Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Gamma Plus
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. (Do 30%) inwestuje w pozostałe kategorie lokat. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarzadzania portfelem inwestycyjnym lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na akcje, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania prawa do zamiany, niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten sposób akcji.
Minimalna wpłata 500 PLN
Opłata za zarządzanie 0,8%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamma Plus +0,42% +0,11% -1,26% -0,38% +0,39% +1,00% +1,08% +4,55%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.