Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Investor Niemcy
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa (od 70%) emitowane przez subfundusz DWS Invest Global Agribusiness zagranicznego funduszu DWS Invest oraz w akcje i papiery wartościowe (od 70%) podmiotów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją produktów żywnościowych. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Subfundusz Investor Agrobiznes poprzez Subfundusz DWS Invest Global Agribusiness inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z sektora agrobiznesu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Niemcy +9,60% +8,47% +1,93% +10,68% -0,02% +6,83% +12,26% -3,82%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2499,99 PLN 5,00 %
2500,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,50 %
25000,00 100000,00 PLN 2,50 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 2000000,00 PLN 0,75 %
2000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2499,99 PLN -
2500,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.