Forum Forum prawneGospodarcze

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

skomentuj
michalgr / 2009-01-24 17:35
Serdecznie witam,
W KC odszukałem informację, że sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji z tytułu rękojmi w terminie niezwłocznym. Skądinąd wiem, że ów tryb niezwłoczny to 14 dni. Ale mam prośbę o informację, który przepis prawny określa te 14 dni oraz co się stanie, jeśli termin zostanie przekroczony. Kodeks cywilny chyba o tym nie wspomina?
I drugie moje pytanie: czy jeśli nabywca w żądaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi oczekuje wymiany, to sprzedawca ma prawo podjąć decyzję o naprawie bez zgody nabywcy? Z jakiego przepisu prawnego to wynika?
W reklamacji, którą chcę zgłosić muszę się powołać na konkretne paragrafy i akty prawne stąd moje pytania nie tyle o to CZY jest tak albo inaczej, co GDZIE to jest napisane, że jest tak albo inaczej :)


Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Michał
Wyświetlaj:
ziuta 0708 / 2009-01-28 11:36
Art. 556. [Wady rzeczy]
§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności]
§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy
ziuta 0708 / 2009-01-28 12:45
Art. 560. [Odstąpienie; obniżenie ceny]
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 561. [Wymiana; usunięcie wad]
§ 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.
ziuta 0708 / 2009-01-28 13:12
Art. 563. [Terminy reklamacje]
§ 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.
§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
michalgr / 2009-01-28 21:20
No tak, to czytałem już wcześniej :) Ale mi chodzi o to właśnie, że nigdzie tu nie znajduję informacji, iż sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji w ramach rękojmi. Skąd się te 14 dni bierze? Z jakiego przepisu, jeśli nie z KC?
Dzięki!
nnnnn / 31.174.20.* / 2011-07-05 23:58
mmm
Latuch / 83.19.220.* / 2009-02-06 09:36
Wyrok

z dnia 28 maja 1991 r.

Sąd Najwyższy

II CR 623/90

I wszystko jasne. To nie wynika z przepisu, a z wykładni. Rozwijajcie się :)
skomentuj

Najnowsze wpisy