Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Beta-plus.pl
Typ funduszu Krajowy - mieszany / pozostałe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w papiery wartościowe, wierzytelności, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, udziały w spółkach z o.o., tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, instrumenty pochodne. Subfundusz inwestuje (do 200%) aktywów w instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe, akcje certyfikaty inwestycyjne, JU, (do 80%) w papiery wartościowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Beta-plus.pl +5,91% +6,81% +7,96% +15,67% +34,22% -7,04% -4,92% -2,14%
Prowizje pobierane przez fundusz: Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.