Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Generali Dolar (USD)
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
Waluta rozliczeniowa USD
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitentów z siedzibą w USA. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w akcje, oraz instrumenty rynku pieniężnego (których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni), instrumenty pochodne, depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Dolar (USD) +0,35% +3,97% +3,96% +5,18% +5,31% +1,31% +3,59% +10,45%
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD)
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 USD 2,00 %
5000,00 10000,00 USD 1,50 %
10000,00 25000,00 USD 1,00 %
25000,00 50000,00 USD 0,80 %
50000,00 100000,00 USD 0,50 %
100000,00 500000,00 USD 0,30 %
500000,00 1000000,00 USD 0,20 %
1000000,00 - USD 0,10 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 USD -
5000,00 10000,00 USD -
10000,00 25000,00 USD -
25000,00 50000,00 USD -
50000,00 100000,00 USD -
100000,00 500000,00 USD -
500000,00 1000000,00 USD -
1000000,00 - USD -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.