Wyjazd na Gdańsk

piechocinski / 83.238.72.* / 2007-05-23 17:48
DROGA S7

– odcinek PŁOŃSK (S 10) – WARSZAWA (S 8)
• węzeł CZOSNÓW – węzeł KIEŁPIN – węzeł z TRASĄ ARMII
KRAJOWEJ
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7
ODC. węzeł „CZOSNÓW” – węzeł „KIEŁPIN” – węzeł z TRASĄ ARMII
KRAJOWEJ (północny wylot z WARSZAWY w kierunku GDAŃSKA)

 Wariant I – długość 21,44 km; jest wariantem wykorzystującym istniejącą infrastrukturę drogową i jego realizacja polegałaby na dostosowaniu parametrów istniejącego wylotu drogi krajowej nr 7 z Warszawy w kierunku Gdańska oraz odcinka Wisłostrady między projektowaną Trasą Mostu Północnego, a Trasą Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej.

 Wariant II – długość 22,21 km (z odcinkowymi wariantami przebiegu na terenie dzielnicy Warszawa Bielany: IIA - długości 22,84 km i IIC - długości 22,21 km) jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wariant IIB (długość 22,82 km) do wejścia w teren Lotniska Bemowo jest wariantem prowadzonym zgodnie z wariantem II, przy czym w rejonie przejścia przez teren Lotniska Bemowo odchodzi od wariantu II w kierunku zachodnim i w Lesie Bemowskim włącza się do wariantu III. Jest to wariant nowy, który nie był analizowany we wcześniejszych opracowaniach.
Ocena wariantu:
IIB – rozwiązanie jest alternatywą w stosunku do istniejącego rozwiązania wylotu drogi nr 7 z Warszawy w kierunku Gdańska; bardzo dobrze, wręcz „modelowo” wpisuje się w układ drogowy Warszawy, bezpośrednio powiązany z Trasą Mostu Północnego i ul. Nowolazurową; spełnia wszystkie warunki techniczne dla dróg ekspresowych i zapewnia najlepsze warunki ruchu; wydaje się być możliwy do zaakceptowania przez zarządzającego lotniskiem Babice (Bemowo) przy zachowaniu obecnych standardów użytkowych lotniska; zapewnia dogodne połączenia z obsługiwanym zagospodarowaniem przestrzennym; wg opinii przyrodników wariant „nie powinien być wybrany” (co jednak nie oznacza nie należy go wyeliminować). Jest to wariant, który w analizie wielokryterialnej został oceniony jako najlepszy i z tego względu we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, został wskazany jako wariant preferowany przez GDDKiA. Wariant ten uzyskał również pozytywną opinię Urzędu Miasta St. Warszawy.
 Wariant III – długość 21,87 km, jest wariantem rozważanym we wcześniejszych opracowaniach studialnych.
 Wariant IV – (z odcinkowymi wariantami IVA, IVB i IVC, o długości odpowiednio - 26,15 km, 27,04 km, 26,95 km) jest wariantem wykorzystującym koncepcję poprowadzenia projektowanej drogi ekspresowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie miasta i gminy Łomianki, natomiast na terenie Radiowa i Chomiczówki (dzielnica Warszawa Bielany) oraz dzielnicy Warszawa Bemowo warianty prowadzone są śladem wariantu II.

 Wariant V – długość 28,05 km, w tym odcinek po istniejącej Wisłostradzie 3,6km - jest wariantem przeniesionym z opracowania „Samorządowa Trasa Nadwiślańska – studium przebiegu drogi S-7 na odcinku Kazuń – węzeł Trasy Mostu Północnego z Trasą NS w Warszawie” wykonanym z inicjatywy Miasta i Gminy Łomianki.

Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Protokół nr 36/2006 z dnia 13.12.2006r.) rekomendowała do przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wariant IIB, II i III, ze wskazaniem na wariant IIB, jako budzący najmniejsze kontrowersje.

GŁÓWNE PARAMETRY

Klasa drogi – S.
Przekrój dwujezdniowy – przekrój - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu + pas awaryjny
Dostępność całkowicie ograniczona (tylko poprzez węzły).

HARMONOGRAM PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I REALIZACJI - AKTUALNY STAN

- W oparciu o złożony w dniu 18.01.2007 r. wniosek do Wojewody Mazowieckiego, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - lipiec 2007 r.
Ponadto wstępnie przyjęty harmonogram prac dla tego zadania przewiduje:
- Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - 08.2008r.
- Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - 11.2008r.
- Projekt budowlany - 08.2009r.
- Pozwolenie na budowę - 10.2009r.
- Realizacja 11. 2009r. – 05.2012r.

INFORMACJA O MOŻLIWYCH ZAGROŻENIACH
• nie uzyskanie decyzji administracyjnych w terminach przewidzianych w harmonogramie
(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna, decyzje dające prawo do terenu na cele budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę),
• możliwe odwołania od decyzji administracyjnych na każdym etapie postępowania oraz konieczność rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy,
• nie ujawnione w pełni problemy z pozyskiwaniem gruntu ( nieruchomości zabudowane, nieruchomości będące zakładami pracy, długi okres wydawania przez służby Wojewody decyzji o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości).


SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI

Szacunkowy koszt realizacji trasy – 2.250,0 mln zł łącznie z pracami przygotowawczymi (dla wariantu IIB - preferowanego na etapie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach).

WWW.piechocinski.blog.onet.pl janusz@piechocinski.pl

Najnowsze wpisy