Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Rockbridge Value Leaders
Inwestycje funduszu: Rockbridge Value Leaders
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe spółek z różnych branż gospodarki, które prowadzą przede wszystkim politykę wynagradzania akcjonariuszy obejmującą zarówno wypłatę dywidend, jak i skupy akcji własnych. Dobór spółek do portfela lokat Subfunduszu prowadzony jest z uwzględnieniem prowadzenia przez spółki ugruntowanej polityki wynagradzania akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na spółki, które dzięki swoim modelom biznesowym i generowanym wynikom są w stanie zwiększać poziom wypłacanego wynagrodzenia. Fundusz dąży do istotnej dywersyfikacji sektorowej lokat Subfunduszu Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge Value Leaders -0,10% -1,93% -5,83% -7,56% -16,85% -4,34% +0,36% -1,94%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.