Forum Klub gospodarczy - tematy użytkowników

EURO 2012 Co zrobić by nie było transportowej kompromitacji

EURO 2012 Co zrobić by nie było transportowej kompromitacji

skomentuj
piechocinski / 83.31.230.* / 2007-05-31 00:07
EURO 2012 Co zrobić by nie było transportowej kompromitacji

( na przykładzie warszawskiego węzła komunikacyjnego – z Audytu warszawskiego węzła transportowego-Wyzwania –EURO 2012 ,Raport sporządzony przez ZDG TOR pod kierownictwem Janusza Piechocińskiego ).

Celem stworzenia warunków dla realizacji do końca 2011 roku deklarowanych przez GDDKiA, PLK, Województwo Mazowieckie i Samorząd Warszawy inwestycji kolejowych i drogowych, niezbędnych dla zabezpieczenia sprawnej komunikacji w obrębie województwa mazowieckiego, a zwłaszcza w aglomeracji warszawskiej i tym samym sprawnego obsłużenia EURO 2012, konieczne jest spowodowanie:

I. Powołanie Mazowieckiej Stałej Grupy Roboczej w składzie :

Wiceprezydent Warszawy ds. inwestycji ,Wicewojewoda Mazowiecki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego ds. transportu ,pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Euro2012,pełnomocnik Marszałka ds. Euro 2012,reprezentant Ministerstwa Transportu, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


II. Wspólna weryfikacja planowanych zadań przez agendy państwowe ,samorządu wojewódzkiego i miasta stołecznego Warszawy. Podział zadań ,harmonizacja poszczególnych inwestycji. Rozpisanie zadań dla uczestników procesu i okresowa analiza ich wykonania.

III. Do końca czerwca weryfikacja tegorocznych budżetów i dokonanie zmian w wieloletnich planach inwestycyjnych w związku z organizacją EURO


IV. Decyzje Rządu w sprawie przesunięć w podziale środków unijnych.

V. Maksymalna indywidualizacja odpowiedzialności i kompetencji poprzez powołanie Menedżerów poszczególnych projektów inwestycyjnych.VI Zmiany w ustawodawstwie

Niezwłocznego ustanowienia nadzwyczajnych regulacji prawnych w zakresie:
 nabywania nieruchomości za słusznym i natychmiastowym odszkodowaniem,
 finansowania prac przygotowawczych, w szczególności nabywania gruntów,
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w szczególności określenia terminu wydawania decyzji maksymalnie w ciągu 2-3 miesięcy od złożenia stosownego wniosku,
uzyskiwania uzgodnień, opinii, odpowiedzi na wnioski i korespondencję kierowaną przez GDDKiA (przez PLK dla linii kolejowych ) w sprawie budowy i rozbudowy dróg krajowych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego wystąpienia, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie,
rozpatrywania odwołań związanych z lokalizacją i budową dróg krajowych i kolejowych przez odpowiednie organy administracyjne w terminie 2 tygodni, a przez sądy w terminie 1 miesiąca,
zobowiązania właściwych instytucji do ścisłego współdziałania na rzecz stworzenia warunków dla szybkiego uzyskiwania lokali i nieruchomości zamiennych,
przeprowadzania egzekucji decyzji administracyjnych w terminie przyspieszonym, nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty odpowiedniego wystąpienia,
 nadawania wszystkim decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności (bez możliwości jego uchylania),
wprowadzenia wymagań dotyczących odwołań takich jak konieczność przedstawienia konkretnych zarzutów przeciw decyzji, określenia istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania mocnych dowodów uzasadniających składane żądanie, ustanowienia kaucji związanych z wnoszonymi odwołaniami.

VII . Zmiany organizacyjne i kadrowe w administracji drogowej GDDKiA, MZDW ,ZDM i ZTM

Zreorganizowania powyższych jednostek w Warszawie poprzez:
 utworzenie dodatkowego pionu przygotowania i realizacji zadań priorytetowych, a w nim nowego:
Wydziału Nieruchomości
Wydziału Dokumentacji
Wydziału Realizacji
oraz zwiększenie zatrudnienia w istniejących wydziałach: Planowania, Zamówień, Środowiska i Zespole Technologii oraz Inżynierii Ruchu, powołanie Menedżerów poszczególnych inwestycji
 zapewnienie odpowiedniej liczby wysokopłatnych etatów z pensją w wysokości ok. ……./osobę dla ok. 300 osób,
 zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla zwiększonej załogi (pomieszczenia, samochody, komputery).

Rozbudowa istniejących komórek nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdyż zakres zadań i ich specyfika przekraczają ich zdolności koordynacyjne . Pamiętać należy o przeprowadzeniu w zakładanym okresie szerokiego frontu odnów i modernizacji już istniejącej infrastruktury.

1. Zapewnienia dostępności na rynku odpowiednich ilości:
 materiałów budowlanych,
 wykonawców robót,
 biur projektowych,
 biur konsultingowych,
 doświadczonych kadr.

2. Zapewnienia odpowiedniego do potrzeb poziomu finansowania w/w inwestycji zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji. W przypadku finansowania inwestycji z tzw. rezerwy integracyjnej, niezbędne byłoby uproszczenie procedur uruchamiania tych środków oraz skrócenie czasu, w jakim te środki były dostępne.
pier / 194.187.203.* / 2007-06-07 16:31
ten kraj jest skazany na porazke bo rzad to sami kretyni i idioci takze euro 2012 bedzie ogromna porazka na arenie europy
skomentuj

Najnowsze wpisy