Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Noble Fund Akcji MiŚ Spółek
Inwestycje funduszu: Noble Fund Akcji MiŚ Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru spółek wchodzących w skład indeksu WIG40, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Subfundusz inwestuje (do 40%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Noble Fund Akcji MiŚ Spółek +11,95% +16,22% +12,74% +24,22% +8,84% +12,57% +15,42% -11,40%
Prowizje pobierane przez fundusz: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,00 PLN 4,00 %
10000,00 24999,00 PLN 3,50 %
25000,00 49999,00 PLN 3,00 %
50000,00 99999,00 PLN 2,50 %
100000,00 249999,00 PLN 2,00 %
250000,00 499999,00 PLN 1,50 %
500000,00 699999,00 PLN 1,00 %
700000,00 999999,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,00 PLN -
10000,00 24999,00 PLN -
25000,00 49999,00 PLN -
50000,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 699999,00 PLN -
700000,00 999999,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.