Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Novo Globalnego Dochodu
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 80%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie (od 66%) ich aktywów w instrumenty udziałowe.(Do 20%) aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty subfunduszu denominowane są w euro, dolarach amerykańskich, jenach i frankach szwajcarskich.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Novo Globalnego Dochodu -5,59% -7,80% -9,82% -20,25% -36,82% -46,62% -52,80% -61,32%
Prowizje pobierane przez fundusz: Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 1,50 %
10000,00 50000,00 PLN 1,00 %
50000,00 100000,00 PLN 0,75 %
100000,00 200000,00 PLN 0,50 %
200000,00 500000,00 PLN 0,30 %
500000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.