkowaniu darowizna.... jeśli wartość rynkowa to 8 tyś, czyli 1/2 to 4 tyś, więc mieści się w kwocie wolnej. Przy zakupie 1/2 zapłacisz 2% PCC, czyli od 4 tys będzie 80 zł :)
 
zakłopotany / 89.229.134.* / 2011-12-13 16:38
A wiadomo może jak się mają wyceny US do np allegro czy innych giełd samochodowych? Co jeśli wycenie na kwote 8 tys a US zmodyfikuje ją na 10, to czy przy darowiżnie (50%) zapłacę 12% od różnicy(5tys - 4902) czy też już od całości (5tys - czyli 600zł)?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

mmmmmmm / 31.174.165.* / 2011-11-02 13:12
czy po przepisaniu gospodarstwa rolnego na jedna osobe czyli syna mozna zmienic decyzje i przepisac na syna i corke jeli tak to do jakiego czasu
 
wiwan / 2011-11-02 16:27 / Tysiącznik na forum
Jeśli przez "przepisanie" rozumie Pan/Pani darowiznę- to nie ma takiej możliwości i terminu. Syn może darować część lub udział tego gospodarstwa siostrze.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

jaaaa / 83.22.57.* / 2011-09-15 21:56
kupiłem od wujka grunt budowlany i żeby ominąć zapłacenia podatku wujek darował go mojemu tacie, ten natomiast darował go mnie.Wujek zmarł i rodzeństwo wystąpiło o podział spadku po bracie-czyli wujku od którego kupiłem grunt. rodzeństwo twierdzi że grunt wlicza się do masy spadkowej po wujku i mój tata otrzymał już swoją część w formie tej darowizny. czy otrzymany grunt faktycznie jest częścią spadku i nic mu się już nie należy bardzo proszę o pomoc
 
belladonna / 2011-09-16 17:16 / Tysiącznik profesjonalny
moment... piszesz:
"kupiłem od wujka grunt budowlany i żeby ominąć zapłacenia podatku wujek darował go mojemu tacie"
przy darowiźnie czy kupnie gruntu uczestniczy notariusz, wiec albo kupujemy, albo ktoś daruje, więc? jak to wyglądało w końcu?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

tatiana06 / 2011-09-09 21:45
Chcę dodać że dochód potrzebny mi do zasiłku rodzinnego

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

tatiana06 / 2011-09-09 21:39
Witam mam pytanie w ubiegłym roku bank umożył nam kredyt ze wzglendu że nie mieliśmy go za co spłacać.Mąż dostał Pit i musiał się z tej sumy rozliczać zw zeznaniu rocznym jako darowizna czyli inne źrudło dochodu.To kwota 30 tyś . Czy teraz zostanie to uwzglendnione jako dochud? Chociaż nigdy tych pieniedzy nie widzieliśmy?Na dodatek musieliśmy jeszcze odprowadzić podatek od tej sumy proszę o odpowiedz
 
belladonna / 2011-09-10 08:24 / Tysiącznik profesjonalny
Tak, jest to Wasz dochód. Co prawda go nie widzieliście teraz, ale otrzymaliście to biorąc kredyt i nie musicie spłacić (umorzenie).
Zaświadczenie podstawowe z US zawiera dochody z PIT-37 (lub/i PIT-36 lub/i PIT-36L) oraz PIT-38 (bo nie każdy wie, że dochód ze sprzedaży akcji, też jest dochodem uzyskanym w roku i wchodzi do zaświadczenia). Dodatkowe zaświadczenie jest przy PIT-28 (podatek zryczałtowany).
Czyli Twoje zaświadczenie jak najbardziej będzie zawierało te 30 tyś. :)

Witam! Proszę o pomoc!

Milagross / 178.56.157.* / 2011-09-01 20:05
Mój brat zapisał na mnie i mojego męża swój dom z działką jako współwłasność. Umowa z dożywociem. Czy mój mąż zapłaci podatek od darowizny? Nieruchomość wyceniono na 7.000 zł.
 
belladonna / 2011-09-01 20:21 / Tysiącznik profesjonalny
Mówią, ze szwagier to nie rodzina :-))
No ale małżonkowie rodzeństwa są w II grupie, a kwota zwolnienia tej grupy to 7 276 zł.
A co napisał w akcie notariusz? Na pewno, ze ty korzystasz ze zwolnienia na podst art. 4a... a co do Twojego męża, co tam pisze odnośnie podatku?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

krzychu_brzezi / 212.244.241.* / 2011-08-16 10:13
Witam,
Prosze o potwierdzenie czy dobrze rozumuje:
Jeśli teść wraz z teściową przekażą mi i mojej żonie nieruchomość to ja należąc do I grupy podatkowej nie musze płacić podatku jesli ta nieruchomość jest mniej warta niż 9637zł.
Ale jeśli obowiązek uiszczenie podatku leży na kazdej ze stron solidarnie i w umowie darowizny zawarte zostanie, że każda z osób (teść, teściowa, zona i ja) jest zobowiązana do zapłaty podatku od równej części wartości nieruchomości to rozumiem, że jeśłi wartość nieruchomości wynosi 36000 to część od której ja, jako zięć muszę zapłacić podatek to 9000 zł.
Jest to mniej niż 9637zł, czyli w takim przypadku podatku zapłacić nie musze.
Prosze o potwierdzenie czy mam rację.
 
wiwan / 2011-08-16 11:40 / Tysiącznik na forum
1. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Solidarny obowiązek podatkowy obciążający obie strony darowizny został zniesiony od 1.01.2007 roku ( poważna nowela z dnia 16 listopada 2006, w tym przedmiotowego art. 5 ).
Obowiązek dotyczy obecnie jedynie obdarowanego.
2.W ww indywidualnej sytuacji będzie Pan co do zasady miał obowiązek podatkowy od kwoty 18000-9637 zł.
Oczywiście zakładam, że ciągu 5 lat będzie to jedyna darowizna ( limit 9637 dotyczy sumy darowizn od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat ).
No chyba, że wejdą w grę inne zwolnienia z ustawy.
Najprościej więc byłoby, gdyby darowizna była tylko na żonę, a następnie wciągnięta do majątku wspólnego.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

przemek1103 / 80.61.85.* / 2011-06-12 21:44
Witam.Dostalismy z zona dom od jej rodzicow ktorzy nie utrzymuja ze soba kontaktow i sa po rozwodzie.Dom byl w oplakanym stanie i wlarzylismy w niego duzo pieniazkow.Czy jezeli tesciowa bedzie chciala odebrac nam swoja polowe domu splaci nam wlozone w niego pieniadze lub chocby czesc??
 
belladonna / 2011-06-13 18:49 / Tysiącznik profesjonalny
to kto w końcu darował? tylko teść, czy oboje? bo przy cofnięciu darowizny z tego co czytałam ma mieć to związek pt rażąca niewdzięczność, wiec :)

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

sadraku1 / 2011-06-10 13:54
Witam!
Otrzymałem decyzję o przyznaniu wsparcia dla młodych rolników, chcemy przepisać na mnie gospodarstwo rolne (ziemię-15ha i budynki). Wartość całości to około 500000 złotych. Chciałbym spytać jakiej maksymalnej stawki może zażądać notariusz? Byłem już w notariatach ale nie chcą podać orientacyjnej ceny dopóki nie zgodzę się na ich usługi a mnie nie stać w tej chwili na koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Istnieje jakaś ulga albo sposób na umorzenie kwoty przepisu?? Gdzieś czytałem że można taką sprawę skierować do sądu o umorzenie choć części należności jeśli wykażemy że nas nie stać na opłatę notariusza, czy to prawda?? Jeśli tak to od czego zacząć?

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

halin / 46.186.41.* / 2011-05-05 18:42
czy mogę sprzedać częsc otrzymanego gospodarstwa

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

jied / 109.243.157.* / 2011-04-10 11:39
Witam:) mam pyatnie:) wujek(brak dziadka) chcę przkazac mi (wnuczka dziadka)mieszkanie w formie darowizny.Jaki zapłacę od tego podatek jak mieszkanie warte jest ok 120000-130000zł? Wiem że załatwia to notariusz,ale nie wiem ile trzeba mu zapłacic,ponoc notariusz wszystko załatwia i placi podatek? a jeśli chcę od razu sprzedac tą darowiznę,poniewaz chcę kupic inne mieszkanie to jaki podatek zapłacę? słyszałam,ze jak się udowodni,ze darowzna ta idzie na moje cele mieszkaniowe to nie płace,ale jak to wyglada w praktyce?Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi:) pozdrawiam:)
 
wiwan / 2011-06-10 20:44 / Tysiącznik na forum
Jest to darowizna w II gr.podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Podatek wg. tej skali:

http://msp.money.pl/dokumenty_i_formularze/spadek_darowizna/

od wartości darowizny ponad kwotę wolną, która dla tej grupy wynosi 7 276 zł.

Jak łatwo w linku tym zauważyć- podatku można uniknąć w sytuacji, gdy wujek najpierw daruje bratu ( dziadkowi ), a potem ten daruje Tobie. Tyle, że dwukrotnie płaci się notariuszowi.

Kwestia sprzedaży- to inny podatek- dochodowy, który pojawia się, gdy sprzedaż następuje wcześniej niż 5 lat od nabycia. jest on również do uniknięcia, kiedy cały przychód ze sprzedaży przeznaczysz na swoje inne/kolejne potrzeby mieszkaniowe- zakup działki, domu, mieszkania itp. w ciągu 2 lat od sprzedaży.

2 i 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie/zbycie.

Re: Sztuka dawania i przyjmowania czyli wszystko o darowiźnie

kaja 45 / 77.112.115.* / 2011-03-24 19:44
Witam.W 2001 roku otrzymalam wraz z moim mezem od mamy w darowiznie dom do remontu i 2 ha ziemi.Cztery lata pozniej maz porzucil mnie i syna dla mlodszej kobiety.Rozwod zostal orzeczony z wylacznej winy meza.Teraz byly maz grozi mi ,ze bede go musiala splacac.Czy istnieje mozliwosc odebrania darowizny? Prosze o pomoc.
Narzędzia