TELGAM S.A.

biskup1 / 2013-06-17 09:59
Telgam zadebiutuje na NewConnect 18 czerwca
Przed­się­bior­stwo te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne Tel­gam za­de­biu­tu­je na New­Con­nect we wto­rek 18 czerw­ca - po­in­for­mo­wa­ła GPW w ko­mu­ni­ka­cie.

Do ob­ro­tu zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ne 10 mln akcji serii A, 2,5 mln akcji serii B, 0,2 mln akcji serii C oraz 0,9 mln akcji serii D.

Tel­gam jest do­staw­cą usług te­le­wi­zji, in­ter­ne­tu oraz te­le­fo­nii. Po­nad­to spół­ka zaj­mu­je się bu­do­wą sieci in­for­ma­tycz­nych dla firm i in­sty­tu­cji, mo­ni­to­rin­giem wi­zyj­nym oraz au­dy­tem IT.

Tel­gam dzia­ła na te­re­nie Jasła oraz gmin: Brzy­ska, Frysz­tak, Ko­ła­czy­ce, Sko­ły­szyn, Wa­rzy­ce, Brzo­stek i Trzci­ni­ca.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy