Na skróty
Money.plPodatkiVATDeklaracje i informacje
2007-02-15 13:04

Deklaracje i informacje


Deklaracje VAT

Podatnicy podatku VAT wykazują swoje obroty i kwoty podatku na określonych przez ministra finansów deklaracjach VAT.

VAT-7
podstawowa deklaracja podatkowa VAT, przeznaczona dla podatników rozliczających się za okresy miesięczne. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT - obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącuVAT-7K
deklaracja składana m.in. przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową bądź zdecydowali się na kwartalne rozliczenia VAT. Deklarację VAT-7K składa się w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

VAT-8
deklarację tą składają podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 000 euro, oraz którzy zdecydowali się na zastosowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 10 ust. 6 ustawy o VAT).
Deklarację VAT-8 w zakresie dokonanych nabyć należy składać w urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Giełda na żywo

Chwila prawdy dla warszawskiego parkietu

Już pierwsze takty środowej sesji pokazały, iż strona popytowa na GPW nie...

Giełda na żywo

Nikkei mocno w dół. Chińscy inwestorzy nadal świętują

Nieczynna dziś była giełda w Shanghaiu, Hong Kongu i nie tylko.VAT-9
jest to deklaracja od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca. Deklarację VAT-9 składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów, dla którego są podatnikami. Deklarację tą składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

VAT-10
jest to deklaracja dla podatku od towarów i usług stosowana przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Deklarację VAT-10 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT-UE), którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Deklarację należy sporządzić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

VAT-11
jest to deklaracja dla podatku od towarów i usług stosowana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu. Do złożenia tej deklaracji zobowiązane będą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, które dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.
Deklarację składa się do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

VAT-12
skrócona deklaracja VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu. VAT-12 składać będą jedynie podatnicy świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
Deklarację należy składać do 25 dnia następującego po każdym kolejnym miesiącu

Informacje podsumowujące

Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE - oprócz miesięcznych (kwartalnych) deklaracji VAT - składają do urzędu skarbowego "informacje podsumowujące".

Informacja podsumowująca to specjalne zestawienie unijnych transakcji, do których sporządzania zobowiązane są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE.

Informację podsumowującą sporządza się i składa w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź dostawy.

Wykazane transakcje powinny być rozpisane w łącznej kwocie wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów.

Omawiane Informacje składać należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Podatnicy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, informację składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. Osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, informację składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.

Do sporządzenia informacji podsumowującej służy formularz VAT-UE.

W przypadku, gdy liczba wierszy w informacji VAT-UE przeznaczonych do wpisania wszystkich kontrahentów (nabywców) jest niewystarczająca - należy wypełnić przygotowany do tego celu załącznik VAT-UE/A.
Natomiast w przypadku, gdy w głównej informacji zabrakło miejsca na wykazanie wszystkich unijnych dostawców - wypełnić należy załącznik VAT-UE/B.

Zdarzyć się może także, iż w złożonej informacji podsumowującej zakradł się błąd. W takim przypadku ustawa przewiduje procedurę korygowania błędów. Niezwłocznie po wykryciu pomyłki należy sporządzić i złożyć do US korektę błędnej informacji podsumowującej. Korektę sporządza się na druku VAT-UEK.

Zobacz

art. 99 i 100 Ustawy o VAT

Tagi:informacja, vat, deklaracja, vat-ue
Narzędzia