Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZFŚS – czas na drugą ratę odpisów

0
Podziel się:

Już tylko tydzień pozostał na rozliczenie i wpłacenie na odpowiednie konto tegorocznych odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przypomnijmy, iż do końca maja firmy tworzące fundusz socjalny powinny odprowadzić na wyodrębniony rachunek funduszu 75 proc. tegorocznych odpisów. Pozostałą część odpisów (25 proc.) wpłacić należy do 30 września.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - do utworzenia funduszu zobligowani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania mogą jednak dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, mogą również postanawiać, że u pracodawców zobowiązanych do utworzenia funduszu bądź tych, którzy mimo braku obowiązku taki fundusz posiadali - fundusz nie będzie tworzony.

Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu uregulowane są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Zasady obliczania odpisów

Fundusz to pieniądze na osobnym rachunku bankowym, które gromadzi się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Kwota odpisu przypadającego na jednego zatrudnionego jest wynikiem iloczynu podanej w ustawie procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Dla 2004 roku obowiązuje wynagrodzenie podane w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2003 r. i w drugim półroczu 2003 r.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2003 r. wyniosło 1829,24 zł, a w drugim półroczu 2003 r. wyniosło 1855,15 zł.

Ponieważ wynagrodzenie z drugiego półrocza jest wyższe od wynagrodzenia za cały 2003 rok – wartość tą przyjmujemy jako podstawę do wyliczenia odpisów na ZFŚS w 2004 roku.

Zgodnie z ustawą wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku pracowników młodocianych wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika kształtuje się następująco:
· w pierwszym roku nauki 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
· w drugim roku nauki 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
· w trzecim roku nauki 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Gdy pracownik wykonuje swoje zadania w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – przypadający na niego odpis wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

Sposoby ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm).

Wysokość odpisów w 2004 roku

Podstawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2004 roku wynoszą (obliczane od kwoty 1855,15 zł):

Na jednego zatrudnionego 37,5 proc. 695,68 zł
Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50 proc. 927,58 zł
Na pracownika młodocianego:
I rok nauki: 5 proc. 92,76 zł
II rok nauki: 6 proc. 111,31 zł
III rok nauki: 7 proc. 129,86 zł

Jak wspomniano powyżej - pracodawca ma prawo do zwiększenia odpisu podstawowego o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia na każdego zatrudnionego, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2004 roku kwota ta wynosi 115,95 zł. O identyczną kwotę można zwiększyć odpis na każdego emeryta czy rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z opisanymi zasadami na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Ustawę o ZFŚS znajdziesz w serwisie DLA FIRM msp.money.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)