Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Inwestycje funduszu: Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP o terminie wykupu (ponad 1 rok). Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez innych emitentów.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,21% -1,00% -0,81% -1,23% +0,96% +4,75% +5,68% +9,36%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 1,10 %
10000,00 25000,00 PLN 0,80 %
25000,00 50000,00 PLN 0,60 %
50000,00 100000,00 PLN 0,50 %
100000,00 250000,00 PLN 0,40 %
250000,00 500000,00 PLN 0,30 %
500000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.