Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Ipopema Konserwatywny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w instrumenty rynku pieniężnego spełniające kryteria wskazane w statucie funduszu, (do 50%) w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Konserwatywny +0,53% -0,06% +0,09% -0,28% +0,80% +0,92% +2,34% +4,40%
Prowizje pobierane przez fundusz: Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.