Forum Forum podatkoweInterpretacje

podatek od odszkodowania

podatek od odszkodowania

Boggusław / 79.185.156.* / 2009-05-22 18:21
Mam pecha , moja firma będzie wywłaszczona w całości pod drogę krajową , odszkodowanie wypłaci Skarb Państwa Wycena uwzględnia zużycie zużycie budynków , na rozprawie administracyjnej nie odpowiedzieli mi na pytanie czy odszkodowanie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym , Dzwoniłem do KIP-u i otrzymałem odpowiedź , że tak , ale za drugim razem inna Pani nie była pewna , radziła wystąpić o interpretację . Czy ktoś z Państwa zna jakieś interpretacje , orzeczenia w takiej sprawie ?
Jeśli będę musiał zapłacić podatek to po firmie , za to co zostanie nie odtworzę zdolności działania w dotychczasowej skali i wyjdzie na to , że bardziej niż ogół finansuje budowę dróg. Pomóżcie ! - z góry dziękuję .
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-05-22 19:02 / Tysiącznik profesjonalny
Taka interpretację znalazłam:

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna

Sygnatura
IPPB4/415-70/08-2/SP

Data
2009.01.19


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Przedmiot opodatkowania

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Słowa kluczowe
drogi publiczne
grunty
nieruchomości
odszkodowania
zwolnienia przedmiotowe

Istota interpretacji
Czy odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną na leży opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Wniosek ORD-IN 504 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2008 r. (data wpływu 28.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 30.11.2004 r. Wnioskodawczyni wraz z drugim właścicielem nieruchomości Panią G S., na mocy art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania za zajętą część nieruchomości pod drogę publiczną (gminną). Wniosek został rozpatrzony i została wydana decyzja orzekająca wypłatę odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości.

Odszkodowanie, zgodnie z Decyzją Nr ... z dnia 30.07.2008 r. wydaną przez Prezydenta Miasta, otrzymała Wnioskodawczyni i Pani G S..

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną na leży opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwolnione z opodatkowania są przychody z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zwolnienie to nie dotyczy przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na mocy art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wypłatę odszkodowania za zajętą część nieruchomości pod drogę publiczną (gminną). Wniosek został rozp
belladonna / 2009-05-22 19:06 / Tysiącznik profesjonalny
Wniosek został rozpatrzony i wydana decyzja orzekająca wypłatę odszkodowania. W dniu 18 września 2008 r. zgodnie z Decyzją Nr ... z dnia 30.07.2008 r. wydaną przez Prezydenta Miasta, dokonano wypłaty odszkodowania.

Stosownie do treści art. 73 ust. 1 ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 01 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej wypłaca:

* gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
* Skarb Państwa w odniesieniu do pozostałych dróg (art. 73 ust. 2 cyt. wyżej ustawy).

W myśl art. 73 ust. 4 ww. ustawy odszkodowanie, o którym mowa w ust 1 i 2 będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem. (art. 73 ust. 5 ww. ustawy).

Kwestie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Tak więc odszkodowanie, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), jest odszkodowaniem wypłaconym stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Reasumując, należy stwierdzić, iż odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię za grunt przejęty pod drogę publiczną będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy dodatkowo wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pani, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni Pani G S..

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Panią G S., winna ona złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i uiścić odpowiednia opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
belladonna / 2009-05-22 19:09 / Tysiącznik profesjonalny
Jest dużo interpretacji na SIP dotyczących odszkodowań. Wpisz w wyszukiwarkę "sip" znajdzie Ci link do sip.mf.gov.pl. Tam jako słowo kluczowe wybierasz "odszkodowania" i szukaj. Tak samo robisz chcąc przeglądać archiwalne. Z lewej strony wyszukiwarki sip wybierasz "archiwum wydanych interpretacji" i potem słowo kluczowe "odszkodowania" :-))

Najnowsze wpisy