Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Rejestracja agencji pośrednictwa pracy

Rejestracja agencji pośrednictwa pracy

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-06-21 15:41
Chciałbym zajmowac się pośrednictwem pracy proszę o informacje w jaki sposób zgłosić taką działalność.
Pozdrawiam Gosia
kpoplawska / 2010-06-21 15:43 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:
A) pośrednictwa pracy,
B) doradztwa personalnego,
C) poradnictwa zawodowego,
D) pracy tymczasowej,
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Na terenie województwa mazowieckiego organem właściwym do prowadzenia stosownego rejestru jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zanim dokona się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje pośrednictwa pracy uprzednio należy zarejestrować działalność we wszystkich urzędach. W obecnym stanie prawnym proces rejestracji działalności wygląda następująco:
Przedsiębiorca wypełnia w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, tzw. wniosek zintegrowany. Wniosek zawiera podstawowe dane niezbędne do rejestracji m.in. takie jak adres zamieszkania, zameldowania, adres siedziby firmy oraz zakładów głównych, nazwę przedsiębiorcy, rodzaje działalności według PKD 2007, adres do korespondencji, właściwe organy, czyli urząd skarbowy oraz ZUS, informację o rachunku bankowym, a także datę rozpoczęcia działalności. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega żadnym opłatom.

Urzędy gmin samodzielnie dokonują wszystkich formalności dotyczących rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej, związanych z wpisem lub zmianą w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacją w Urzędzie Skarbowym oraz zgłoszeniem do ZUS. Gmina przesyła wniosek EDG-1 do urzędu statystycznego, który nadaje firmie numer REGON i wysyła zaświadczenie z urzędu na adres wskazany we wniosku do korespondencji.

Aby dokonać pełnej rejestracji firmy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do U.S. aby dokonać wyboru formy opodatkowania oraz podjąć decyzję o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy