Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Paczki i bony na święta a ZUS i podatek

0
Podziel się:

Jak najkorzystniej rozliczać bony i paczki świąteczne dla pracowników? Kiedy płacimy od nich składkę ZUS, a kiedy podatek dochodowy?

Paczki i bony na święta a ZUS i podatek
(PAP/Remigiusz Sikora)

W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00 zł oraz paczki świąteczne dla dzieci o wartości 300,00 zł. Świadczenia te zostały sfinansowane w połowie z ZFŚS i w połowie ze środków obrotowych firmy.

Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS przewiduje taką pomoc dla pracowników, biorąc pod uwagę ich sytuację życiową i materialną. Jak dokonać rozliczenia pensji pracownika za grudzień, jeśli jest on wynagradzany według stałej stawki miesięcznej 3.000,00 zł brutto?

Czy od wartości bonów i paczek odprowadzić składki na ZUS?

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Natomiast wartość bonów i paczek, finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy stanowi podstawę wymiaru składek.

W przypadku, gdy pracodawca ze środków ZFŚS sfinansuje tylko częściowo wartość bonu towarowego i paczek, ze zwolnienia z oskładkowania korzysta tylko część sfinansowana z ZFŚS. Część sfinansowana ze środków obrotowych firmy podlega oskładkowaniu.

A zatem w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy uwzględnić tę część wartości bonów i paczek, która jest finansowana ze środków obrotowych pracodawcy, tj.:

  • -połowę wartości bonu towarowego - 350,00 zł,
    • -połowę wartości paczek świątecznych - 150,00 zł.

Czy wartość bonów i paczek przekazanych pracownikowi stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, który należy opodatkować?

Otrzymane przez pracownika bony towarowe sfinansowane ze środków ZFŚS stanowią przychód ze stosunku pracy i tym samym, niezależnie od ich wartości, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Do bonów towarowych nie stosuje się bowiem zwolnienia od opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł.

_ Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. _

W podstawie opodatkowania należy uwzględnić oprócz bonu towarowego również całą wartość paczek.

Z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wynika bowiem, iż wolne od podatku są świadczenia w całości sfinansowane z ZFŚS.

| Przekazane pracownikowi bony towarowe oraz paczki świąteczne możecie rozliczyć na dwa sposoby: |
| --- |
| * 1) na dwóch listach płac: dodatkowej i podstawowej, * 2) tylko na jednej liście płac. |

I. ROZLICZENIE NA DWÓCH LISTACH PŁAC

_ 1. Dodatkowa lista płac _

Rozliczenie wartości przekazanych pracownikowi bonów towarowych oraz paczek świątecznych na dodatkowej liście płac powoduje dodanie ich do przychodu pracownika ze stosunku pracy. Na liście dodatkowej obliczacie należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek.

W przypadku dodatkowej listy płac należy jednak pamiętać, aby przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie stosować ani kosztów uzyskania przychodów ani ulgi podatkowej.

Zostaną one bowiem uwzględnione przy naliczaniu miesięcznej pensji pracownika na podstawowej liście płac. Nie stosujecie również przepisów dotyczących sytuacji, gdy wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od naliczonej zaliczki na podatek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota:
350,00 zł + 150,00 zł = 500,00 zł.

_ *1. Obliczacie składki na ubezpieczenia społeczne: * _
-składka emerytalna:
_ 500,00 zł x 9,76% = 48,80 zł, _-składka rentowa:
_ 500,00 zł x 3,5% = 17,50 zł, _-składka chorobowa:
_ 500,00 zł x 2,45% = 12,25 zł, _

Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:
_ 48,80 zł + 17,50 zł + 12,25 zł = 78,55 zł. _

_ *2. Obliczacie składkę na ubezpieczenie zdrowotne: * _

-podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawę składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszacie o te składki):
_ 500,00 zł - 78,55 zł = 421,45 zł, _
-składka na ubezpieczenie zdrowotne:
_ 421,45 zł x 9% = 37,93 zł, _
-część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek:
_ 421,45 zł x 7,75% = 32,66 zł. _

_ 3. Ustalacie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. _

Opodatkowaniu podlega w całości wartość bonu oraz paczek, tj.:_ 700,00 zł + 300,00 zł = 1.000,00 zł. _

-przychód pracownika z tytułu przekazanych mu bonów oraz paczek świątecznych pomniejszacie o składki na ubezpieczenia społeczne:
_ 1.000,00 zł - 78,55 zł = 921,45 zł; po zaokrągleniu do pełnych złotych: 921,00 zł, _

-obliczacie 19% tej kwoty (zakładamy, że wynagrodzenie pracownika mieści się w I przedziale skali podatkowej):
_ 921,00 zł x 19% = 174,99 zł, _

_ - _otrzymaną kwotę pomniejszacie o część składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75%:
_ 174,99 zł - 32,66 zł = 142,33 zł; _ po zaokrągleniu do pełnych złotych: 142,00 zł.

Po dokonaniu rozliczenia na dodatkowej liście płac wartości przekazanych pracownikowi bonów oraz paczek świątecznych, należy pamiętać, aby z najbliższej pensji pracownika potrącić sumę składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek, które zostały naliczone od wartości tych bonów i paczek, ale nie były pobrane:
_ 78,55 zł + 37,93 zł + 142,00 zł = 258,48 zł. _

II. Podstawowa lista płac

Na podstawowej liście płac rozliczacie pensję pracownika za grudzień.

_ 1. Obliczacie składki na ubezpieczenia społeczne _.

Podstawą składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota wynagrodzenia za grudzień, tj. 3.000,00 zł.

-składka emerytalna:
_ 3.000,00 zł x 9,76% = 292,80 zł, _-składka rentowa:
_ 3.000,00 zł x 3,5% = 105,00 zł, _-składka chorobowa:
_ 3.000,00 zł x 2,45% = 73,50 zł, _Razem składki na ubezpieczenia społeczne:
_ 292,80 zł + 105,00 zł + 73,50 zł = 471,30 zł. _

_ 2. Obliczacie składkę na ubezpieczenie zdrowotne: _

-podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie za grudzień pomniejszacie o składki na ubezpieczenia społeczne):
_ 3.000,00 zł - 471,30 zł = 2.528,70 zł, _ -składka na ubezpieczenie zdrowotne:
_ 2.528,70 zł x 9% = 227,58 zł, _-część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek:
_ 2.528,70 zł x 7,75% = 195,97 zł. _

_ *3. Ustalacie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych: * _

-od pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne odejmujecie koszty uzyskania przychodu (zakładamy, że pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości), a wynik zaokrąglacie do pełnych złotych:
_ 2.528,70 zł - 108,50 zł = 2.420,20 zł; _
po zaokrągleniu do pełnych złotych: _ 2.420,00 zł _,
-wyliczacie 19% tej kwoty (zakładamy, że wynagrodzenie pracownika mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej):
_ 2.420,00 zł x 19 % = 459,80 zł, _
-od otrzymanej kwoty odejmujecie kwotę wolną od podatku (47,71 zł) i część składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75%:
_ 459,80 zł - 47,71 zł - 195,97 zł = 216,12 zł; _po zaokrągleniu do pełnych złotych: _ 216,00 zł. _

_ 4. Ustalacie kwotę do wypłaty: _

-pensję pracownika pomniejszacie o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz zaliczkę na podatek dochodowy:
_ 3.000,00 zł - 471,30 zł - 227,58 zł - 216,00 zł = 2.085,12 zł, _
-otrzymaną kwotę pomniejszacie o sumę składek na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek, które zostały naliczone na dodatkowej liście płac od wartości bonów i paczek przekazanych pracownikowi z okazji świąt, ale nie były pobrane:
_ 2.085,12 zł - 258,48 zł = 1.826,64 zł. _

Kwota 1.826,64 zł jest pensją pracownika za grudzień po rozliczeniu przekazanych pracownikowi bonów i paczek.

II. ROZLICZENIE NA JEDNEJ LIŚCIE PŁAC

W przypadku rozliczania przekazanych pracownikowi bonów i paczek świątecznych oraz pensji pracownika za grudzień 2007 r. na jednej liście płac, wszystkich naliczeń dokonujecie od sumy świadczeń bożonarodzeniowych i pensji pracownika.

W takim przypadku musicie jednak pamiętać, aby wartość bonów i paczek nie została pracownikowi wypłacona. W tym celu po dokonaniu wszystkich obliczeń pensję netto pracownika należy pomniejszyć o ich wartość.

Wynagrodzenie brutto pensji pracownika za grudzień 2007 r. to 3.000 zł.

_ 1. Obliczacie składki na ubezpieczenia społeczne. _

Podstawą składek na ubezpieczenia społeczne jest suma połowy wartości paczek świątecznych i bonów oraz kwota wynagrodzenia za grudzień, tj. 3.500,00 zł.

-składka emerytalna:
_ 3.500,00 zł x 9,76% = 341,60 zł, _
-składka rentowa:
_ 3.500,00 zł x 3,5% = 122,50 zł, _
-składka chorobowa:
_ 3.500,00 zł x 2,45% = 85,75 zł, _
Razem składki na ubezpieczenia społeczne:
_ 341,60 zł + 122,50 zł + 85,75 zł = 549,85 zł. _

_ 2. Obliczacie składkę na ubezpieczenie zdrowotne: _

-podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawę składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszacie o te składki):
_ 3.500,00 zł - 549,85 zł = 2.950,15 zł, _

_ - _składka na ubezpieczenie zdrowotne:
_ 2.950,15 zł x 9% = 265,51 zł, _

-część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek:
_ 2.950,15 zł x 7,75% = 228,64 zł. _

_ *3. Ustalacie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. * _

Opodatkowaniu podlega suma wartości bonów towarowych, paczek świątecznych oraz płacy zasadniczej za grudzień, tj.:
_ 700,00 zł + 300,00 zł + 3.000,00 zł = 4.000,00 zł. _

-przychód pracownika pomniejszacie o składki na ubezpieczenia społeczne i o koszty uzyskania przychodu (zakładamy, że pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości):
_ 4.000,00 zł - 549,85 zł - 108,50 zł = 3.341,65 zł; _po zaokrągleniu do pełnych złotych: 3342,00 zł,

-wyliczacie 19% tej kwoty (zakładamy, że wynagrodzenie pracownika mieści się w pierwszym przedziale skali podatkowej):
_ 3.342,00 zł x 19 % = 634,98 zł, _

-od otrzymanej kwoty odejmujecie kwotę wolną od podatku (47,71 zł) i część składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75%:
_ 634,98 zł - 47,71 zł - 228,64 zł = 358,63 zł; _
po zaokrągleniu do pełnych złotych: 359,00 zł.

_ 4. Ustalacie kwotę do wypłaty: _

-od wynagrodzenia brutto odejmujecie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (9%) oraz zaliczkę na podatek dochodowy:
_ 3.000,00 zł - 549,85 zł - 265,51 zł - 359,00 zł = 1.825,64 zł, _

_ _Kwota 1.825,64 zł jest pensją pracownika za grudzień po rozliczeniu przekazanych pracownikowi bonów i paczek.

Autorka jest specjalistą ds. kadr i płac,
Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)